رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر بی حسی موضعی بر تغییرات عمق بیهوشی حین کشیدن انسیزورهای شیری ماگزیلا
پدید آورنده : سمانه عاقلی نژاد
سال دفاع : 1395/04/14
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : آقاي دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی شماره دانشجو : 92895100006
استاد مشاور : آقاي دکتر ناصر کاویانی
چکیده :
چکيده مقدمه: براي عرضه خدمات دندانپزشکي با کيفيت عالي به بيماران خردسال، ممکن است کاربرد بي هوشي عمومي ضرورت داشته باشد. در مورد نياز به تجويز بيحسي موضعي در کودکي که تحت بيهوشي عمومي است اختلاف نظر وجود دارد.هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر بيحسي موضعي بر تغييرات عمق بيهوشي حين کشيدن انسيزورهاي شيري ماگزيلا در کودکان 3-5 ساله درمان شده تحت بيهوشي عمومي مي باشد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني بوده که بر روي 50 کودک 5-3 ساله که نيازمند کشيدن دندانهاي قدامي ماگزيلا تحت بي هوشي عمومي بودند انجام شد .کودکان بصورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند که در يکي از آنها کشيدن بدون تزريق بيحسي موضعي و در ديگري بعد از تزريق بي حسي موضعي انجام شد.براي هر کودک ميزان Bis و ضربان قلب بعد از لوله گذاري به عنوان مقدار پايه ثبت گرديد.در گروه بي حسي هنگام تزريق بي حسي موضعي و در دو گروه هنگام کشيدن دندانها مقادير فوق ثبت شدند. به اين صورت که براي کشيدن هر دو دندان يک عدد ثبت شد و از 50 کودک وارد مطالعه شده 100 داده بدست آمد. يافته ها: يافته هاي مطالعه نشان داد که تزريق بي حسي موضعي و کشيدن دندان در هر دو گروه مقادير Bis و ضربان قلب را بطورمعني داري افزايش داد (05/0>P). نتيجه گيري: به نظر مي رسد تزريق بي حسي موضعي قبل از کشيدن دندان اثري در حفظ سطح بيهوشي ندارد. واژگان کليدي: بي هوشي عمومي، Bispectoral index، تزريق اينفيلتره ،کشيدن دندان
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;