رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF موانع پیاده سازی اتوماسیون اداری تحت وب در جهاد کشاورزی استان اصفهان
پدید آورنده : مژگان گودرزی
سال دفاع : 1395/07/14
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
استاد راهنما : آقاي دکتر حمیدرضا پیکری شماره دانشجو : 920166034
چکیده :
تحقيق حاظر با هدف تعيين نقش موانع پياده سازي اتوماسيون اداري تحت وب در سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان صورت گرفته است . روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و با هدف کاربردي و ابزار اندازه گيري ، پرسشنامه محقق ساخته با 33سوال بوده است . جهت سنجش روايي پرسشنامه از روايي صوري و روايي محتوايي استفاده شده است و پايايي آن نيز براساس ضريب آلفاي کرونباخ 0/845محاسبه گرديده است . جامعه آماري اين پژوهش 110 نفر رابطين و کارکنان بخش فناوري اطلاعات سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان بوده است .در اين پژوهش ابتدا با توجه به سوابق نظري و تجربي مرتبط موانع شناسايي ، سپس با استفاده از پرسشنامه پنج ارزشي مبتني بر طيف ليکرت نظر مخاطبان در مورد ميزان بازدارندگي و نقش موانع مورد پرسش قرار گرفت . جهت روش جمع آوري داده ها از روش سرشماري استفاده گرديد . تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است . در سطح آمار توصيفي از فراواني و درصد فراواني و در سطح آمار استنباطي از ميانگين ، انحراف معيار و براي رتبه بندي اهميت موانع از آزمون فريدمن استفاده شده است . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد از نظر پاسخگويان موانع فناورانه مهمترين مانع پياده سازي اتوماسيون اداري تحت وب و پس از آن به ترتيب موانع فردي ، موانع مديريتي و موانع سازماني در پياده سازي اتوماسيون اداري تحت وب در سازمان جهاد کشاورزي نقش داشتند. کلمات کليدي : اتوماسيون اداري – نرم افزارهاي تحت وب – موانع پياده سازي اتوماسيون اداري- سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;