رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF چینه نگاری سکانسی و دیاژنز واحد 2 K در سازند کنگان زیرین در چاه SP12 در میدان گازی پارس جنوبی
پدید آورنده : سید مسعود هاشمی
سال دفاع : 1395/11/26
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : زمين شناسي - سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي
استاد راهنما : آقاي دکتر عبدالحسین کنگازیان شماره دانشجو : 910614966
چکیده :
در این پژوهش بخش K2 توالی سازند کنگان زیرین در چاه SP-12 میدان گازی پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه یافته های مورد نیاز از مطالعه مقاطع نازک بدست آمده از مغزه های چاه مذبور بدست آمده است. این مطالعات منجر به شناسایی و دسته بندی 6 ریز رخساره گردید، این ریز رخساره ها در یک پلتفرم از نوع رمپ متصل ( (Attached نهشته شده اند. نتایج ذکر شده نشان می دهد که ریز رخساره های F1 (دلومادستون) وF4 ( کربناته تبخیری لامینه ای) در کمربند رخساره ای و زیر محیط فوق مدی، و ریز رخساره F5(وکستون مدستون لامینه ای) در کمربند رخساره ای بین جزر و مدی و ریز رخساره های F2(ااپکستون –گرینستون)، F3(بیوکلاست ااوکستون) وF6(گرینستون پکستون لامینه ای) در کمربند رخساره ای و زیر محیط زیر جزر و مدی نهشته شده اند.فرآيندهاي دياژنزي صورت گرفته درتوالي مورد مطالعه شامل تخلخل، تراكم، سيماني شدن، دلوميتي شدن، نئومورفیسم، مي باشد، به طور خلاصه می توان گفت که افزایش فراوانی پدیده هایی چون سیمان شدگی، نئومورفیسم افزایشی، سیمان و جانشینی تبخیری باعث کاهش کیفیت مخزنی و افزایش فراوانی پدیده هایی چون شکستگی، استیلولیت، نئومورفیسم کاهشی، تخلخل حفره ای، تخلخل قالبی و دولومیتی شدن موجب افزایش کیفیت مخزنی شده است، در کل می توان نتیجه گرفت که بخش K2b سازند کنگان بدلیل برخورداری اولا از لیتوفاسیس های مناسب و برخورداری کم از عوامل کاهنده کیفیت مخزن کیفیت مخزنی بهتری دارد. شناسایی پاراسکانسها، سریهای پاراسکانسی و الگوی طرح بر انبارش بخش K2 توالی کنگان در چاه مذکور موجب شناسایی چهار سکانس رسوبی رده بالا (High Resolation ) و یک سکانس رسوبی رده ی پایین (Low Resolation )گردید.هرچند به دلیل مشخص نبودن محدوده ی سنی K2a و K2b در چاه مورد مطالعه نمی توان رده ی این سکانسها را از لحاظ زمانی مشخص نمود ولی با توجه به اینکه تغییرات نسبی سطح تراز دریا در هر یک از آنها کم است (حداکثر این تغییرات کمتر از ده متر باشد) می توان سکانسهای رده بالای این توالی را از نوع رده ی4،5 و یا 6 در نظر گرفت و سکانس رده پایین آن را رده ی سوم دانست.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;