رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍ق‍ارب‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ پ‍س‌ از آم‍اده‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ان‍ت‍روک‍وک‍وس‌ ف‍ک‍ال‍ی‍س‌ ب‍ا دو م‍اده‌ ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌
پدید آورنده : ن‍واب‍ی‌ ، ام‍ی‍رارس‍لان‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود خ‍ب‍ی‍ری‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ادم‍ی‌
چکیده :
ه‍دف‌ :ه‍دف‌ از ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ق‍ارب‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ پ‍س‌ از آم‍اده‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ان‍ت‍روک‍وک‍وس‌ ف‍ک‍ال‍ی‍س‌ ب‍ا دو م‍اده‌ ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د .م‍واد و روش‌ ه‍ا : 82دن‍دان‌ ت‍ک‌ ک‍ان‍ال‍ه‌ ق‍دام‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ 6 گ‍روه‌ 12 ع‍ددی‌ و 2 گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ 5 ت‍ای‍ی‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د .ت‍م‍ام‌ دن‍دان‍ه‍ا پ‍ی‍ش‌ از ات‍وک‍لاو ب‍ا ف‍ای‍ل‌ ش‍م‍اره‌ 20 ب‍ه‌ ص‍ورت‌ اول‍ی‍ه‌ آم‍اده‌ س‍ازی‌ ش‍دن‍د .آل‍وده‌ س‍ازی‌ ب‍ا ان‍ت‍روک‍وک‌ ب‍ع‍د از اس‍ت‍ری‍ل‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ .م‍ی‍زان‌ آل‍ودگ‍ی‌ ب‍اق‍ی‌ م‍ان‍ده‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍اج‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ از mm3 ان‍ت‍ه‍ای‌ ری‍ش‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ق‍ارب‌ ف‍ای‍ل‌ روت‍اری‌) ف‍ل‍ک‍س‌ م‍س‍ت‍ر 2 و 4 و 6) و ن‍وع‌ م‍اده‌ ش‍س‍ت‍ش‍و) ه‍ی‍پ‍وک‍ل‍ری‍ت‌ 5/2 و س‍رم‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ (ب‍ررس‍ی‌ گ‍ردی‍د .ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا :م‍ی‍زان‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ در گ‍روه‍ه‍ای‌ ب‍ا ت‍ق‍ارب‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ب‍ا ت‍ق‍ارب‌ ک‍م‍ت‍ر ک‍اه‍ش‌ داش‍ت‌ (.05/0 P) ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ در آن‍ه‍ا از س‍رم‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍اده‌ ش‍س‍ت‍ش‍و اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ ب‍ود ب‍ا آن‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ از ه‍ی‍پ‍وک‍ل‍ری‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ ب‍ود از ل‍ح‍اظ ک‍اه‍ش‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‌ (.05/0 P) ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ :از ل‍ح‍اظ ح‍ذف‌ ان‍ت‍رک‍وک‍وک‌ ف‍ک‍ال‍ی‍س‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ان‍ال‌ ری‍ش‍ه‌ ب‍ا اف‍زای‍ش‌ ت‍ق‍ارب‌ ک‍ان‍ال‌ م‍ی‍زان‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ی‌ ی‍اب‍د .در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ش‍ادس‍ازی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ک‍ان‍ال‌ ب‍اع‍ث‌ پ‍اک‍س‍ازی‌ ب‍ه‍ت‍ر آن‌ م‍ی‌ ش‍ود .واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ :ان‍ت‍رک‍وک‍وس‌ ف‍ک‍ال‍ی‍س‌، ف‍ای‍ل‌ ف‍ل‍ک‍س‌ م‍س‍ت‍ر، ت‍ق‍ارب‌ .
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;