• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس وحید آقایی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6694
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.aghaei
مهندس پروین احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 46206
آخرين بروز رساني : 1395/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/p.ahmadi
مهندس سمیه اصغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 3209
آخرين بروز رساني : 1396/08/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asgharzadeh
مهندس فرشته امیری میلاجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2364
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amirimilajerdi
مهندس مسعود پسران بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4947
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behbahani
مهندس الهام تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 16273
آخرين بروز رساني : 1396/08/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.taghizadeh
دکتر تقی جاودانی گندمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1177
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/JavdaniGandomani
دکتر نرگس حبیبی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 15175
آخرين بروز رساني : 1397/06/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/habibi
دکتر زهرا حسینی پزوه
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 27606
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.hossaini
مهندس هادی حقیقت نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3474
آخرين بروز رساني : 1394/11/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.haghighatnejad
مهندس الهه دری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 47293
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri
مهندس فاطمه دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2153
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fdehghani
مهندس مهرزاد رشیدی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6206
آخرين بروز رساني : 1394/03/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rashidi
مهندس فرید رضازاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 52895
آخرين بروز رساني : 1397/02/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.rezazadeh
مهندس صفحه تست آقای روزبه ساغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3111
آخرين بروز رساني : 1395/09/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sagharzade
دکتر فرساد زمانی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 20499
آخرين بروز رساني : 1397/04/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zamani
دکتر محمدرضا سلطان آقائی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12563
آخرين بروز رساني : 1397/01/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei
مهندس علی سلیمانی مرغملکی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 36705
آخرين بروز رساني : 1397/04/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani
مهندس بهزاد سلیمانی نیسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 942
آخرين بروز رساني : 1396/09/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bsoleimani
مهندس شیوا شماعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4077
آخرين بروز رساني : 1397/07/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.shamaei
مهندس لیلا شیخان سودانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 18906
آخرين بروز رساني : 1397/04/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/l.sheikhan
مهندس سید عباس صبحی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14072
آخرين بروز رساني : 1396/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sobhi
راضیه عسگرنژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8452
آخرين بروز رساني : 1397/07/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.asgarnezhad
مهندس زهره فتوحی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 37466
آخرين بروز رساني : 1397/04/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fotouhi
دکتر پیام گوران
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 32501
آخرين بروز رساني : 1397/07/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gouran
مهندس محمود مالکی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7852
آخرين بروز رساني : 1395/04/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/maleki
مهندس میلاد محمودیان اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8079
آخرين بروز رساني : 1397/02/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mahmoudian
مهندس مجید مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5496
آخرين بروز رساني : 1395/09/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mokhtari
مهندس شهروز مسیح
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 51287
آخرين بروز رساني : 1397/06/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih
دکتر امیرحسن منجمی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12858
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi
دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9221
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi
مهندس سپیده هدائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5060
آخرين بروز رساني : 1394/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaian
دکتر محدثه همدانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3776
آخرين بروز رساني : 1397/07/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamedanian
مهندس مینا کیمیایی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 48357
آخرين بروز رساني : 1396/10/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kimiaei