• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
دکتر کریم آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9820
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.azarbayjani
مهندس وحید آقایی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7161
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.aghaei
دکتر مهدی ابزری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 10086
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abzari
مهندس سیدمحمدفرید احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5024
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mf.ahmadi
دکتر اصغر احمدی موحد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7524
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.ahmadi
دکتر اکبر اصغری تبریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 4833
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asghari
دکتر نعمت اله اعتمادی شلمزاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4741
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.etemadi
Google Scholar
دکتر اکبر افقری
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 8018
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afghari
دکتر امیرمظفر امینی سدهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5178
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.amini
مریم انجم شعاع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5344
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/anjam
رضا اکبری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3254
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reza.akbari
رخساره باباجعفری اسفندآباد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2550
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rokhsareh.babajafari
Google Scholar
دکتر صادق بختیاری کوه سرخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6599
آخرين بروز رساني : 1395/03/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhtiari
مهندس مهسا بخشایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4845
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhshaei
راحله بطلانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2080
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/raheleh.botlani
دکتر ابراهیم بهداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5042
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behdad
شهناز بهشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3409
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/beheshti
فرهاد بهنام فر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3072
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad.behnamfar
Google Scholar
دکتر رضا بی ریا
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 11286
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/biria
مهندس مسعود پسران بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5555
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behbahani
دکتر حسین پورمقدس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5651
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pourmoghadas
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2669
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
مجتبی تیموری منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12388
آخرين بروز رساني : 1397/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/teimorimanesh
مهندس بهرام جبل عاملی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9079
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.jabalameli
محمود جلالی کروه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2275
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.jalali
Google Scholar
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5260
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
دکتر بیژن حاتمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5063
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hatami
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7019
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
دکتر حمیدرضا حق وردی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6207
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haghverdi
محمدتقی خادمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6747
آخرين بروز رساني : 1392/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khademi
عبدالله خانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2238
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollah.khani
Google Scholar
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4082
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
ابوالفضل خسروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2661
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abolfazl.khosravi
مهندس سیدامیر خسمخی ثابت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3826
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khasmakhi
دکتر محمدرضا خواجه پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6421
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khajehpour
مهندس سارا ذاکری زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4782
آخرين بروز رساني : 1395/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.zakerizadeh
دکتر عبدالحمید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5482
آخرين بروز رساني : 1393/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.rezaei
دکتر علیرضا زارعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7650
آخرين بروز رساني : 1393/10/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarei
پروین زهتابچی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 3076
آخرين بروز رساني : 1395/09/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zehtabchi
دکتر مرتضی سامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5719
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sameti
دکتر قربانعلی سلیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3780
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salimi
دکتر عبدالحسین شاهکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6017
آخرين بروز رساني : 1396/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahkar
دکتر رضا شکرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5125
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shokrani
Google Scholar
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3247
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2203
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani
دکتر مجید صامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6345
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.sameti
هوشنگ طالبی حبیب آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1890
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/houshang.talebi
دکتر جواد طباطبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7269
آخرين بروز رساني : 1395/07/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/j.tabatabaeian
مهندس عباس طغیانی پزوه
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4366
آخرين بروز رساني : 1392/04/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.toghiani
دکتر آتوسا عبداللهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4786
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollahy
دکتر مصطفی عمادزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6920
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emadzadeh
دکتر پریچهر غلیانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5483
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghaliani
دکتر احمد فاضل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4193
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.fazel
دکتر الهام فروزنده
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6559
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.foroozandeh
دکتر احمدعلی فروغی ابری
مرتبه علمي : استاد تمام
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5664
آخرين بروز رساني : 1397/10/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughi
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1786
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi
علیرضا قاری قرآن
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3338
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alireza.gharighoran
دکتر محمدعلی قضاوی خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5707
آخرين بروز رساني : 1394/08/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghazavi
Google Scholar
دکتر آذر قلی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 7591
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gholizadeh
دکتر عباسعلی قیصری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 10326
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gheisari
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3747
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر سیدهاشم گلستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8804
آخرين بروز رساني : 1395/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestani
دکتر حبیب اله گندم زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 3577
آخرين بروز رساني : 1392/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gandomzadeh
دکتر شهروز مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2588
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahrouz.momeni
احمد مجلسی کوپائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5063
آخرين بروز رساني : 1394/06/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majlesi
مهندس میلاد محمودیان اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8621
آخرين بروز رساني : 1397/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mahmoudian
فردین مردانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2268
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fardin.mardani
محمد مشکوری نجفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3780
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mashkouri
Google Scholar
دکتر منوچهر مصری پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5385
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mesripour
دکتر مرتضی ملکیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 798
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malekian
بهرام منتظری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2022
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahram.montazeri
دکتر امیرحسن منجمی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14089
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi
دکتر سیدمصطفی موسوی نسب
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3105
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavinasab
دکتر مهدی میرجابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5835
آخرين بروز رساني : 1397/10/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mirjaberi
دکتر سیدابراهیم میرشاه جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5774
آخرين بروز رساني : 1392/03/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jafari
دکتر مائده السادات میرعظیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5343
آخرين بروز رساني : 1394/04/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirazimi
Google Scholar
سیدعلی ناجی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4224
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naji
مهدی نبی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2547
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nabi
حمیدطاهر نشاط دوست
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1965
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamidtaher.neshatdoust
دکتر فرید نعیمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7250
آخرين بروز رساني : 1395/12/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.naeimi
Google Scholar
مهدی نفر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1855
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nafar
دکتر موسی کلیمی نقره ئیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5745
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/noghreian
دکتر مهدی نمازی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 8027
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/namazizadeh
Google Scholar
دکتر امیرارسلان نوابی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2723
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amirarsalan.navabi
دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10162
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi
مهندس سپیده هدائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5536
آخرين بروز رساني : 1394/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaian
محمود وفائیان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2088
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.vafaeian
دکتر منوچهر کامکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6535
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kamkar
Google Scholar
دکتر جواد کرامت
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6484
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/keramat
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4302
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
مهندس مهدی کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4317
آخرين بروز رساني : 1392/02/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karimi
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2779
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر محمود کلباسی اشتری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5319
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalbasi
دکتر منصور کوشا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6858
آخرين بروز رساني : 1394/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/koosha
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 7152
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yarmohammadian
دکتر علیرضا یوسفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8833
آخرين بروز رساني : 1392/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yousefi