رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ج‍ای‍گ‍اه‌ اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رارداد ه‍ا
پدید آورنده : ش‍ی‍ش‍ه‌ گ‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
سال دفاع : 1393
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
استاد راهنما : م‍س‍ع‍ود راع‍ی‌ شماره دانشجو :
چکیده :
ه‍دف‌ از ان‍ع‍ق‍اد ه‍ر ق‍رارداد اج‍رای‌ درس‍ت‌ و ک‍ام‍ل‌ م‍ف‍اد آن‌ و ن‍ی‍ز ال‍ت‍زام‌ ب‍ه‌ آث‍ار ن‍اش‍ی‌ از آن‌ م‍ی‍ب‍اش‍د، ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ی‍ک‌ ق‍رارداد در ه‍ن‍گ‍ام‌ اج‍رای‌ خ‍ود دچ‍ار م‍وان‍ع‍ی‌ ن‍گ‍ردد ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ طرف‍ی‍ن‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ف‍اد و ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارات‌ ق‍راردادی‌ اخ‍ت‍لاف‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ن‍د.ام‍ا در واق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ ن‍ی‍س‍ت‌ و در اک‍ث‍ر م‍وارد اخ‍ت‍لاف‌ رخ‌ م‍ی‍ده‍د ،در ای‍ن‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رارداد ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ راه‌ ح‍ل‌ اس‍اس‍ی‌ و ض‍روری‌ م‍طرح‌ م‍ی‍ش‍ود.از ع‍م‍ده‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ک‍ارب‍ردی‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ در ب‍ح‍ث‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍ع‍ه‍دات‌ و ق‍رارداد ه‍ا ه‍م‍ان‍ا ب‍اب‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ی‍ب‍اش‍د. چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ی‍ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر در ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ی‍ک‌ راب‍ط ب‍ی‍ن‌ ع‍رص‍ه‌ ن‍ظری‌ در ع‍ل‍م‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ا آن‍چ‍ه‌ ک‍ه‌ در ع‍ال‍م‌ واق‍ع‌ و در ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ی‍ک‌ ق‍رارداد م‍ی‍ب‍اش‍د. ه‍ن‍ر ی‍ک‌ دادرس‌ و ی‍ک‌ وک‍ی‍ل‌ در ای‍ن‌ خ‍ص‍وص‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍س‍ت‍ف‍اد از اص‍ول‌ و ق‍واع‍د ح‍اک‍م‌ ب‍ر ت‍ف‍س‍ی‍ر ب‍ه‌ رف‍ع‌ اب‍ه‍ام‌ از ق‍رارداد اق‍دام‌ ن‍م‍ای‍د ب‍ح‍ث‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ،ق‍واع‍د و اب‍زار ه‍ای‌ ک‍ار خ‍ود را دارا م‍ی‍ب‍اش‍د ک‍ه‌ ص‍رف‍ا ب‍ر اس‍اس‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ اص‍ول‍ی‌ ک‍ش‍ف‌ اراده‌ از طرف‍ی‍ن‌ م‍ی‍س‍ر م‍ی‍گ‍ردد. از اص‍ول‍ی‌ ک‍ه‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‌ ع‍م‍ده‌ ای‌ در روش‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍ف‍ه‍وم‌ و م‍ف‍اد ی‍ک‌ ق‍رارداد دارد اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ اص‍ل‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۲۲۳ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذار واق‍ع‌ ش‍ده‌ و ن‍ی‍ز در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ ، پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ و س‍اب‍ق‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و دی‍ن‍ی‌ دارا ب‍وده‌ . چ‍ن‍ان‌ ای‍ن‌ اص‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ک‍ه‌ ح‍ت‍ی‌ آن‌ را ی‍ک‌ ق‍اع‍ده‌ ج‍ه‍ان‌ ش‍م‍ول‌ ن‍ی‍ز در ق‍ل‍م‍رو ح‍ق‍وق‌ م‍ی‍ش‍ن‍ا س‍ن‍د. در اک‍ث‍ر ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ن‍ی‍ز روی‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ از اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ و ب‍ه‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ه‍م‍گ‍ی‌ آن‍ه‍ا در ی‍ک‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ه‍م‍ی‍ن‌ اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ م‍ورد ن‍ظر در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ م‍ی‍ب‍اش‍د. در دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ور ه‍ای‌ دی‍گ‍ر در خ‍ص‍وص‌ ع‍دم‌ ل‍غ‍وی‍ت‌ ع‍ب‍ارات‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ و دارای‌ م‍ع‍ان‍ی‌ م‍ت‍ه‍اف‍ت‌ و م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و اح‍ی‍ان‍ا م‍ت‍ض‍اد ک‍ه‌ در ی‍ک‌ ق‍رارداد وج‍ود دارد ،ب‍ا م‍ن‍ظور اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍ا اگ‍ر چ‍ه‌ ک‍ه‌ ک‍ام‍لا م‍ن‍طب‍ق‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ل‍ک‍ن‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍س‍ی‍اری‌ دارد. در ب‍اب‌ اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ف‍ق‍ه‍ا ع‍ظام‌ م‍طال‍ب‌ پ‍راک‍ن‍ده‌ و در م‍واردی‌ م‍ت‍ض‍اد را در خ‍ص‍وص‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ و زم‍ان‌ ک‍ارب‍رد و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‌ اص‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ب‍س‍ی‍ار م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ در ک‍ت‍ب‌ خ‍ود و ن‍ظری‍ات‌ م‍ن‍ت‍س‍ب‌ ب‍ه‌ ای‍ش‍ان‌ م‍طرح‌ ک‍رده‌ ،ک‍ه‌ در ج‍ای‍گ‍اه‌ خ‍ود ب‍ه‌ آن‍ه‍ا پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ، در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ا ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ از م‍اه‍ی‍ت‌ اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ آن‌ ، و ن‍ی‍ز ب‍ررس‍ی‌ در ان‍واع‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ و م‍ک‍ات‍ب‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ، ب‍ه‌ راه‌ گ‍ش‍ا ب‍ودن‌ ای‍ن‌ اص‍ل‌ در خ‍ص‍وص‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رارداده‍ا ک‍ه‌ از م‍وض‍وع‍ات‌ م‍ه‍م‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍وده‌ و در ن‍ظام‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ی‍ز اه‍م‍ی‍ت‌ خ‍اص‍ی‌ دارد پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ،س‍پ‍س‌ ب‍ا ل‍ح‍اظ زوای‍ای‌ ک‍م‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ش‍ده‌ در ف‍ق‍ه‌ و آراء ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ ،ب‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و ش‍رع‍ی‌ ک‍ارب‍رد اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ در م‍وارد اب‍ه‍ام‌ در ق‍رارداده‍ا دس‍ت‌ پ‍ی‍دا ش‍ده‌ اس‍ت‌ . واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ ،ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رارداد ،اص‍ل‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ،اص‍ول‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌ ، م‍ت‍ع‍اق‍دی‍ن‌
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;