رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اث‍ر س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‌، ری‍م‍ودل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ در م‍وش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پدید آورنده : اث‍ن‍اع‍ش‍ری‌ ، ن‍س‍ی‍م‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : س‍وس‍ن‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ی‍ن‍ائ‍ی‍ان‌
چکیده :
م‍ق‍دم‍ه‌ وه‍دف‌ :س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ پ‍ر م‍ص‍رف‌ ت‍ری‍ن‌ داروی‌ ک‍اه‍ن‍ده‌ ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ خ‍ون‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ اث‍ر م‍ح‍اف‍ظت‍ی‌ روی‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ دارد .ه‍دف‌ از ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ر ری‍م‍ودل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ،م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ در راب‍طه‌ ب‍ا درم‍ان‍ه‍ای‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د .م‍واد و روش‌ ه‍ا :در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ 32 م‍وش‌ ن‍ر ب‍ال‍غ‌ ب‍ه‌ طور ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ه‌ 2 گ‍روه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د .ب‍ع‍د از ف‍ع‍ال‍س‍ازی‌ ی‍ک‌ ف‍ن‍ر ن‍ی‍ک‍ل‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دن‍دان‌ م‍ول‍ر اول‌ وس‍ان‍ت‍رال‌ م‍اگ‍زی‍لا ب‍ا ن‍ی‍روی‌ ح‍دود 60 گ‍رم‌، روزان‍ه‌ س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ا دوز 5/2 م‍ی‍ل‍ی‌ گ‍رم‌ ب‍ه‌ ازای‌ ه‍ر ک‍ی‍ل‍وگ‍رم‌ ت‍ا 17 روز ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ای‍ن‍ت‍راپ‍ری‍ت‍وئ‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ آزم‍ون‌ ت‍زری‍ق‌ گ‍ش‍ت‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍ی‍زن‍رم‍ال‌ س‍ال‍ی‍ن‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ردن‍د .م‍ی‍زان‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ دن‍دان‍ی‌ در روز اول‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و روز ه‍ف‍ده‍م‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍د . 2ح‍ی‍وان‌ از ه‍ر گ‍روه‌ در روزه‍ای‌ چ‍ه‍ارم‌، ه‍ف‍ت‍م‌ وه‍ف‍ده‍م‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ش‍د . ب‍رررس‍ی‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍س‍ت‍وم‍ورف‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ س‍ازی‌، درص‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ و ت‍ع‍داد لاک‍ون‍اه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در اطراف‌ ری‍ش‍ه‌ م‍زی‍وب‍اک‍ال‌ م‍ول‍ر اول‌ م‍اگ‍زی‍لا ان‍ج‍ام‌ گ‍ش‍ت‌ .داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار SPSS و آزم‍ون‌ آم‍اری‌ T م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ورد آن‍ال‍ی‍ز ق‍رار گ‍رف‍ت‌ .ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا :در م‍وش‌ ه‍ای‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ ب‍ه‌ طور م‍ش‍خ‍ص‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ پ‍ی‍دا ک‍رده‌ ب‍ود (024/0 P) ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ س‍ازی‌ در روزه‍ای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ و ه‍ف‍ده‍م‌ در گ‍روه‌ آزم‍ون‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از گ‍روه‌ ش‍اه‍د ب‍ود ک‍ه‌ از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ ن‍ی‍ز م‍ع‍ن‍ادار ب‍ود (. (05/0 PVم‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ درص‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ و ت‍ع‍داد لاک‍ون‍اه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ز در روزه‍ای‌ چ‍ه‍ارم‌، ه‍ف‍ت‍م‌ و ه‍ف‍ده‍م‌ در گ‍روه‌ آزم‍ون‌ ک‍م‍ت‍ر از گ‍روه‌ ش‍اه‍د ب‍ود ک‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ ن‍ی‍ز از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار ب‍ود (. (05/0PVن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ :ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ اگ‍رچ‍ه‌ س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ در ح‍ی‍ن‌ درم‍ان‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ را ک‍اه‍ش‌ ده‍د ام‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ و ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍س‍ی‍ن‌ ه‍ا ب‍ای‍د از ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در م‍ورد اح‍ت‍م‍ال‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ات‌ دن‍دان‍ی‌ و طولان‍ی‌ ش‍دن‌ دوره‌ درم‍ان‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ آگ‍اه‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ن‍د .واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ :س‍ی‍م‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌، ری‍م‍ودل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌، ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;