رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر عوامل رمینرالیزه کننده بر سختی سطحی ضایعات شبه پوسیدگی مصنوعی
پدید آورنده : زهرا هاشم زاده
سال دفاع : 1395/04/22
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر مهرداد برکتین شماره دانشجو : 890495378
چکیده :
چکيده مقدمه: امروزه پيشگيري از پوسيدگي و متوقف کردن ضايعات پوسيدگي اوليه، يکي از مهم ترين اهداف مراقبت هاي دهان و دندان است. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير دهانشويه سديم فلورايد، محلول نانوهيدروکسي آپاتيت، ماده رزين اينفيلتريشن Icon و ترکيب دهانشويه سديم فلورايد و محلول نانوهيدروکسي آپاتيت بر ريزسختي ضايعات دمينراليزه مينايي مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي-آزمايشگاهي 50 نمونه از ميناي سالم از دندان هاي پره مولر انساني تهيه و بطور تصادفي به 5 گروه 10 تايي تقسيم شدند. نمونه ها پس از اندازه گيري ريز سختي اوليه و سپس 48 ساعت غوطه ور شدن در محلول دمينراليزاسيون مجددا تحت آزمايش ريزسختي قرار گرفتند. گروه اول به مدت 12 ساعت تحت درمان با دهانشويه سديم فلورايد، گروه دوم به مدت 12 ساعت تحت درمان با محلول نانوهيدروکسي آپاتيت، گروه سوم تحت درمان با ماده رزين اينفيلتريشن مطابق دستور کارخانه و گروه چهارم تحت درمان با ترکيب دهانشويه سديم فلورايد و نانوهيدروکسي آپاتيت قرار گرفتند. گروه پنجم بعنوان کنترل در آب مقطر نگهداري شد. پس از رژيم درماني فوق ريزسختي سطحي مجددا اندازه گيري گرديد. براي بررسي و مقايسه ريزسختي سطحي بين نمونه ها از آزمون هاي آناليز واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي LSD استفاده گرديد. همچنين در گروه هاي تحت مطالعه درصد بازيابي ريزسختي سطحي محاسبه شد. يافته ها: آزمون هاي آماري نشان دادند، اگرچه همه رژيم هاي درماني باعث افزايش ريزسختي سطحي ميناي دمينراليزه شدند، اما اين ميزان به طور قابل توجهي در گروه تحت درمان با ماده رزين اينفيلتريشن بالاتر بوده و ريزسختي سطحي اين گروه تفاوت معناداري با ميناي سالم نداشت (P value>0.2). گروه هاي اول و دوم و چهارم نيز باعث افزايش ريزسختي سطحي مينا شدند که اين افزايش در مقابل ميناي دمينراليزه معنادار ( P value< 0.05) بوده و از طرفي ريزسختي سطحي اين 3گروه در مقايسه با ميناي سالم بطور معناداري کم تر بود (P value< 0.05). ميزان بازيابي ريزسختي سطحي گروه اول 40.1؛ گروه دوم 48.8 ؛ گروه سوم 81.5 و گروه چهارم 51 بدست آمد که نشان دهنده برتري ماده رزين اينفيلتريشن در بازيابي ريزسختي سطحي ميناي دمينراليزه مي باشد. نتيجه گيري: هر سه ماده دهانشويه سديم فلورايد، محلول نانوهيدروکسي آپاتيت و رزين اينفيلتريشن باعث افزايش رمينراليزاسيون مي شوند، که اثر ماده رزين اينفيلتريشن بطور قابل توجهي بيشتر از دو ماده ديگر مي باشد، بصورتيکه ريزسختي سطحي مينا پس از درمان با اين ماده تفاوت معناداري با ميناي سالم نداشت. اما در مورد دو ماده ديگر اين مقدار کم تر از حالت اوليه بود. واژگان کليدي: دمينراليزاسيون، رمينراليزاسيون، ريزسختي
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;