• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمد بهاروند
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10827
آخرين بروز رساني : 1398/03/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammad.baharvand
دکتر بهاره تدین
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1158
آخرين بروز رساني : 1398/07/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.tadayon
Google Scholar
دکتر عبداله جبل عاملی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12422
آخرين بروز رساني : 1392/03/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.jabalameli
Google Scholar
دکتر ناصر حسن پور کازرونی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3998
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.hasanpour
دکتر سمر حقیقی بروجنی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11939
آخرين بروز رساني : 1398/07/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/HAGHIGHIBOROOJENI
Google Scholar
دکتر مقدی خدابخشیان کنارکی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8676
آخرين بروز رساني : 1397/12/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khodabakhshian
دکتر ساناز رهروی پوده
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 804
آخرين بروز رساني : 1398/07/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.rahravi
دکتر سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2500
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
Google Scholar
دکتر بهرام شاهدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 24186
آخرين بروز رساني : 1398/04/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahedi
Google Scholar
دکتر نگین صادقی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 50702
آخرين بروز رساني : 1398/07/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.sadeghi
Google Scholar
مهندس مسعود ضیائی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7857
آخرين بروز رساني : 1392/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ziaei
Google Scholar
دکتر مریم قاسمی سیچانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 21595
آخرين بروز رساني : 1397/09/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.ghasemi
دکتر فاطمه السادات مجیدی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6900
آخرين بروز رساني : 1398/07/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.majidi
دکتر گلرخ کوپایی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7722
آخرين بروز رساني : 1397/04/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/g.kopaie