• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5211
آخرين بروز رساني : 1397/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdalihajiabadi
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2941
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
سیدمجتبی احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4604
آخرين بروز رساني : 1397/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.ahmadi
مهندس فرشته امیری میلاجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2830
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amirimilajerdi
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 29661
آخرين بروز رساني : 1398/01/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amiri
مهندس رضا انتشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5353
آخرين بروز رساني : 1396/04/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.enteshari
شراره بشیراعظمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4203
آخرين بروز رساني : 1396/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.bashirazami
دکتر راحله بطلانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2868
آخرين بروز رساني : 1395/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/botlanii
مهندس رضا بهمنش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1302
آخرين بروز رساني : 1397/08/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.behmanesh
محمد مهدی بینایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 501
آخرين بروز رساني : 1397/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.binaee
دکتر منوچهر توسلی نائینی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8860
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.tavasoli
دکتر تقی جاودانی گندمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1799
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/JavdaniGandomani
مهری جمال زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1490
آخرين بروز رساني : 1398/02/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jamalzadeh
دکتر سیدحسین جولایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4388
آخرين بروز رساني : 1396/01/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/julaee
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی
مرتبه علمي : استاد تمام
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5847
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajiesmaeili
فرسیما خامسی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3210
آخرين بروز رساني : 1397/12/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.khamesipour
مهندس فهیمه خرم روز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6550
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoramrouz
مهندس شهریار خطیبی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5370
آخرين بروز رساني : 1396/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khatibinejad
مهندس فاطمه دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3593
آخرين بروز رساني : 1398/01/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fdehghani
دکتر عبدالمجید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4614
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rezaei
مهندس علی رضائی نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3263
آخرين بروز رساني : 1396/04/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.rezainejad
مهندس فرید رضازاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 53415
آخرين بروز رساني : 1397/02/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.rezazadeh
مهندس محمدرضا رفیعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 201
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Rafiee
مهندس بهزاد سلیمانی نیسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1504
آخرين بروز رساني : 1396/09/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bsoleimani
مهندس شیوا شماعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9533
آخرين بروز رساني : 1398/01/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.shamaei
مهندس علیرضا شهنام نیا (بقولی زاده)
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14215
آخرين بروز رساني : 1395/03/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.baghoulizadeh
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3355
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
مهندس لیلا شیخان سودانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 21101
آخرين بروز رساني : 1397/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/l.sheikhan
بهاره صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3223
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahareh.sadeghi
مهندس سید عباس صبحی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14465
آخرين بروز رساني : 1396/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sobhi
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7918
آخرين بروز رساني : 1396/03/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sm.tabaeian
احمد عامری گلستان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2855
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahmad.ameri
آرزو عرفان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 1527
آخرين بروز رساني : 1396/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.erfan
راضیه عسگرنژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9221
آخرين بروز رساني : 1397/07/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.asgarnezhad
دکتر محمدرضا قاضی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2208
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghazi
دکتر علی گهرشناسان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 259
آخرين بروز رساني : 1397/10/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Goharshenasan
دکتر پیام گوران
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 39535
آخرين بروز رساني : 1398/01/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gouran
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3076
آخرين بروز رساني : 1395/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mohaghegh
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 658
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.mohaghegh
مهندس مجید مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5922
آخرين بروز رساني : 1395/09/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mokhtari
مهندس بهاره مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3573
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bmokhtari
مهندس شهروز مسیح
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 54232
آخرين بروز رساني : 1397/09/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih
فرامرز مظاهری سیچانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2678
آخرين بروز رساني : 1398/02/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mazaheri
مهندس طاهره ملاح نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2190
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tahereh.mallahnia
Google Scholar
ایران مهدیزادگان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 7056
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehdizadegan
مرضیه مهربان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2026
آخرين بروز رساني : 1397/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mehraban
Google Scholar
مجید میرحسینی خرزوقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3144
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majid.mirhosseini
دکتر مجید میرمحمد صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6003
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirmohammad
دکتر سارا نصیریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 579
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Nasirian
دکتر رسول نظری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 2506
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rasoul.nazari
دکتر مهدی نقوی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6684
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghavi
محسن نوروزی مبارکه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2517
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohsen.norouzi
دکتر ابوالقاسم نوری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 5925
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nouri
مهندس فریبا وحیدزادگان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-فضاي سبز
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1734
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.vahidzadegan
مهندس سیده سارا وطن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3832
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.vatanpour
اسماعیل کشکولیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 634
آخرين بروز رساني : 1397/10/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.Kashkoolian
علی یوسف زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2646
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ali.yousefzadeh