• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 4604
آخرين بروز رساني : 1395/12/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdalihajiabadi
مهندس مرجان امجد
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 8857
آخرين بروز رساني : 1393/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amjad
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 26807
آخرين بروز رساني : 1397/04/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amiri
دکتر محمد بهاروند
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 7177
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammad.baharvand
مهندس لیلا پهلوان زاده
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 3118
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/leila.pahlevanzadeh
مجتبی تیموری منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 11537
آخرين بروز رساني : 1397/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/teimorimanesh
دکتر عبداله جبل عاملی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 10350
آخرين بروز رساني : 1392/03/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.jabalameli
دکتر ناصر حسن پور کازرونی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 2414
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.hasanpour
دکتر مقدی خدابخشیان کنارکی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 6156
آخرين بروز رساني : 1396/12/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khodabakhshian
مهندس سارا ذاکری زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 4160
آخرين بروز رساني : 1395/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.zakerizadeh
دکتر سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 1743
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
دکتر بهرام شاهدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 21833
آخرين بروز رساني : 1397/03/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahedi
دکتر عبدالحسین شاهکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 5294
آخرين بروز رساني : 1396/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahkar
دکتر نگین صادقی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 40193
آخرين بروز رساني : 1396/10/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.sadeghi
مهندس مسعود ضیائی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 6314
آخرين بروز رساني : 1392/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ziaei
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 6752
آخرين بروز رساني : 1396/03/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sm.tabaeian
دکتر مریم قاسمی سیچانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 17809
آخرين بروز رساني : 1396/11/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.ghasemi
فاطمه السادات مجیدی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 5845
آخرين بروز رساني : 1397/03/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.majidi
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 2652
آخرين بروز رساني : 1395/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mohaghegh
مهندس بهاره مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 3136
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bmokhtari
مهندس طاهره ملاح نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 1822
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tahereh.mallahnia
دکتر سعیده نژادستاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 3449
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nejadsattari
مهندس سیده سارا وطن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 3320
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.vatanpour
دکتر گلرخ کوپایی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 6511
آخرين بروز رساني : 1397/04/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/g.kopaie