رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF واکاوی گفتمان رفتار مصرف آب دانش آموزان دوره اول ابتدایی به منظور طراحی دوره آموزشی مبتنی بر روش یادگیری معکوس
پدید آورنده : ندا رجائيان
سال دفاع : 1396/06/21
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : برنامه ريزي درسي
استاد راهنما : خانم دکتر نرگس کشتی آرای شماره دانشجو : 920007152
استاد مشاور : آقاي دکتر محمد علی نادی خوراسگانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارتباط میان بروز پروتیین β-catenin با میزان درجه تمایز بافتی آسیب شناسی سرطان سلول سنگفرشی دهان
پدید آورنده : محمد کاظم ایمانی شیرازی
سال دفاع : 1395/03/17
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر کلباسی غروی شماره دانشجو : 9399100003
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی خواص دینامیکی مخلوط خشک ماسه و PETدر دستگاه میز لرزه
پدید آورنده : حامد فتحي
سال دفاع : 1394/12/20
مقطع تحصیلی : دکتري تخصصي رشته تحصیلی : عمران
استاد راهنما : رضا جمشیدی چناری شماره دانشجو : 920005123
استاد مشاور : محمود وفائیان
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ((تحلیل مفهوم مدیریت عواطف در اندیشه های سعدی و واکاوی مبانی کلامی آن ))
پدید آورنده : لیلا خواجه پور
سال دفاع : 1395/11/05
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا یوسفی شماره دانشجو : 910642620
استاد مشاور : خانم دکتر نرگس کشتی آرای
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ((تحلیل مفهوم مدیریت عواطف در اندیشه های سعدی و واکاوی مبانی کلامی آن ))
پدید آورنده : ليلا خواجه پور
سال دفاع : 1395/11/05
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا یوسفی شماره دانشجو : 910642620
استاد مشاور : خانم دکتر نرگس کشتی آرای
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : بررسی جنبه های مختلف مدیریت و بازاریابی در بین دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب های خصوصی شهرستان ساری
پدید آورنده : آرش بلارک
سال دفاع : 1395/06/14
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي حسنعلی آقاجانی کاسگری شماره دانشجو : 93991100049
استاد مشاور : خانم دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : تعیین آزمایشگاهی میزان چسبندگی و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی سه داربست مختلف با پایه پلی کاپرولاکتون
پدید آورنده : بهناز ملک احمدی
سال دفاع : 1395/07/05
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر وحید اصفهانیان شماره دانشجو : 890495363
استاد مشاور : آقاي دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : مقایسه تاثیر موفقیت تکنیک انفیلتراسیون توسط آرتیکایین با بلاک عصب آلوئولار تحتانی توسط لیدوکایین در بیحسی مولر های دوم شیری مندیبل
پدید آورنده : الهام غفاری
سال دفاع : 1395/02/05
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : خانم دکتر ندا احمدی روزبهانی شماره دانشجو : 92895100005
استاد مشاور : آقاي دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF assessment of preventive regimes for early chil;dhood caries follooed by use dental practitioner in 3-5 years old children
پدید آورنده : نسيم شميل زاده شوشتري
سال دفاع : 1394/12/08
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : شهرزاد جوادی نژاد شماره دانشجو : 93991100045
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF lمقایسه ی میزان آزاد شدن عنصر کبالت از آلیاژ کروم کبالت در دو دمای مختلف الکتروپالیش در بزاق مصنوعی به روش اسپکتوفوتومتری با جذب اتمی
پدید آورنده : امير اديب حاجي باقري
سال دفاع : 1396/04/26
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر میثم مهابادی شماره دانشجو : 900157926
استاد مشاور : خانم دکتر فاطمه رشیدی میبدی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر استفاده از پیکره های زبانی آنلاین بر افزایش دانش زبان شناسی عملگرای کنش های زبانی در میان فراگیرندگان ایرانی زبان لنگلیسی سطح متوسط
پدید آورنده : بتول سبزعلي پور
سال دفاع : 1396/04/26
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
استاد راهنما : آقاي دکتر منصور کوشا شماره دانشجو : 920001205
استاد مشاور : آقاي دکتر اکبر افقری
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر بی حسی موضعی بر تغییرات عمق بیهوشی حین کشیدن انسیزورهای شیری ماگزیلا
پدید آورنده : سمانه عاقلی نژاد
سال دفاع : 1395/04/14
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : آقاي دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی شماره دانشجو : 92895100006
استاد مشاور : آقاي دکتر ناصر کاویانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر تزریق سیستمیک آمی تریپتیلین بر روی سرعت حرکت دندانی، تحلیل ریشه و ریمودلینگ استخوان آلوئولار طی اعمال نیروی های ارتودنتیک در سگ
پدید آورنده : سارا سیادت
سال دفاع : 1395/09/23
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : ارتودانتيكس
استاد راهنما : خانم دکتر سوسن صادقیان شماره دانشجو : 92897100006
استاد مشاور : آقاي دکتر سید محمد رضوی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ و س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍ت‍ی‍ک‌ در س‍گ‌
پدید آورنده : م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ه‍س‍اس‍ادات‌
سال دفاع : 1392
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود ف‍ی‍ض‌ ب‍خ‍ش‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ه‍اش‍م‍ی‌
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر رش‍د ک‍ن‍دی‍ل‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ در خ‍رگ‍وش‌
پدید آورنده : ت‍ی‍م‍وری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود ف‍ی‍ض‌ ب‍خ‍ش‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ی‍ن‍ائ‍ی‍ان‌
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍ق‍ارب‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ پ‍س‌ از آم‍اده‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ان‍ت‍روک‍وک‍وس‌ ف‍ک‍ال‍ی‍س‌ ب‍ا دو م‍اده‌ ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌
پدید آورنده : ن‍واب‍ی‌ ، ام‍ی‍رارس‍لان‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود خ‍ب‍ی‍ری‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ادم‍ی‌
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر تکانه‌های داخلی و خارجی بر رابطه درآمد- مخارج دولت با تاکید بر تکانه‌های نفتی
پدید آورنده : جابر اكبري
سال دفاع : 1395/12/18
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : علوم اقتصادي - اقتصاد بين الملل
استاد راهنما : آقاي دکتر صادق بختیاری کوه سرخی شماره دانشجو : 910641764
استاد مشاور : آقاي دکتر مرتضی سامتی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر تکانه‌های داخلی و خارجی بر رابطه درآمد- مخارج دولت با تاکید بر تکانه‌های نفتی
پدید آورنده : جابر اکبری
سال دفاع : 1395/12/18
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
استاد راهنما : آقاي دکتر صادق بختیاری کوه سرخی شماره دانشجو : 910641764
استاد مشاور : آقاي دکتر مرتضی سامتی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر درصدهای مختلف سه افزودنی سدیم سیلیکات،سدیم فلوراید و پتاسیم کربنات بر استحکام فشاری و مدت زمان ستینگ سمان پرتلند
پدید آورنده : سودابه منتشی
سال دفاع : 1395/06/10
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی شماره دانشجو : 890495365
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ و ری‍م‍ودل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ آل‍وئ‍ولار طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ در م‍وش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پدید آورنده : رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
سال دفاع : 1392
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : س‍وس‍ن‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ن‍ک‍ی‍س‍ا ت‍راب‍ی‌ ن‍ی‍ا
مشاهده چکیده
صفحه 1 از 30 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;