رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF تأثیر پیاده سازی خوشه صنعتی فرش ماشینی شهرستان کاشان بر میزان صادرات فرش ماشینی استان اصفهان
پدید آورنده : اکبر جدیدی
سال دفاع : 1395/01/31
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت دولتي - طراحي سازمانهاي دولتي
استاد راهنما : آقاي دکتر سیدرسول آقاداود جلفائی شماره دانشجو : 920013585
چکیده :
چکيده در سال‏ هاي اخير توجه ويژه‏ اي به جهت‏ دهي صنايع كوچك و متوسط به كمك روش خوشه‏ هاي صنعتي شده است. به اين منظور كشورهاي مختلف از جمله ايران اقدام به اجراي پروژه‎ ي توسعه‏ ي خوشه‏ اي نموده‎اند." خوشه‎ ي صنعتي فرش‏ ماشيني در استان اصفهان" يكي از پروژه‏ هايي است كه از سال 1387 تا 1391 تحت برنامه توسعه‏ ي خوشه‏ اي براساس رويكرد يونيدو قرارگرفته است. در اين تحقيق تلاش گرديده تا با بررسي روند شاخص‏ هاي اقتصادي از جمله ميزان صادرات و... قبل و بعد از اجراي برنامه‏ ي توسعه‏ ي ‏خوشه‏ ها، مشخص شود که كدام شاخص در طي اين برنامه بيشترين تحول را داشته، سپس خوشه‎ ي‏ صنعتي ‏فرش‏ ماشيني كاشان مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين پژوهش يک فرضيه اصلي(تأثير پياده ‏سازي خوشه‏ ي صنعتي فرش ماشيني شهرستان كاشان، بر ميزان صادرات فرش‏ ماشيني استان اصفهان) و پنج فرضيه فرعي (اجراي برنامه‏ ي حساس‏ سازي، اجراي برنامه‏ ي آموزش، اجراي برنامه‏ ي طراحي، اجراي برنامه‏ ي شبكه ‏سازي، بکارگيري تكنولوژي بر ميزان صادرات فرش‏ ماشيني)، مطرح گرديده است. اين پژوهش از منظر هدف كاربردي و از منظر ماهيت، هبستگي ـ پيمايشي است. جامعه‏ ي آماري اين تحقيق، شامل کليه‏ ي مديران شركت‏هاي صادر كننده فرش ‏ماشيني در منطقه بوده که تعداد آنها حدود 100نفر بوده است. از آنجا که جامعه‏ ي‏ آماري اين تحقيق کوچک بوده لذا نيازي به نمونه‏ گيري نبوده بنابراين جامعه و نمونه باهم برابرند. در جمع‏ آوري اطلاعات، از پرسش‏نامه محقق‏ ساخته با تعداد 35 سؤال استفاده شده كه روايي آن با استفاده از نظر استاد محترم راهنما، عامل‏ خوشه‏ ي‏ صنعتي فرش‏‏ ماشيني كاشان و كارشناسان معاونت صنايع‏ كوچك شركت شهرك‏هاي صنعتي ‏استان اصفهان مورد تأييد قرارگرفت و پايايي آن از طريق شاخص آلفاي‏ كرونباخ و به وسيله نرم افزار SPSS معادل 83% محاسبه گرديد. براي تجزيه و تحليل داده‏ ها از آمار توصيفي شامل ميانگين، جدول فراواني، و نمودارها و آمار استنباطي شامل آزمون فريدمن و تحليل واريانس استفاده گرديد. همچنين به وسيله آزمون كولموگروف ـ اسميرنف تك نمونه‏ اي، نرمال بودن توزيع داده ‏ها مشخص گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که طراحي و شبکه‏ سازي بيشترين تأثير را بر صادرات فرش‏ ماشيني استان اصفهان داشته است. واژه‏ هاي‏ كليدي: خوشه‌ي صنعتي، صنايع كوچك و متوسط، فرش ماشيني كاشان، صادرات
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;