رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تاثیر استفاده از منابع مختلف غلات به همراه علوفه یونجه در جیره آغازین بر عملکرد رشد، قابلیت هضم و برخی از فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین
پدید آورنده : بهشته داوری دولت آبادی
سال دفاع : 1395/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مهندسي كشاورزي علوم دامي - تغذيه دام
استاد راهنما : آقاي دکتر امیرداور فروزنده شهرکی شماره دانشجو : 930410131
استاد مشاور : آقاي دکتر پیروز شاکری
چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از منابع مختلف غلات به همراه علوفه یونجه بر رفتار، عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی در گوساله‌ها بود. بدین منظور تعداد 40 راس گوساله (3 روزگی) در قالب ‌‌یک طرح آماری کاملا تصادفی به 4 تیمار به مدت 70 روز اختصاص داده شدند. تیمارها شامل 1) جیره آغازین حاوی دانه گندم با دسترسی آزاد به علوفه یونجه، 2) جیره آغازین حاوی دانه گندم بدون دسترسی به علوفه، 3) جیره آغازین حاوی دانه ذرت با دسترسی آزاد به علوفه یونجه و 4- جیره آغازین حاوی دانه ذرت بدون دسترسی به علوفه بود. وزن بدن هر 15 روز و مصرف خوراک هر هفته اندازه گیری شد. نمونه گیری خون از ورید وداج در روز40 براي اندازه گيري فاكتورهاي خوني(گلوكز، بتاهيدروكسي بوتيرات و البومین)انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد در بین سنین 30 تا 45 روزگی مصرف خوراک روزانه تحت تاثیر منبع علوفه قرار گرفت (05/0 < P )، به این صورت که بالاترین میزان مصرف ماده خشک در تیمارهای حاوی علوفه مشاهده شد. همچنین میانگین مصرف خوراک روزانه و مصرف خوراک در 45-60 روزگی تحت تاثیر منبع غله قرار گرفت. به این صورت که مصرف ماده خشک در دانه گندم نسبت به دانه ذرت بالاتر بود.در سایر سنین گروه‌های آزمایشی بر مصرف خوراک روزانه اثرات معنی‌داری نداشتند (05/0 > P). افزایش وزن روزانه در هیچ یک از مراحل پرورش تحت تاثیر تیمارهای غذایی قرار نگرفت (05/0 > P)، با این وجود میانگین افزایش وزن روزانه کلی تحت تاثیر منبع غله و علوفه قرار گرفت. به این صورت که دانه گندم نسبت به دانه ذرت و مصرف علوفه نسبت به عدم مصرف علوفه بالاترین افزایش وزن روزانه را داشتند. غلظت گلوکز و آلبومین پلاسما تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت. غلظت بتا هیدروکسی بوتیریک اسید تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و تیمار 4 ( گندم + یونجه ) بالاترین غلظت این فراسنجه را به خود اختصاص داد (05/0 < P ). نوع منبع غله نیز غلظتBHBA سرم خون را تحت تاثیر خود قرار داد به نحوی که گوساله‌هایی که همراه با جیره آغازین خود به جای ذرت، از دانه گندم استفاده می‌کردند، غلظت BHBA در سرم خون آنها افزایش یافت.به طور کلی دانه گندم به همراه یونجه بهترین عملکرد را بین سایر تیمارها داشت. کلمات کلیدی: خوراک آغازین، افزایش وزن روزانه، فراسنجه های خونی
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;