رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تاثیر ادراک کارکنان از کنترل رسمی و غیر رسمی بانک بر قصد نقض حریم شخصی مشتریان بانک ملی اصفهان
پدید آورنده : رضا رحیمی
سال دفاع : 1395/06/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
استاد راهنما : آقاي دکتر حمیدرضا پیکری شماره دانشجو : 920585390
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تاثير اداک کارکنان از کنترل رسمي و غير رسمي بانک بر قصد نقض حريم شخصي مشتريان بانک ملي اصفهان به روش توصيفي از نوع همبستگي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش کليه کارکنان بانک ملي اصفهان است که تعداد آن ها 2746 نفر در سال 1395 بود که از اين ميان به روش فرمول کوکران 337 نفر از کارکنان به عنوان نمونه مورد نياز تعيين شدند. روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي بوده است. پس از توزيع پرسشنامه توسط پژوهشگر درنهايت تعداد 325 پرسشنامه از کارکنان تکميل شده با نرخ 4/96% بدست آمد و اطلاعات پرسشنامه مورد بررسي وتحليل قرار گرفت. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه بود. براي سنجش قصد نقض حريم شخصي از پرسشنامه چنگ و همکاران (2013) با 2 گويه، براي سنجش کنترل رسمي از پرسشنامه سپونن و ونس (2010) با 7 گويه در دو بعد قطعيت و شدت مجازات استفاده شد و جهت بررسي کنترل هاي رسمي در ابعاد مختلف از پرسشنامه هاي متفاوتي استفاده شد. وابستگي از پرسشنامه لي و همکاران (2004) با 17 گويه و در چهار بعد وابستگي به سرپرست، همکار، شغل و سازمان، تعهد از پرسشنامه کاپل و همکاران(2005) با 3 گويه، درگيري از پرسشنامه لي و همکاران (2004) با 5 گويه، اعتقاد از پرسشنامه چنگ و همکاران (2013) با 4 گويه، هنجار ذهني از پرسشنامه هراث و رائو (2009) با 4 گويه، رفتار همکار از پرسشنامه چنگ و همکاران (2013) با 3 گويه استفاده شد. روايي صوري و سازه آنها مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آنها نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي تاييد شد.. پرسشنامه کاربردپذيري، قصد استفاده و انگيزاننده هاي دروني و بيروني را درطيف پنج درجه اي ليکرت مورد سنجش قرار داد. تجزيه و تحليل داده ها در در دو سطح آمار توصيفي(شاخص هاي آماري مانند فراواني،درصد فراواني) واستنباطي از طريق ضريب آزمون رگرسيون توسط نرم افزار Smart Pls صورت گرفت. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل سوالات پژوهش نشان داد از بين کنترل رسمي بر قصد کارکنان براي نقض حريم شخصي مشتريان تاثيرگذار نبوده در صروتيکه کنارل غير رسمي توانسته تاثير منفي و معناداري بر قصد کارکنان براي نقض حريم شخصي مشتريان داشته باشد. از بين مولفه هاي کنترل رسمي قطعيت مجازات و از بين مولفه هاي کنترل غير رسمي مولفه هاي وابستگي به شغل و سازمان، تعهد، هنجار ذهني، رفتار همکار بر قصد کارکنان براي نقض حريم شخصي مشتريان تاثيرگذار بوده است.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;