• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمد بهاروند
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11298
آخرين بروز رساني : 1398/03/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammad.baharvand
دکتر بهاره تدین
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1435
آخرين بروز رساني : 1398/07/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.tadayon
Google Scholar
دکتر عبداله جبل عاملی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12723
آخرين بروز رساني : 1392/03/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.jabalameli
Google Scholar
دکتر ناصر حسن پور کازرونی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4218
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.hasanpour
دکتر سمر حقیقی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15289
آخرين بروز رساني : 1398/08/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/HAGHIGHIBOROOJENI
Google Scholar
دکتر مقدی خدابخشیان کنارکی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8972
آخرين بروز رساني : 1397/12/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khodabakhshian
دکتر ساناز رهروی پوده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 998
آخرين بروز رساني : 1398/07/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.rahravi
دکتر سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2649
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
Google Scholar
دکتر بهرام شاهدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 24617
آخرين بروز رساني : 1398/04/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahedi
Google Scholar
دکتر نگین صادقی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 55401
آخرين بروز رساني : 1398/07/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.sadeghi
Google Scholar
مهندس مسعود ضیائی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8083
آخرين بروز رساني : 1392/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ziaei
Google Scholar
دکتر مریم قاسمی سیچانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 21988
آخرين بروز رساني : 1397/09/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.ghasemi
دکتر فاطمه السادات مجیدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7096
آخرين بروز رساني : 1398/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.majidi
دکتر گلرخ کوپایی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7911
آخرين بروز رساني : 1398/08/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/g.kopaie