• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس وحید آقایی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6579
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.aghaei
مهندس پروین احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 45754
آخرين بروز رساني : 1395/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/p.ahmadi
مهندس سمیه اصغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 3111
آخرين بروز رساني : 1396/08/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asgharzadeh
مهندس فرشته امیری میلاجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2222
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amirimilajerdi
مهندس مسعود پسران بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4784
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behbahani
مهندس الهام تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 16075
آخرين بروز رساني : 1396/08/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.taghizadeh
دکتر تقی جاودانی گندمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1017
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/JavdaniGandomani
دکتر نرگس حبیبی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14475
آخرين بروز رساني : 1397/03/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/habibi
دکتر زهرا حسینی پزوه
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 26865
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.hossaini
مهندس هادی حقیقت نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3343
آخرين بروز رساني : 1394/11/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.haghighatnejad
مهندس الهه دری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 46458
آخرين بروز رساني : 1397/04/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri
مهندس فاطمه دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1991
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fdehghani
مهندس مهرزاد رشیدی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6123
آخرين بروز رساني : 1394/03/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rashidi
مهندس فرید رضازاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 52616
آخرين بروز رساني : 1397/02/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.rezazadeh
مهندس صفحه تست آقای روزبه ساغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3016
آخرين بروز رساني : 1395/09/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sagharzade
دکتر فرساد زمانی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 19971
آخرين بروز رساني : 1397/04/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zamani
دکتر محمدرضا سلطان آقائی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12221
آخرين بروز رساني : 1397/01/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei
مهندس علی سلیمانی مرغملکی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 35839
آخرين بروز رساني : 1397/04/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani
مهندس بهزاد سلیمانی نیسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 815
آخرين بروز رساني : 1396/09/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bsoleimani
مهندس شیوا شماعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3871
آخرين بروز رساني : 1397/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.shamaei
مهندس لیلا شیخان سودانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 18647
آخرين بروز رساني : 1397/04/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/l.sheikhan
مهندس سید عباس صبحی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 13930
آخرين بروز رساني : 1396/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sobhi
راضیه عسگرنژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8171
آخرين بروز رساني : 1396/07/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.asgarnezhad
مهندس زهره فتوحی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 36902
آخرين بروز رساني : 1397/04/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fotouhi
دکتر پیام گوران
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 31592
آخرين بروز رساني : 1397/04/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gouran
مهندس محمود مالکی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7661
آخرين بروز رساني : 1395/04/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/maleki
مهندس میلاد محمودیان اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7921
آخرين بروز رساني : 1397/02/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mahmoudian
مهندس مجید مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5366
آخرين بروز رساني : 1395/09/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mokhtari
مهندس شهروز مسیح
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 37139
آخرين بروز رساني : 1397/02/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih
دکتر امیرحسن منجمی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12499
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi
دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9017
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi
مهندس سپیده هدائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4923
آخرين بروز رساني : 1394/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaian
دکتر محدثه همدانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3566
آخرين بروز رساني : 1395/04/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamedanian
مهندس مینا کیمیایی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 47995
آخرين بروز رساني : 1396/10/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kimiaei