• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
دکتر کریم آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9553
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.azarbayjani
مهندس وحید آقایی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7002
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.aghaei
دکتر مهدی ابزری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 9858
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abzari
مهندس سیدمحمدفرید احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4875
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mf.ahmadi
دکتر اصغر احمدی موحد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7310
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.ahmadi
دکتر اکبر اصغری تبریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 4627
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asghari
دکتر نعمت اله اعتمادی شلمزاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4565
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.etemadi
Google Scholar
دکتر اکبر افقری
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 7735
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afghari
دکتر امیرمظفر امینی سدهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5032
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.amini
مریم انجم شعاع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5148
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/anjam
رضا اکبری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3086
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reza.akbari
رخساره باباجعفری اسفندآباد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2402
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rokhsareh.babajafari
Google Scholar
دکتر صادق بختیاری کوه سرخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6351
آخرين بروز رساني : 1395/03/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhtiari
مهندس مهسا بخشایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4659
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhshaei
راحله بطلانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1935
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/raheleh.botlani
دکتر ابراهیم بهداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4847
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behdad
شهناز بهشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3258
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/beheshti
فرهاد بهنام فر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2909
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad.behnamfar
Google Scholar
دکتر رضا بی ریا
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 10962
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/biria
مهندس مسعود پسران بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5356
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behbahani
دکتر حسین پورمقدس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5483
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pourmoghadas
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2501
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
مجتبی تیموری منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12164
آخرين بروز رساني : 1397/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/teimorimanesh
مهندس بهرام جبل عاملی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8800
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.jabalameli
محمود جلالی کروه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2162
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.jalali
Google Scholar
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5003
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
دکتر بیژن حاتمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4885
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hatami
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6827
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
دکتر حمیدرضا حق وردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 6002
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haghverdi
محمدتقی خادمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6585
آخرين بروز رساني : 1392/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khademi
عبدالله خانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2083
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollah.khani
Google Scholar
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3896
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
ابوالفضل خسروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2531
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abolfazl.khosravi
مهندس سیدامیر خسمخی ثابت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3687
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khasmakhi
دکتر محمدرضا خواجه پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6194
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khajehpour
مهندس سارا ذاکری زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4621
آخرين بروز رساني : 1395/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.zakerizadeh
دکتر عبدالحمید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5291
آخرين بروز رساني : 1393/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.rezaei
دکتر علیرضا زارعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7454
آخرين بروز رساني : 1393/10/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarei
پروین زهتابچی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2925
آخرين بروز رساني : 1395/09/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zehtabchi
دکتر مرتضی سامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5527
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sameti
دکتر قربانعلی سلیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3604
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salimi
دکتر عبدالحسین شاهکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5827
آخرين بروز رساني : 1396/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahkar
دکتر رضا شکرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4943
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shokrani
Google Scholar
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3104
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2060
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani
دکتر مجید صامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6106
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.sameti
هوشنگ طالبی حبیب آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1744
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/houshang.talebi
دکتر جواد طباطبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7090
آخرين بروز رساني : 1395/07/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/j.tabatabaeian
دکتر آتوسا عبداللهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4637
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollahy
دکتر مصطفی عمادزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6713
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emadzadeh
دکتر پریچهر غلیانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5231
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghaliani
دکتر احمد فاضل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4037
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.fazel
دکتر الهام فروزنده
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 6353
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.foroozandeh
دکتر احمدعلی فروغی ابری
مرتبه علمي : استاد تمام
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5405
آخرين بروز رساني : 1397/10/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughi
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1677
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi
علیرضا قاری قرآن
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3165
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alireza.gharighoran
دکتر محمدعلی قضاوی خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5519
آخرين بروز رساني : 1394/08/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghazavi
Google Scholar
دکتر آذر قلی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 7334
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gholizadeh
دکتر عباسعلی قیصری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 10076
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gheisari
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3559
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر سیدهاشم گلستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8444
آخرين بروز رساني : 1395/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestani
دکتر حبیب اله گندم زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3418
آخرين بروز رساني : 1392/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gandomzadeh
دکتر شهروز مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2391
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahrouz.momeni
احمد مجلسی کوپائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4910
آخرين بروز رساني : 1394/06/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majlesi
مهندس میلاد محمودیان اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8470
آخرين بروز رساني : 1397/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mahmoudian
فردین مردانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2148
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fardin.mardani
محمد مشکوری نجفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3642
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mashkouri
Google Scholar
دکتر منوچهر مصری پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5194
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mesripour
دکتر مرتضی ملکیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 677
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malekian
بهرام منتظری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1899
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahram.montazeri
دکتر سیدمصطفی موسوی نسب
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2963
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavinasab
دکتر مهدی میرجابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5646
آخرين بروز رساني : 1397/10/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mirjaberi
دکتر سیدابراهیم میرشاه جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5600
آخرين بروز رساني : 1392/03/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jafari
دکتر مائده السادات میرعظیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5175
آخرين بروز رساني : 1394/04/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirazimi
مهدی نبی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2381
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nabi
حمیدطاهر نشاط دوست
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 1858
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamidtaher.neshatdoust
دکتر فرید نعیمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7057
آخرين بروز رساني : 1395/12/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.naeimi
Google Scholar
مهدی نفر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1735
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nafar
دکتر موسی کلیمی نقره ئیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5558
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/noghreian
دکتر مهدی نمازی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 7820
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/namazizadeh
Google Scholar
دکتر امیرارسلان نوابی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2488
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amirarsalan.navabi
دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9872
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi
مهندس سپیده هدائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5389
آخرين بروز رساني : 1394/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaian
محمود وفائیان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1928
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.vafaeian
دکتر منوچهر کامکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 6350
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kamkar
Google Scholar
دکتر جواد کرامت
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6305
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/keramat
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4148
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
مهندس مهدی کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4163
آخرين بروز رساني : 1392/02/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karimi
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2640
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر محمود کلباسی اشتری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5061
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalbasi
دکتر منصور کوشا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 6639
آخرين بروز رساني : 1394/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/koosha
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 6966
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yarmohammadian
دکتر علیرضا یوسفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8498
آخرين بروز رساني : 1392/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yousefi