رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اث‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌ و ری‍م‍ودل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ آل‍وئ‍ولار طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ در م‍وش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پدید آورنده : رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
سال دفاع : 1392
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : س‍وس‍ن‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌ شماره دانشجو :
استاد مشاور : ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ن‍ک‍ی‍س‍ا ت‍راب‍ی‌ ن‍ی‍ا
چکیده :
م‍ق‍دم‍ه‌ :داروه‍ای‌ ض‍داف‍س‍ردگ‍ی‌ م‍ان‍ن‍د ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ ج‍زء داروه‍ای‌ پ‍رم‍ص‍رف‌ در م‍ی‍ان‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د .ای‍ن‌ دارو م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ اث‍رات‍ی‌ در ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ل‍ول‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ داش‍ت‍ه‌ و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌؛ م‍ق‍ادی‍ر ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ را ت‍ح‍ت‌ ت‍أث‍ی‍ر ق‍رار ده‍د .ه‍دف‌ از ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍ر داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ات‌ دن‍دان‍ی‌ و ری‍م‍ادل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ آل‍وئ‍ولار طی‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌ در م‍وش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ود .م‍واد و روش‌ه‍ا :در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍ج‍رب‍ی‌، 30 م‍وش‌ ن‍ر ب‍ال‍غ‌ ب‍ا س‍ن‌8 - 10ه‍ف‍ت‍ه‌ و وزن‌200 - 250گ‍رم‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ در دو گ‍روه‌ آزم‍ون‌) داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ (و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌) ن‍رم‍ال‌ س‍ال‍ی‍ن‌ (ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د و ب‍ه‌ م‍دت‌ 1 م‍اه‌ داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ mg/kg 10ب‍ه‌ ص‍ورت‌ داخ‍ل‌ ص‍ف‍اق‍ی‌ 5 روز در ه‍ف‍ت‍ه‌ در گ‍روه‌ م‍ورد و ن‍رم‍ال‌ س‍ال‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ طری‍ق‌ م‍ش‍اب‍ه‌ در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍زری‍ق‌ گ‍ردی‍د .ب‍ع‍د از ی‍ک‌ م‍اه‌ ب‍ا ب‍ی‍ه‍وش‌ ک‍ردن‌ م‍وش‌ ه‍ا ی‍ک‌ ف‍ن‍ر ب‍س‍ت‍ه‌ ح‍ل‍ق‍وی‌ از ج‍ن‍س‌ ن‍ی‍ک‍ل‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ ب‍ا ن‍ی‍روی‌ 50 گ‍رم‌ ب‍ی‍ن‌ دن‍دان‍ه‍ای‌ م‍ول‍ر اول‌ س‍م‍ت‌ چ‍پ‌ م‍اگ‍زی‍لا و س‍ان‍ت‍رال‌ ه‍م‍ان‌ س‍م‍ت‌ در ه‍ر دو گ‍روه‌ ق‍رار داده‌ ش‍ده‌ و ت‍زری‍ق‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ م‍ورد و ن‍رم‍ال‌ س‍ال‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ 3 ه‍ف‍ت‍ه‌ طب‍ق‌ ه‍م‍ان‌ روال‌ س‍اب‍ق‌ ادام‍ه‌ ی‍اف‍ت‌ .ب‍ع‍د از ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌ ت‍وس‍ط ک‍ول‍ی‍س‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ م‍وش‌ ه‍ا ق‍رب‍ان‍ی‌ ش‍ده‌ و ارزی‍اب‍ی‌ه‍ای‌ ه‍ی‍س‍ت‍وم‍ورف‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ درص‍د رس‍وب‌ اس‍ت‍خ‍وان‌، درص‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍ارج‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ و ت‍ع‍داد لاک‍ون‍اه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در اطراف‌ ری‍ش‍ه‌ م‍زی‍وب‍اک‍ال‌ م‍ول‍ر اول‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ و داده‌ه‍ای‌ دو گ‍روه‌ ب‍ا آزم‍ون‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ورد م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د .ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا :ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ت‍زری‍ق‌ داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ در م‍وش‌ه‍ا، م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ات‌ دن‍دان‍ی‌ ب‍راب‍ر76/0 ▒ 5/1م‍ی‍ل‍ی‌م‍ت‍ر و در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ع‍ادل‌49/0 ▒ 07/2م‍ی‍ل‍ی‌م‍ت‍ر ب‍رآورد گ‍ردی‍د (.14/0=p) م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ درص‍د رس‍وب‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ در ح‍ی‍وان‍ات‌ گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و آزم‍ون‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍ع‍ادل‌ 05/4 ▒ 02/7و 91/3 ▒(52/6 (83/0=p؛ درص‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍ارج‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و آزم‍ون‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ب‍راب‍ر 36/0 ▒ 49/0و 35/0 ▒ (14/0 (1/0=pو م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ع‍داد لاک‍ون‍اه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و آزم‍ون‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ب‍راب‍ر21/1 ▒ 67/0و98/0 ▒ (57/1 (16/0=pب‍وده‌ اس‍ت‌ .در ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌، ت‍ف‍اوت‌ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍گ‍ردی‍د .ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ :ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ از ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‌ و م‍ی‍زان‌ رس‍وب‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و ت‍ع‍داد لاک‍ون‍اه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ در م‍وش‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ا م‍ص‍رف‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ داروی‌ ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‌ ول‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍اه‍ش‌ از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ع‍ن‍ی‌ دار ن‍ب‍ود .ک‍ل‍ی‍د واژه‌ه‍ا :ح‍رک‍ت‌ دن‍دان‍ی‌، ری‍م‍ادل‍ی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌، داروی‌ ض‍داف‍س‍ردگ‍ی‌، ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍ش‍ه‌
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;