رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF مکانیسم انتقال پولی در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت نقش قیمت دارایی ها
پدید آورنده : حکیمه رحیمی چرمهینی
سال دفاع : 1395/09/16
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
استاد راهنما : آقاي صادق بختیاری شماره دانشجو : 920019861
چکیده :
نوسانات بزرگ در قيمت دارايي¬ها و فعاليت‌هاي اقتصادي در ايالات متحده، ژاپن و ديگر کشورها در سال‌هاي گذشته حاوي اين پيام است که بين سياست پولي و بازار دارايي¬ها پيوند ناگسستني وجود دارد. اقتصاددانان و سياست¬گذاران توجه ويژه¬اي به چگونگي تأثير سياست پولي بر قيمت دارايي‌ها دارند. قيمت دارايي‌ها شامل دارايي‌هاي مالي (سهام) و دارايي‌هاي فيزيكي (مسكن، سکه طلا و ارز) عامل مهمي در اثرگذاري سياست پولي هستند. هنگامي كه سياست پولي اجرا مي‌شود، قيمت دارايي‌ها متناسب با درجه شوك پولي نوسان پيدا مي‌کند و ممكن است بر توليد و سطح عمومي قيمت‌ها تأثيرگذار باشد. سياست پولي به طور معمول از راه مجاري نرخ بهره، قيمت دارايي‌ها و اعتبار مي‌تواند بر توليد و سطح قيمت‌ها تأثير گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش قيمت دارايي‌ها در مکانيسم انتقال پولي ايران با رويکرد خود رگرسيوني برداري ساختاري (SVAR) انجام شده است. بدين منظور اطلاعات مورد نياز در بازه زماني 1367 تا 1393 جمع آوري شده و مورد آزمون قرار گرفته است. در اين راستا سه فرضيه طراحي شده و با بکارگيري داده هاي جمع آوري شده مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاکي از تأييد فرضيه ها مي باشد. لذا، قيمت دارايي‌ها نقش قابل توجهي در انتقال شوک‌هاي پولي از طريق شوک نقدينگي به متغير¬هاي حقيقي در مکانيسم انتقال پولي ايران ايفا مي‌کند. نرخ ارز بيشترين نقش را در انتقال سياست پولي به بخش حقيقي اقتصاد کشور دارد و نقش قيمت دارايي‌ها در مکانيسم انتقال پولي ايران قبل و بعد از وقوع بحران مالي اخير در غرب، متفاوت است. واژگان کليدي: مکانيسم انتقال پولي، تکانه سياست پولي، دارايي، رويکرد خود رگرسيوني برداري ساختاري
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;