جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سعید آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 8952
آخرين بروز رساني : 1395/04/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.azarbayjani
دکتر محمد آذریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5572
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarian
مازیار ابراهیمی دستگردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5915
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahimi
دکتر مسیح اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1585
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih.esnaashari
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1717
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
دکتر ندا احمدی روزبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7117
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.ahmadi
دکتر وحید اصفهانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6706
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/esfahanian
دکتر شهاب اعتمادی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4559
آخرين بروز رساني : 1395/12/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.etemadi
آتوسا امین زاده گوهری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2825
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aminzadeh
دکتر شهرام امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3912
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amini
دکتر کمال امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5238
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.amini
دکتر شیرین امینی سده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3253
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amimi
دکتر مهرداد برکتین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6115
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/barekatain
دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3133
آخرين بروز رساني : 1396/05/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pishehvar
آزاده ترک زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1063
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azadeh.torkzadeh
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1219
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3542
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
دکتر شهرزاد جوادی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4015
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/javadinejad
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5163
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
دکتر مسعود خبیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3652
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khabiri
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2772
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
دکتر بهنام خرمی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1466
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behnam.khorammi
دکتر رضا دارابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3800
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/darabi
فاطمه رشیدی میبدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3298
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rashidi
دکتر مهدی رفیعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3137
آخرين بروز رساني : 1396/05/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrafiei
دکتر مریم زارع جهرمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4732
آخرين بروز رساني : 1393/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zare
مجتبی شاه طوسی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1128
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.shahtousi
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2328
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4383
آخرين بروز رساني : 1395/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekarchizadehesfahani
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2112
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر امیرمنصور شیرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2820
آخرين بروز رساني : 1394/03/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shirani
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1090
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani
دکتر سوسن صادقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5623
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.sadeghian
دکتر غلامرضا طباخیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2956
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabakhian
دکتر علیرضا عمرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3444
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/omrani
دکتر روشنک غفاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3526
آخرين بروز رساني : 1395/12/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghafari
دکتر پریچهر غلیانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3612
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghaliani
دکتر شیرین زهرا فرهاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3113
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad
دکتر مسعود فیض بخش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 9289
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/feizbakhsh
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 896
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi
دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3181
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/d.ghasemi
دکتر محمدرضا قاضی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 894
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghazi
دکتر آرش گلستانه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1157
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.golestaneh
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2469
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر حسن مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 921
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hasan.momeni
دکتر شهروز مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1163
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahrouz.momeni
دکتر محمدرضا مالکی پوراصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2857
آخرين بروز رساني : 1395/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malekipour
دکتر آرش متقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3340
آخرين بروز رساني : 1395/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.mottaghi
دکتر احمد متقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5379
آخرين بروز رساني : 1395/10/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.mottaghi
دکتر حمیرا مردانی سامانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2192
آخرين بروز رساني : 1392/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mardani
دکتر رومینا مظاهری تهرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3048
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mazaheri
میثم مهابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2776
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahabadi
دکتر سیدمصطفی موسوی نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2001
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavinasab
دکتر پروین میرزا کوچکی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3256
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirzakoochaki
دکتر امیرارسلان نوابی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1133
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amirarsalan.navabi
دکتر منیره نیلی احمدآبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2407
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nili
دکتر مهرداد کاظمیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2579
آخرين بروز رساني : 1392/02/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kazemian
دکتر مسیح کاویان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3172
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kavian
دکتر محمد کتابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4109
آخرين بروز رساني : 1396/03/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ketabi
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2863
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1748
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر نادر کلباسی غروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 798
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nader.kalbasi
دکتر افشین یادگاری نائینی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1116
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afshin.yadegari