• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمد بهاروند
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11899
آخرين بروز رساني : 1398/03/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammad.baharvand
دکتر بهاره تدین
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1926
آخرين بروز رساني : 1398/07/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.tadayon
Google Scholar
دکتر عبداله جبل عاملی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 13181
آخرين بروز رساني : 1392/03/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.jabalameli
Google Scholar
دکتر ناصر حسن پور کازرونی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4593
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.hasanpour
دکتر سمر حقیقی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 18433
آخرين بروز رساني : 1398/11/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/HAGHIGHIBOROOJENI
Google Scholar
دکتر مقدی خدابخشیان کنارکی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9366
آخرين بروز رساني : 1397/12/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khodabakhshian
دکتر ساناز رهروی پوده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1269
آخرين بروز رساني : 1398/07/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.rahravi
دکتر سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2928
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
Google Scholar
دکتر بهرام شاهدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 25148
آخرين بروز رساني : 1398/10/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahedi
Google Scholar
دکتر نگین صادقی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 56029
آخرين بروز رساني : 1398/07/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.sadeghi
Google Scholar
مهندس مسعود ضیائی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8399
آخرين بروز رساني : 1392/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ziaei
Google Scholar
دکتر مریم قاسمی سیچانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 22711
آخرين بروز رساني : 1398/10/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.ghasemi
دکتر فاطمه السادات مجیدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7431
آخرين بروز رساني : 1398/11/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.majidi
دکتر گلرخ کوپایی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8486
آخرين بروز رساني : 1398/10/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/g.kopaie