رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر درصدهای مختلف سه افزودنی سدیم سیلیکات،سدیم فلوراید و پتاسیم کربنات بر استحکام فشاری و مدت زمان ستینگ سمان پرتلند
پدید آورنده : سودابه منتشی
سال دفاع : 1395/06/10
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی شماره دانشجو : 890495365
چکیده :
چکيده مقدمه: از مهمترين معايب MTA مدت زمان ستينگ طولاني آن است.هدف از اين پژوهش بررسي مدت زمان ستينگ و استحکام فشاري سمان پرتلند در ترکيب با شتاب دهنده هاي هيدراتاسيون صنعت سيمان سديم سيليکات ،پتاسيم کربنات و سديم فلورايد مي باشد. مواد و روش ها:در اين پژوهش درصدهاي (1,2,3,4,5,10,15% ) سديم سيليکات، درصدهاي (1,2,3,4,5,10,15,20%) پتاسيم کربنات ودرصدهاي (1,2,3,4,5,10%) سديم فلورايد به عنوان تسريع کننده فرآيند ستينگ به سمان پرتلند افزوده شد و مدت زمان ستينگ نمونه ها ثبت شد.از درصدهاي فوق آن دسته از درصدهايي که بطور معنادار باعث کاهش زمان ستينگ شده بودند ، مشخص شده و استحکام فشاري آنها اندازه گيري شد.. نتايج: يافته هاي بدست آمده نشان داد که هيچ يک از درصد هاي سديم فلورايد در کاهش مدت زمان ستينگ موثر نبود (p<.05).در حالي که درصد هاي( 1,2,3,4 % ) سديم سيليکات و درصدهاي ( 3,4,5,10,15 %) پتاسيم کربنات باعث کاهش معنادار مدت زمان ستينگ شد(p<.05). هم چنين براساس يافته هاي حاصل از استحکام فشاري نمونه ها، در 24 ساعت اول گروه هاي سديم سيليکات 1% و پتاسيم کربنات 15% و در 28 روز تنها گروه سديم سيليکات 1 % استحکام فشاري معادل سمان پرلتند داشت و در ساير گروهها کاهش معنادار استحکام مشاهده شد (p<.05). نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه مخلوط سديم فلورايد و پرتلند نبايد در کاهش مدت زمان ستينگ استفاده شود.هرچند دو افزودني سديم سيليکات و سديم کربنات باعث تسريع فرآيند هيدراتاسيون شد اما در بهبود و تقويت استحکام فشاري نمونه ها موفق نبود،اما مخلوط سديم سيليکات 1 % و سمان عليرغم کاهش معنادار مدت زمان ستينگ ،داراي استحکام قابل مقايسه با گروه کنترل بود از اين سو ،اين مخلوط به منظورانجام مطالعات بيشتر بر MTA پيشنهاد مي شود. واژگان کليدي:استحکام فشاري، MTA ، مدت زمان ستينگ، پتاسيم کربنات، سديم فلورايد ،سديم سيليکات
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;