رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ و س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍ت‍ی‍ک‌ در س‍گ‌
پدید آورنده : م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ه‍س‍اس‍ادات‌
سال دفاع : 1392
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود ف‍ی‍ض‌ ب‍خ‍ش‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ه‍اش‍م‍ی‌
چکیده :
م‍ق‍دم‍ه‌ وه‍دف‌:ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ ی‍ک‍ی‌ از س‍ای‍ت‍وک‍ای‍ن‌ه‍ای‌ م‍ؤث‍ر در ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ آن‍ژی‍وژن‍ز و ری‍م‍ادل‍ی‍ن‍گ‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ت‍ح‍ری‍ک‌ اس‍ت‍ئ‍وب‍لاس‍ت‌ه‍ا و اس‍ت‍ئ‍وک‍لاس‍ت‌ه‍ا و ن‍ی‍ز ب‍ازس‍ازی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‍ی‌ دارد .س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ز پ‍رم‍ص‍رف‌ت‍ری‍ن‌ داروی‌ ک‍اه‍ش‌ ده‍ن‍ده‌ی‌ ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ خ‍ون‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ اث‍ر م‍ح‍اف‍ظت‍ی‌ روی‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ دارد .ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رات‌ ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ و س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍ت‍ی‍ک‌ در س‍گ‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د .م‍واد و روش‌ ه‍ا :در ی‍ک‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌- ت‍ج‍رب‍ی‌؛ 6 رأس‌ س‍گ‌ ن‍ر ب‍ا س‍ن‌10 - 12م‍اه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ه‌ گ‍روه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د .ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ب‍ع‍د از ن‍ص‍ب‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌، ب‍ه‌ گ‍روه‌) ال‍ف‌ (1م‍ی‍ل‍ی‌ ل‍ی‍ت‍ر ف‍س‍ف‍ات‌ س‍ال‍ی‍ن‌ ب‍ا خ‍اص‍ی‍ت‌ ب‍اف‍ری‌) ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌(، ب‍ه‌ گ‍روه‌) ب‌ (1م‍ی‍ل‍ی‌ ل‍ی‍ت‍ر م‍ح‍ل‍ول‌ ح‍اوی‌ 5/0 م‍ی‍ل‍ی‌گ‍رم‌ س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ و ب‍ه‌ گ‍روه‌) ج‌ (1م‍ی‍ل‍ی‌ ل‍ی‍ت‍ر م‍ح‍ل‍ول‌ ح‍اوی‌ 50 م‍ی‍ک‍روگ‍رم‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ت‍زری‍ق‌ گ‍ردی‍د .در پ‍ای‍ان‌ م‍اه‌ دوم‌؛ س‍گ‌ه‍ا ق‍رب‍ان‍ی‌ ش‍ده‌ و ف‍اص‍ل‍ه‌ی‌ ب‍ی‍ن‌ دن‍دان‌ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‍ن‌ و پ‍رم‍ول‍ر دوم‌ ب‍ا ک‍ول‍ی‍س‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ده‌ و درص‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ در دن‍دان‌ه‍ای‌ پ‍رم‍ول‍ر دوم‌ ب‍ا روش‌ ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د .داده‌ه‍ا ب‍ا آزم‍ون‌ آن‍ال‍ی‍ز واری‍ان‍س‌ ی‍ک‌طرف‍ه‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍دد Tukey م‍ورد ق‍ض‍اوت‌ آم‍اری‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د .ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا:م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ح‍رک‍ات‌ دن‍دان‍ی‌ در ف‍ک‌ ب‍الای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ و در گ‍روه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ bFGF و س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍ع‍ادل‌07/0 ▒35/1،09/0 ▒ 53/2و2/0 ▒ 21/1م‍ی‍ل‍ی‌م‍ت‍ر) ب‍ا ت‍ف‍اوت‌ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍ی‌دار : 0001/0p)و در ف‍ک‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ ب‍راب‍ر04/0 ▒15/1،06/0 ▒ 23/2و15/0 ▒ 03/1م‍ی‍ل‍ی‌م‍ت‍ر ب‍رآورد گ‍ردی‍د) ب‍ا ت‍ف‍اوت‌ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍ی‌دار : .0001/0p)در ن‍اح‍ی‍ه‌ی‌ ک‍رون‍ال‌ ف‍ک‌ ب‍الا، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍زری‍ق‌ (bFGF (01/0p ب‍وده‌ ول‍ی‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ و ن‍ی‍ز دو گ‍روه‌ bFGF و س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍گ‍ردی‍د .ت‍ف‍اوت‌ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ از ن‍ظر درص‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ در ن‍واح‍ی‌ اپ‍ی‍ک‍ال‌ ف‍ک‌ ب‍الا و پ‍ائ‍ی‍ن‌؛ ن‍واح‍ی‌ م‍ی‍ان‍ی‌ دو ف‍ک‌ و ن‍ی‍ز ن‍اح‍ی‍ه‌ی‌ ک‍رون‍ال‌ ف‍ک‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌ در گ‍روه‌ه‍ا دی‍ده‌ ن‍ش‍د .ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ :ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ س‍ب‍ب‌ اف‍زای‍ش‌ ح‍رک‍ات‌ دن‍دان‍ی‌ و ت‍زری‍ق‌ س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍اع‍ث‌ ک‍اه‍ش‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رک‍ات‌ دن‍دان‍ی‌ ش‍ده‌، و ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ت‍زری‍ق‌ دو م‍اده‌، م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ در س‍گ‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ود .ک‍ل‍ی‍د واژه‌ه‍ا :ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌، ف‍اک‍ت‍ور رش‍دی‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌،س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;