رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر استفاده از پیکره های زبانی آنلاین بر افزایش دانش زبان شناسی عملگرای کنش های زبانی در میان فراگیرندگان ایرانی زبان لنگلیسی سطح متوسط
پدید آورنده : بتول سبزعلي پور
سال دفاع : 1396/04/26
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
استاد راهنما : آقاي دکتر منصور کوشا شماره دانشجو : 920001205
استاد مشاور : آقاي دکتر اکبر افقری
چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تدریس پیکره ایی از طریق پیوند واژگانی و پیوند واژه گانی - دستوری بر افزایش دانش زبانشناسی عملگرای کنش های زبانی "عذر خواهی" و "درخواست" در میان زبان اموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ایرانی در سطح میانی میپردازد.سوال پزوهشی این است که ایا فراهم نمودن پیکره های زبانی انلاین از طریق بکارگیری اموزش پیوند واژگانی و پیوند واژگانی-گرامری تاثیری بر افزایش دانش زبانشناسی عملگرای انها و در نتیجه یادگیری کنش هایزبانی دارد یا خیر.صدو بیست زبان اموزاز چندین اموزشگاه در استان مازندران در این تحقیق شرکت نمودند.همه ی انها زبان اموزان سطح میانی بودند و بر اساس نتایج تست OPT (تست تعین سطح اکسفورد) به طور تصادفی به چهار گروه همگن سی نفره تقسیم شدند.یک تست DCT که شامل هر دو نوع چهار گزینه ایی و نوشتاری ان بوده است از تمام گروهها به عنوان پیش تست گرفته شد تا توانایی و دانش انها را در استفاده از کنش زبانی "عذر خواهی" و "درخواست" تست نماید.سپس جلسات اموزشی اغاز شد و گروههای ازمایش اموزش پیکره ایی از طریق پیوند واژگانی و پیوند واژگانی- گرامری دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل همان کنش های زبانی را از طریق روشهای تدریس معمول و قدیمی مثل استفاده از کتاب و سیستم های صوتی-تصویری اموختند. بعد از ده جلسه اموزش، یک پس تست DCT ، شامل سوالات چهار گزینه ایی و نوشتاری از زبان اموزان گرفته شد. داده ها از طریقازمون تی نمونهای وابسته و ازمون تی نمونه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.هدف مشاهد ه ی هر گونه پیشرفت احتمالی در استفاده از کنش های زبانی زبان اموزان از شروع تا اتمام این تحقیق بوده است. برای افزایش اعتبار نتایج، محقق شرکت کننده گان در تحقیق را مورد مشاهده و مصاحبه نیز قرار داد.نتایج نشان داد که یادگیری کنش های زبانی "عذر خواهی" و "درخواست" می توانند با اموزش پیکره ایی بهبود یابد. کلید واژه ها: پیوند واژه گانی، پیوند واژ گانی – گرامری، اموزش پیکره ایی، کنش های زبانی
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;