• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر علیرضا امامی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 45679
آخرين بروز رساني : 1397/10/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emami
Google Scholar
دکتر محمدصادق بیرژندی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8095
آخرين بروز رساني : 1397/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadsadegh.birjandi
علیرضا پارسایی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8877
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/parsaei
Google Scholar
دکتر علی خوش فطرت
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 78145
آخرين بروز رساني : 1397/12/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoshfetrat
Google Scholar
دکتر سیدعلیرضا زارعی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 26059
آخرين بروز رساني : 1397/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zarei
Google Scholar
دکتر محمدمهدی زعفرانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 13704
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadmahdi.zaefarani
Google Scholar
دکتر هادی سروری
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7508
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvari
Google Scholar
مهندس حسن سعادتمند
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12350
آخرين بروز رساني : 1392/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saadatmand
دکتر محمد نجار
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 20694
آخرين بروز رساني : 1392/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/najjar
دکتر دانیال نصر
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 15428
آخرين بروز رساني : 1397/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dnasr