رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای با نقش میاجی حمایت سازمانی دبیران اول و دوم متوسطه شهر اصفهان
پدید آورنده : مهدخت ده مرده
سال دفاع : 1396/06/14
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر رضا هویدا شماره دانشجو : 930479387
چکیده :
هدف این پژوهش شناسایی رابطه رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای دبیران با نقش میانجی حمایت سازمانی آنان در مدارس متوسطه شهر اصفهان بوده و روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 5078 نفر از دبیران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-96 بوده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای استفاده شده است. حجم نمونه انتخاب شده بر اساس جدول مورگان کرجسی (1970) شامل 382 نفر از دبیران اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه رهبری مثبت گرا کامرون (2004)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگ و هکاران (1980) و پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران ایوبی و همکاران (1393) بوده است. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه تایید گردید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب رهبری مثبت گرا 887/0، حمایت سازمانی 916/0 و توسعه حرفه ای 939/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها حاصل از پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت پذیرفت. در سطح آمار توصیفی از جدول و نمودار توزیع فراوانی میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده و در سطح آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان داد ارتباط بین رهبری مثبت گرا و حمایت سازمانی برابر با 51/0، رهبری مثبت گرا با توسعه حرفه ای برابر با 68/0 و ارتباط بین حمایت سازمانی و توسعه حرفه ای برابر با 60/0 می باشد. نتایج یافته های تحلیل مسیر حاکی از آن است که متغیر حمایت سازمانی نقش میانجی بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای را دارا می باشد که مقدار آن برابر با 17/0 می باشد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;