رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF رابطه سرمایه روانشناختی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان
پدید آورنده : مرضیه ترابی
سال دفاع : 1395/07/14
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر نرگس سعیدیان خوراسگانی شماره دانشجو : 930390046
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه سرمايه روانشناختي و عزت نفس سازماني با تعهد سازماني مديران مدارس دولتي ابتدايي شهر اصفهان مي باشد.اين پژوهش در زمره پژوهش‌هاي غير آزمايشي و ازنوع پيش بيني و به طور دقيق تر از نوع همبستگي است که به روش پيمايشي انجام مي شود و جامعه آماري اين پژوهش را کليه مديران مدارس ابتدايي نواحي شش گانه شهر اصفهان تشکيل مي دهد که با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيک و با توجه به جدول مورگان تعداد 144 نفر به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد و ابزار پژوهش، پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز و همکاران (2007)، پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس و همکاران (1989)و پرسشنامه تعهد سازماني آلن ومي ير (1990) توسط آنها تکميل شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين سرمايه اجتماعي و ابعاد اميد، تاب آوري و خوش بيني و تعهد سازماني رابطه آماري معني داري وجود ندارد (p>0/05)؛ ولي بين بعد خودکارآمدي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد (p<0/05). همچنين بين عزت نفس سازماني و تعهد سازماني مديران مدارس ابتدايي رابطه وجود دارد (p<0/05) و از بين ابعاد سرمايه روانشناختي در رگرسيون بهترين پيش بيني کننده تعهد سازماني در گام اول مولفه خودکارآمدي بوده است و از بين متغيرهاي عزت نفس و سرمايه روانشناختي در رگرسيون، بهترين پيش بيني کننده تعهد سازماني در گام اول متغير عزت نفس سازماني بوده است.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;