• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر نرگس حبیبی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 17596
آخرين بروز رساني : 1397/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/habibi
Google Scholar
دکتر زهرا حسینی پزوه
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 32025
آخرين بروز رساني : 1397/12/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.hossaini
Google Scholar
دکتر فرساد زمانی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 22216
آخرين بروز رساني : 1397/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zamani
Google Scholar
دکتر محمدرضا سلطان آقائی کوپائی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14665
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei
Google Scholar
مهندس علی سلیمانی مرغملکی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 40770
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani
مهندس زهره فتوحی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 38800
آخرين بروز رساني : 1397/04/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fotouhi
Google Scholar
مهندس مینا کیمیایی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 49587
آخرين بروز رساني : 1396/10/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kimiaei