• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
مهندس مرجان امجد
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9621
آخرين بروز رساني : 1393/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amjad
بهاره تدین
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 442
آخرين بروز رساني : 1397/07/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.tadayon
محمدجواد حاج رسولیها
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3769
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadjavad.hajrasouliha
سیدمحمدصادق حسینی کجانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4968
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseini
دکتر سمر حقیقی بروجنی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4899
آخرين بروز رساني : 1398/01/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/HAGHIGHIBOROOJENI
ساناز رهروی پوده
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 409
آخرين بروز رساني : 1397/08/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.rahravi
دکتر سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2146
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
غلامرضا سلیمانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6591
آخرين بروز رساني : 1394/11/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimanian
Google Scholar
مصطفی صبوری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7527
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sabori
Google Scholar
اصغر عالمیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5181
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alemian
محمد علیمرادی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9133
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alimoradi
Google Scholar
مهندس مریم فروغی ابری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4678
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.foroughi
Google Scholar
مهندس رضا فروغی ابری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4478
آخرين بروز رساني : 1395/08/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughiabari
سیدحسین مؤیدی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6542
آخرين بروز رساني : 1397/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/moayedi
فاطمه السادات مجیدی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6437
آخرين بروز رساني : 1397/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.majidi
فرشته منانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3985
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.manani
Google Scholar
محمد موحدیان عطار
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5479
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/movahedian
Google Scholar
مهسا السادات موسوی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 17117
آخرين بروز رساني : 1397/11/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavi
Google Scholar
سحر نجارزادگان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5527
آخرين بروز رساني : 1392/03/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/najjarzadegan
مهندس علیرضا نوروزی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 994
آخرين بروز رساني : 1397/02/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alirezaNoroozi
هادی هرمزی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5795
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hormozi
دکتر محدثه همدانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4560
آخرين بروز رساني : 1397/11/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamedanian
دکتر فهیمه کاشانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 747
آخرين بروز رساني : 1397/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fKashani
فاطمه کریمی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6949
آخرين بروز رساني : 1393/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fkarimi
Google Scholar
سیدمنصور یزدانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6738
آخرين بروز رساني : 1395/05/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yazdanian