رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF رابطه هوش معنوی، مدیریت دانش و میزان کاربست استراتژی های یاد دهی - یادگیری مغزمحور با رهبری کوانتومی دربین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
پدید آورنده : امین اله ملک پور
سال دفاع : 1395/06/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر مریم براتعلی شماره دانشجو : 920585215
چکیده :
هدف از اين پژوهش تعيين رابطه بين هوش معنوي، مديريت دانش و ميزان کاربست استراتژي هاي ياددهي- يادگيري مغزمحور با رهبري کوانتومي دربين اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان بود. روش انجام اين پژوهش به روش همبستگي و جامعه آماري آن اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان در سال تحصيلي 95 – 94 شامل 1755 نفر بودند .که با روش نمونه گيري خوشه اي و با استفاده از جدول مورگان 315 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده هاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي هوش معنوي کينگ (SISRI، 2008) ،مديريت دانش(لاوسون ، 2003) و پرسشنامه رهبري کوانتومي (عظيمي ثانوي ، 1390 )و پرسشنامه محقق ساخته ي کاربست استراتژي هاي ياددهي- يادگيري مغزمحور بود . که پايايي پرسشنامه ها از طريق آلفاي کرونباخ به ترتيب 88/0، 75/0 و 81/0 و 87/0 گزارش شد و روايي محتوايي پرسشنا مه ها توسط متخصصين مربوطه تاييد گرديد.همچنين روايي سازه ي پرسشنامه محقق ساخته نيز از روش تحليل عاملي مورد تاييد واقع شد. براي تجزيه وتحليل داده هاي جمع آوري شده از روش آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و از آزمون هاي آمار استنباطي(رگرسيون ، آزمون t ، آزمون تحليل واريانس ، تحليل عاملي و معادلات ساختاري با استفاده ازنرم افزار Amosو Spss) استفاده گرديد. يافته هاي بدست آمده در سطح 05/0? P-Value نشان داد هوش معنوي، مديريت دانش و ميزان کاربست استراتژي هاي ياددهي- يادگيري مغزمحور با رهبري کوانتومي روابط چند گانه معنا دار داشته اند و متغييرهاي هوش معنوي ، مديريت دانش و ميزان کاربست استراتژي هاي ياددهي – يادگيري مغز محور قادر به تبيين 6/29 % از واريانس متغير وابسته (رهبري کوانتومي ) بوده است که درصد تبيين بسيار مناسبي مي باشد و مدل بدست آمده از روابط چند گانه متغيير هاي فوق ، با داده هاي پژوهش برازش بسيار مناسبي داشته و قابل تاييد بوده است.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;