رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر کلسیم هیدروکساید وخمیرآنتی بیوتیک سه گانه براستحکام باند سیلرAH26 به عاج کانال ریشه به روش آزمایشگاهی
پدید آورنده : احسان ملمعی خوزانی
سال دفاع : 1395/06/01
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : خانم دکتر مریم زارع جهرمی شماره دانشجو : 890495364
چکیده :
چکيده مقدمه: بر اساس مطالعات انجام شده استفاده از داروهاي داخل کانال ،شستشودهنده ها در درمان ريشه مي توانند تغييراتي را در ساختمان عاج و اتصال استحکام سيلرها و مواد ترميمي به عاج تاج و ريشه را تحت تاثير قرار دهند. با توجه به اهميت موضوع،اين تحقيق با هدف ارزيابي و مقايسه استحکام باند سيلرAH26 به ديواره هاي کانال ريشه پس از استفاده از کلسيم هيدروکسايد و خمير آنتي بيوتيک سه گانه به عنوان داروي داخل کانال طراحي گرديد. مواد و روش ها : جهت انجام اين تحقيق 35 دندان پرمولر انساني سالم مورد استفاده قرارگرفتند.پس از شستشوي دندان ها و ضدعفوني کردن آنها با هيپوکلريت 2.5% تاج دندان ها به گونه اي قطع گرديد که طول هر ريشه 18 ميليمتر شود ، سپس دندان ها با طول کارکرد 17 ميليمتر تا فايل شماره 40 کانال ها تميز و با فرز هاي گيتزگليدن 2و3و4 ، 3//1 کرونال کانال ها شکل دهي شدند . آنگاه نمونه ها به 2 گروه 15 تايي و يک گروه 5 تايي تقسيم شدند. در گروه اول از کلسيم هيدروکسايد و در گروه دوم از خمير آنتي بيوتيک سه گانه به عنوان داروي داخل کانال استفاده گرديد و در گروه کنترل 5 تايي هيچ دارويي استفاده نشد. نمونه ها به مدت 2 هفته درون انکوباتور قرار گرفته و سپس کانال ها با استفاده ازسيلر AH26 و گوتاپرکا سيل شدند و به مدت 72 ساعت درون انکوباتور قرار گرفتند . در مرحله بعد از هر نمونه در فواصل 4و11 ميليمتري ديسک هايي به ضخامت 1.5 ميليمتر تهيه گرديد .سپس توسط دستگاه تست يونيورسال تست push out بر روي ديسک هاي تهيه شده انجام گرفت و نيروي وارده هنگام خروج گوتاپرکا و سيلراز کانال به عنوان داده ثبت گرديد . در نهايت داده‌هاي آماري با استفاده از آناليز واريانس يکطرفه و روش تامهين تحليل شد. نتايج:.بالاترين ميانگين استحکام باند درگروه کنترل منفي و در 3/1 اپيکال و برابر 26.3988 مگاپاسکال بود. ميانگين استحکام باند در گروه خمير آنتي بيوتيک سه گانه در 3/1 اپيکال 10.5877 و در 3/1 کرونال 15.1869 و در گروه کلسيم هيدروکسايد برابر 8.416 و 12.4651 بود.ميانگين استحکام باند سيلر به ديواره هاي عاجي در3/1 اپيکال و3/1 کرونال کانال ريشه نشان مي دهد در 3/1 کرونال ميانگين استحکام باند کانال ريشه مربوط به گروه خمير آنتي بيوتيک سه گانه از ميزان ميانگين استحکام باند گروه کلسيم هيدروکسايد بيشتر مي باشد و در 3/1 اپيکال ميانگين استحکام باند در گروه خمير آنتي بيوتيک سه گانه بيشتر از گروه کلسيم هيدروکسايد مي باشد اين تفاوتها از نظرآماري معني دار نمي باشد.(P value>0.05) بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان داد که استفاده از داروهايي نظير کلسيم هيدروکسايد و خمير آنتي بيوتيک سه گانه تاثير چنداني در ميزان استحکام باند سيلر AH26 به عاج کانال ريشه در کرونال و اپيکال آن ندارد.بنابراين استفاده از اين داروها به عنوان داروهاي داخل کانال بلامانع است. با اين وجود توصيه مي گردد که پس از استفاده از اين داروها در درمان ريشه ، عاجي که در مجاورت با اين داروها قرار گرفته است ، به دقت پاکسازي شود. واژگان کليدي: کلسيم هيدروکسايد، خمير آنتي بيوتيک سه گانه ،استحکام باند،سيلر AH26
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;