رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر ضد اتصالی و ضد بیوفیلمی عصاره الکلی پروپولیس ایرانی بر استرپتوکوکوس موتانس و انتروکوکوس فکالیس
پدید آورنده : مینو باقری خولنجانی
سال دفاع : 1395/11/01
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : خانم دکتر آرزو طهمورث پور شماره دانشجو : 890495262
استاد مشاور : خانم دکتر مریم زارع جهرمی
چکیده :
مقدمه : عمده عفونتهای دهان و دندان توسط باکتریهای اندوژن از جمله انتروکوکوس فکالیس, استرپتوکوکوس موتانس ایجاد می شوند.با توجه به تمایل زیاد برای استفاده مجدد از مواد با منشآ طبیعی با عوارض جانبی کمتر نسبت به داروها و ترکیبات شیمیایی در این تحقیق از عصاره پروپولیس استفاده شد. مواد و روشها: سویه های باکتریایی استرپتوکوکوس موتانس و انتروکوکوس فکالیس از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و از بانک میکروبی مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اصفهان تهیه شد.با استفاده از روش چاهک پلیت و روش تهیه رقت در مایع اثر ضد میکروبی و با استفاده از تکنیک میکروتیتر پلیت اثر ضد اتصالی و ضد بیوفیلمی عصاره الکلی پروپولیس تعیین گردید. نتیجه گیری:نتایج این بررسی نشان داد که پروپولیس دارای اثرات ضد میکروبی و ضد اتصالی و ضد بیوفیلمی مناسبی در غلظت های مورد استفاده می باشد و در صورت انجام آزمایشاتی که تآیید کننده سازگاری نسجی پروپولیس باشد شاید این ماده بتواند به عنوان یک ماده شست و شو دهنده در درمان ریشه استفاده گردد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;