رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اث‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر رش‍د ک‍ن‍دی‍ل‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ در خ‍رگ‍وش‌
پدید آورنده : ت‍ی‍م‍وری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
سال دفاع : 1391
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود ف‍ی‍ض‌ ب‍خ‍ش‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : م‍ح‍م‍د رض‍وی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ی‍ن‍ائ‍ی‍ان‌
چکیده :
م‍ق‍دم‍ه‌ :ک‍وچ‍ک‍ی‌ ف‍ک‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ی‍ک‍ی‌ از ش‍ای‍ع‌ت‍ری‍ن‌ م‍ال‌ اک‍ل‍وژن‌ه‍اس‍ت‌ ک‍ه‌ طی‌ دوران‌ رش‍د ت‍وس‍طدس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ف‍ان‍ک‍ش‍ن‍ال‌ درم‍ان‌ م‍ی‌ش‍ود ام‍ا ای‍ن‌ راه‍ک‍ار ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ آم‍ی‍ز ن‍ی‍س‍ت‌.ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍د م‍داخ‍ل‍ه‌ داروی‍ی‌ از طری‍ق‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍وث‍ر ت‍ری‍ن‌ ه‍ورم‍ون‍ه‍ا در ف‍رآی‍ن‍د رش‍د اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د پ‍ن‍ج‍ره‌ ج‍دی‍دی‌ در درم‍ان‌ ای‍ن‌ م‍وارد م‍ش‍ک‍ل‌ ب‍اش‍د .ه‍دف‌ ازای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍س‍ان‍ی‍ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ س‍اخ‍ت‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و غ‍ض‍روف‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ن‍دی‍ل‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ خ‍رگ‍وش‌ ب‍ود.م‍واد و روش‍ه‍ا:ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ از ن‍وع‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ود . 16خ‍رگ‍وش‌ س‍ف‍ی‍د ن‍ی‍وزل‍ن‍دی‌ ن‍ر ب‍ا م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ س‍ن‍ی‌12 ه‍ف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ 2 گ‍روه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د.در گ‍روه‌ اول‌ ) 7خ‍رگ‍وش‌ (cc1/ mg/kg2ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍س‍ان‍ی‌ و در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ 9)خ‍رگ‍وش‌(،cc5/0 ن‍رم‍ال‌ س‍ال‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍وض‍ع‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ه‍ر دو ک‍ن‍دی‍ل‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ خ‍رگ‍وش‌ ه‍ا ت‍زری‍ق‌ ش‍د .ت‍م‍ام‌ ت‍زری‍ق‍ات‌ ت‍وس‍ط ی‍ک‌ ن‍ف‍ر و ت‍ح‍ت‌ sedation ان‍ج‍ام‌ ش‍د .ت‍زری‍ق‍ات‌ در 6 ن‍وب‍ت‌ و 3 ب‍ار در ه‍ر ه‍ف‍ت‍ه‌ در ه‍م‍ه‌ ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍س‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍ردی‍د.س‍پ‍س‌ خ‍رگ‍وش‌ ه‍ا در پ‍ای‍ان‌ 20 روز از آغ‍از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ش‍دن‍د و ب‍ررس‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ م‍ف‍اص‍ل‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ .ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ ب‍اف‍ت‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ و ض‍خ‍ام‍ت‌ ب‍اف‍ت‌ غ‍ض‍روف‍ی‌ از آزم‍ون‌sided) - Dunnett (2و ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ه‍اپ‍ی‍رپ‍لازی‌ ب‍اف‍ت‌ غ‍ض‍روف‍ی‌ س‍ر ک‍ن‍دی‍ل‍و دف‍ورم‍ی‍ت‍ی‌ دی‍س‍ک‌ ازSquare test- Chiاس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د .ن‍ت‍ای‍ج‌:م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ لای‍ه‌ غ‍ض‍روف‍ی‌ در گ‍روه‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د 132/0) ▒ 413 /0 م‍ی‍ل‍ی‍م‍ت‍ر (ب‍ه‌ طرز م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ 098/0) ▒ 287/0 م‍ی‍ل‍ی‍م‍ت‍ر (ب‍ود (.P value = 0.02) م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ در 174/0) ▒ (72 /0 گ‍روه‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ب‍ی‍ش‍ت‍ر از گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ 185/0) ▒ (60/0 ب‍ود ام‍ا ای‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ 113/0 م‍ی‍ل‍ی‍م‍ت‍ری‌ از ن‍ظر آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ی‌ دار ن‍ب‍ود (.P value = 0.189) ه‍ای‍پ‍رپ‍لازی‌ غ‍ض‍روف‌ س‍ر ک‍ن‍دی‍ل‌ در 3/64 ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در 33 ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ا م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د، ام‍ا ای‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار ن‍ب‍ود) .P value = 0.083)در گ‍روه‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د 14 ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ا دف‍ورم‍ی‍ت‍ی‌ دی‍س‍ک‌ را ن‍ش‍ان‌ دادن‍د در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ی‍زان‌ در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ 2/22 ب‍ود و از ن‍ظر دف‍ورم‍ی‍ت‍ی‌ دی‍س‍ک‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د (.( P value = 0.460 ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ :ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د در م‍ف‍ص‍ل‌ ت‍م‍پ‍وروم‍ن‍دی‍ب‍ولار ق‍ادر اس‍ت‌ س‍اخ‍ت‌ غ‍ض‍روف‌ س‍ر ک‍ن‍دی‍ل‌ را ب‍ه‌ م‍ی‍زان‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ اف‍زای‍ش‌ ده‍د.در اث‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د در م‍ف‍ص‍ل‌ ت‍م‍پ‍وروم‍ن‍دی‍ب‍ولار م‍ی‍زان‌ ه‍ای‍پ‍رپ‍لازی‌ غ‍ض‍روف‌ و ض‍خ‍ام‍ت‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ک‍ن‍دی‍ل‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ی‌ ی‍اب‍د.م‍ی‍زان‌ دف‍ورم‍ی‍ت‍ی‌ دی‍س‍ک‌ در گ‍روه‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍دک‍ی‌ ک‍م‍ت‍ر ب‍ود ام‍ا ای‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار ن‍ب‍ود .واژه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ :ک‍ن‍دی‍ل‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ ، ت‍زری‍ق‌ ، ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍س‍ان‍ی‌ ، رش‍د، خ‍رگ‍وش‌
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;