رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF رابطه بین نوع سبک زندگی و میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در بین دانشجویان گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی واحد خوراسگان
پدید آورنده : محسن خواجه رنگده
سال دفاع : 1395/07/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : امور فرهنگي - برنامه ريزي امور فرهنگي
استاد راهنما : آقاي دکتر علی رشیدپور شماره دانشجو : 910602717
چکیده :
اين پژوهش به تعيين رابطه بين نوع سبک زندگي و ميزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگي در بين دانشجويان گروه مديريت و برنامه ريزي فرهنگي واحد خوراسگان مي پردازد. هدف اصلي اين پژوهش تعيين نوع سبک زندگي و ميزان مصرف فرهنگي بر اساس مدل والس است.روش اين پژوهش از نوع همبستگي مي باشد.جامعه آماري شامل دانشجويان گروه مديريت و برنامه ريزي فرهنگي واحد اصفهان( خوراسگان) مي باشد که تعداد آنها 189 نفر است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده است.توصيف و تبيين داده ها با استفاده از روش هاي آماري متناسب با سطح سنجش متغيرها صورت گرفته است. يافته ها و نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش حاکي از آن است که بين نوع سبک زندگي و مصرف کالاها وخدمات فرهنگي بر اساس مدل والس رابطه معنادار وجود دارد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;