• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سعید آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 9557
آخرين بروز رساني : 1395/04/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.azarbayjani
دکتر محمد آذریان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5958
آخرين بروز رساني : 1396/08/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarian
مازیار ابراهیمی دستگردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6310
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahimi
دکتر مسیح اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1834
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih.esnaashari
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1989
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
دکتر ندا احمدی روزبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7581
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.ahmadi
دکتر وحید اصفهانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7332
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/esfahanian
دکتر شهاب اعتمادی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4825
آخرين بروز رساني : 1395/12/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.etemadi
آتوسا امین زاده گوهری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3067
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aminzadeh
دکتر شهرام امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4206
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amini
دکتر کمال امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5591
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.amini
دکتر شیرین امینی سده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3524
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amimi
دکتر مهرداد برکتین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 6535
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/barekatain
دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3436
آخرين بروز رساني : 1396/05/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pishehvar
آزاده ترک زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1234
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azadeh.torkzadeh
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1466
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3791
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
دکتر شهرزاد جوادی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4304
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/javadinejad
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5487
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
دکتر مسعود خبیری
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4149
آخرين بروز رساني : 1396/08/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khabiri
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2967
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
دکتر بهنام خرمی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1641
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behnam.khorammi
دکتر رضا دارابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4063
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/darabi
فاطمه رشیدی میبدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3562
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rashidi
دکتر مهدی رفیعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3592
آخرين بروز رساني : 1396/08/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrafiei
دکتر مریم زارع جهرمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5087
آخرين بروز رساني : 1393/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zare
مجتبی شاه طوسی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1273
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.shahtousi
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2526
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4677
آخرين بروز رساني : 1395/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekarchizadehesfahani
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2303
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر امیرمنصور شیرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3023
آخرين بروز رساني : 1394/03/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shirani
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1277
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani
دکتر سوسن صادقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5921
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.sadeghian
دکتر غلامرضا طباخیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3182
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabakhian
دکتر علیرضا عمرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3709
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/omrani
دکتر روشنک غفاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3822
آخرين بروز رساني : 1396/08/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghafari
دکتر پریچهر غلیانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3938
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghaliani
دکتر شیرین زهرا فرهاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3301
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad
دکتر مسعود فیض بخش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 9705
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/feizbakhsh
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1025
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi
دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3463
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/d.ghasemi
دکتر محمدرضا قاضی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1086
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghazi
دکتر آرش گلستانه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1308
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.golestaneh
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2673
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر حسن مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1025
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hasan.momeni
دکتر شهروز مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1361
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahrouz.momeni
دکتر محمدرضا مالکی پوراصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3103
آخرين بروز رساني : 1395/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malekipour
دکتر آرش متقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3593
آخرين بروز رساني : 1395/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.mottaghi
دکتر احمد متقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5762
آخرين بروز رساني : 1395/10/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.mottaghi
دکتر حمیرا مردانی سامانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2352
آخرين بروز رساني : 1392/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mardani
دکتر رومینا مظاهری تهرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3255
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mazaheri
میثم مهابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3047
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahabadi
دکتر سیدمصطفی موسوی نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2147
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavinasab
دکتر پروین میرزا کوچکی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3643
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirzakoochaki
دکتر امیرارسلان نوابی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1346
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amirarsalan.navabi
دکتر منیره نیلی احمدآبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2612
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nili
دکتر مهرداد کاظمیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2784
آخرين بروز رساني : 1392/02/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kazemian
دکتر مسیح کاویان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3347
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kavian
دکتر محمد کتابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4496
آخرين بروز رساني : 1396/03/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ketabi
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3143
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1893
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر نادر کلباسی غروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 933
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nader.kalbasi
دکتر افشین یادگاری نائینی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1296
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afshin.yadegari