• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر علیرضا امامی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 41677
آخرين بروز رساني : 1397/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emami
Google Scholar
دکتر محمدصادق بیرژندی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7242
آخرين بروز رساني : 1397/06/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadsadegh.birjandi
علیرضا پارسایی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8294
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/parsaei
Google Scholar
دکتر علی خوش فطرت
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 74917
آخرين بروز رساني : 1397/09/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoshfetrat
Google Scholar
دکتر سیدعلیرضا زارعی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 25291
آخرين بروز رساني : 1397/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zarei
Google Scholar
دکتر محمدمهدی زعفرانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10141
آخرين بروز رساني : 1397/09/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadmahdi.zaefarani
Google Scholar
دکتر هادی سروری
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6038
آخرين بروز رساني : 1396/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvari
Google Scholar
مهندس حسن سعادتمند
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 11777
آخرين بروز رساني : 1392/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saadatmand
دکتر محمد نجار
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 20015
آخرين بروز رساني : 1392/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/najjar
دکتر دانیال نصر
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 13154
آخرين بروز رساني : 1397/09/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dnasr