رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ارتباط میان بروز پروتیین β-catenin با میزان درجه تمایز بافتی آسیب شناسی سرطان سلول سنگفرشی دهان
پدید آورنده : محمد کاظم ایمانی شیرازی
سال دفاع : 1395/03/17
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر کلباسی غروی شماره دانشجو : 9399100003
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی خواص دینامیکی مخلوط خشک ماسه و PETدر دستگاه میز لرزه
پدید آورنده : حامد فتحي
سال دفاع : 1394/12/20
مقطع تحصیلی : دکتري تخصصي رشته تحصیلی : عمران
استاد راهنما : رضا جمشیدی چناری شماره دانشجو : 920005123
استاد مشاور : محمود وفائیان
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ((تحلیل مفهوم مدیریت عواطف در اندیشه های سعدی و واکاوی مبانی کلامی آن ))
پدید آورنده : لیلا خواجه پور
سال دفاع : 1395/11/05
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا یوسفی شماره دانشجو : 910642620
استاد مشاور : خانم دکتر نرگس کشتی آرای
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : بررسی جنبه های مختلف مدیریت و بازاریابی در بین دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب های خصوصی شهرستان ساری
پدید آورنده : آرش بلارک
سال دفاع : 1395/06/14
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي حسنعلی آقاجانی کاسگری شماره دانشجو : 93991100049
استاد مشاور : خانم دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : تعیین آزمایشگاهی میزان چسبندگی و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی سه داربست مختلف با پایه پلی کاپرولاکتون
پدید آورنده : بهناز ملک احمدی
سال دفاع : 1395/07/05
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر وحید اصفهانیان شماره دانشجو : 890495363
استاد مشاور : آقاي دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : مقایسه تاثیر موفقیت تکنیک انفیلتراسیون توسط آرتیکایین با بلاک عصب آلوئولار تحتانی توسط لیدوکایین در بیحسی مولر های دوم شیری مندیبل
پدید آورنده : الهام غفاری
سال دفاع : 1395/02/05
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : خانم دکتر ندا احمدی روزبهانی شماره دانشجو : 92895100005
استاد مشاور : آقاي دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF assessment of preventive regimes for early chil;dhood caries follooed by use dental practitioner in 3-5 years old children
پدید آورنده : نسيم شميل زاده شوشتري
سال دفاع : 1394/12/08
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : شهرزاد جوادی نژاد شماره دانشجو : 93991100045
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر بی حسی موضعی بر تغییرات عمق بیهوشی حین کشیدن انسیزورهای شیری ماگزیلا
پدید آورنده : سمانه عاقلی نژاد
سال دفاع : 1395/04/14
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : آقاي دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی شماره دانشجو : 92895100006
استاد مشاور : آقاي دکتر ناصر کاویانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر تزریق سیستمیک آمی تریپتیلین بر روی سرعت حرکت دندانی، تحلیل ریشه و ریمودلینگ استخوان آلوئولار طی اعمال نیروی های ارتودنتیک در سگ
پدید آورنده : سارا سیادت
سال دفاع : 1395/09/23
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : ارتودانتيكس
استاد راهنما : خانم دکتر سوسن صادقیان شماره دانشجو : 92897100006
استاد مشاور : آقاي دکتر سید محمد رضوی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ و س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍ت‍ی‍ک‌ در س‍گ‌
پدید آورنده : م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ه‍س‍اس‍ادات‌
سال دفاع : 1392
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود ف‍ی‍ض‌ ب‍خ‍ش‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ه‍اش‍م‍ی‌
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر رش‍د ک‍ن‍دی‍ل‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ در خ‍رگ‍وش‌
پدید آورنده : ت‍ی‍م‍وری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود ف‍ی‍ض‌ ب‍خ‍ش‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ی‍ن‍ائ‍ی‍ان‌
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍ق‍ارب‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ پ‍س‌ از آم‍اده‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ان‍ت‍روک‍وک‍وس‌ ف‍ک‍ال‍ی‍س‌ ب‍ا دو م‍اده‌ ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌
پدید آورنده : ن‍واب‍ی‌ ، ام‍ی‍رارس‍لان‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود خ‍ب‍ی‍ری‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ادم‍ی‌
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر تکانه‌های داخلی و خارجی بر رابطه درآمد- مخارج دولت با تاکید بر تکانه‌های نفتی
پدید آورنده : جابر اکبری
سال دفاع : 1395/12/18
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
استاد راهنما : آقاي دکتر صادق بختیاری کوه سرخی شماره دانشجو : 910641764
استاد مشاور : آقاي دکتر مرتضی سامتی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر درصدهای مختلف سه افزودنی سدیم سیلیکات،سدیم فلوراید و پتاسیم کربنات بر استحکام فشاری و مدت زمان ستینگ سمان پرتلند
پدید آورنده : سودابه منتشی
سال دفاع : 1395/06/10
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی شماره دانشجو : 890495365
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ و ری‍م‍ودل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ آل‍وئ‍ولار طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ در م‍وش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پدید آورنده : رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
سال دفاع : 1392
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : س‍وس‍ن‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ن‍ک‍ی‍س‍ا ت‍راب‍ی‌ ن‍ی‍ا
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‌، ری‍م‍ودل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ در م‍وش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پدید آورنده : اث‍ن‍اع‍ش‍ری‌ ، ن‍س‍ی‍م‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : س‍وس‍ن‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ی‍ن‍ائ‍ی‍ان‌
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر ضد اتصالی و ضد بیوفیلمی عصاره الکلی پروپولیس ایرانی بر استرپتوکوکوس موتانس و انتروکوکوس فکالیس
پدید آورنده : مینو باقری خولنجانی
سال دفاع : 1395/11/01
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : خانم دکتر آرزو طهمورث پور شماره دانشجو : 890495262
استاد مشاور : خانم دکتر مریم زارع جهرمی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر عوامل رمینرالیزه کننده بر سختی سطحی ضایعات شبه پوسیدگی مصنوعی
پدید آورنده : زهرا هاشم زاده
سال دفاع : 1395/04/22
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهرداد برکتین شماره دانشجو : 890495378
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اث‍ر م‍ای‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ه‌ غ‍ذای‍ی‌ ب‍رخ‍ش‍ون‍ت‌ س‍طح‍ی‌ ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ م‍ت‍اک‍ری‍لات‌ ب‍ی‍س‌ و ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ س‍ای‍ل‍وران‌ ب‍ی‍س‌
پدید آورنده : ری‍اح‍ی‌ ده‍ک‍ردی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
سال دفاع : 1393
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : پ‍روی‍ن‌ م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‍ی‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : ل‍ی‍لا پ‍ی‍ش‍ه‌ ور
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF اثر کلسیم هیدروکساید وخمیرآنتی بیوتیک سه گانه براستحکام باند سیلرAH26 به عاج کانال ریشه به روش آزمایشگاهی
پدید آورنده : احسان ملمعی خوزانی
سال دفاع : 1395/06/01
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : خانم دکتر مریم زارع جهرمی شماره دانشجو : 890495364
مشاهده چکیده
صفحه 1 از 23 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;