رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به صورت فردی بر اضطراب ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد
پدید آورنده : جواد علیدوستی شهرکی
سال دفاع : 1395/06/23
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
استاد راهنما : آقاي دکتر محمد ربیعی شماره دانشجو : 930477216
چکیده :
پزوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي اموزش شناختي رفتاري برافزليش خودکارامدي رياضي وکاهش اضطراب رياضي در دانش اموزان پسر پايه متوسطه شهرستان شهرکرد صورت گرفته است.جامعه ي اماري در اين پزوهش شامل کليه يدانش اموزان پسر متوسطه س منطقه ي يک شهرستان شهرکرد مي باشد که از بين مدارس اين منطقه دو مدرسهواز ان بين تعداد 30نفر(15نفر گروه ازمايش و15نفرگروه کنترل)به شيوه ي تصادفي خوشه ايانتخاب شدند.ابزار پزوهش شامل پرسشنامه خودکارامدي رياضي واضطراب رياضي بودند.نتايج در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت.نتايج حاکي از ان بودکه اموزش شناختي رفتاري به شيوه ي فرديمنجربه افزايش خودکارامدي رياضي و کتهش اضطراب رياضي گرديده است. وازگان کليدي:خودکارامدي رياضي،اضطراب رياضي،اموزش شناختي رفتاري
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;