• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
مهندس حسین »حمد زاده سیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 747
آخرين بروز رساني : 1398/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.Mohammadzadeh
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5872
آخرين بروز رساني : 1397/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdalihajiabadi
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3492
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
سیدمجتبی احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5721
آخرين بروز رساني : 1397/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.ahmadi
دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3444
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.javad.emamjomehzadeh
مهندس فرشته امیری میلاجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3614
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amirimilajerdi
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 33953
آخرين بروز رساني : 1398/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amiri
Google Scholar
ناصر ایزدی نیا
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3483
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.izadinia
شراره بشیراعظمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4892
آخرين بروز رساني : 1396/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.bashirazami
دکتر راحله بطلانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3432
آخرين بروز رساني : 1395/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/botlanii
Google Scholar
بهزاد بهرامی نژاد
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1748
آخرين بروز رساني : 1398/01/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.bahraminejad
دکتر رضا بهمنش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2039
آخرين بروز رساني : 1397/08/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.behmanesh
محمد مهدی بینایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2693
آخرين بروز رساني : 1398/05/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.binaee
Google Scholar
مهندس لیلا پهلوان زاده
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5009
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/leila.pahlevanzadeh
دکتر منوچهر توسلی نائینی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9558
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.tavasoli
دکتر تقی جاودانی گندمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2715
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/JavdaniGandomani
مهری جمال زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 4848
آخرين بروز رساني : 1398/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jamalzadeh
دکتر سیدحسین جولایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5184
آخرين بروز رساني : 1396/01/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/julaee
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی
مرتبه علمي : استاد تمام
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6688
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajiesmaeili
فرسیما خامسی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4114
آخرين بروز رساني : 1397/12/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.khamesipour
مجید خدادادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 835
آخرين بروز رساني : 1398/08/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majidKhodadadi
مهندس فهیمه خرم روز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8088
آخرين بروز رساني : 1398/11/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoramrouz
مهندس شهریار خطیبی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6359
آخرين بروز رساني : 1396/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khatibinejad
مهندس فاطمه دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7910
آخرين بروز رساني : 1398/11/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fdehghani
دکتر نیما رجائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3607
آخرين بروز رساني : 1398/12/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nima.rajaeian
دکتر عبدالمجید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5134
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rezaei
مهندس فرید رضازاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 55402
آخرين بروز رساني : 1397/02/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.rezazadeh
مهندس محمدرضا رفیعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1040
آخرين بروز رساني : 1398/11/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Rafiee
ارشک سبزی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5671
آخرين بروز رساني : 1398/11/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Sabzipour
Google Scholar
دکتر ایرج سلطانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 7011
آخرين بروز رساني : 1396/11/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/iraj.soltani
مهندس بهزاد سلیمانی نیسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2297
آخرين بروز رساني : 1396/09/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bsoleimani
مهندس شیوا شماعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12856
آخرين بروز رساني : 1398/07/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.shamaei
دکتر حسین شهرکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1317
آخرين بروز رساني : 1398/10/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahraki
مهندس علیرضا شهنام نیا (بقولی زاده)
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 15287
آخرين بروز رساني : 1395/03/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.baghoulizadeh
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3819
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
مهندس لیلا شیخان سودانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 22297
آخرين بروز رساني : 1397/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/l.sheikhan
بهاره صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4025
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahareh.sadeghi
مهندس سید عباس صبحی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 15222
آخرين بروز رساني : 1396/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sobhi
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9127
آخرين بروز رساني : 1396/03/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sm.tabaeian
احمد عامری گلستان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 3370
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahmad.ameri
آرزو عرفان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2058
آخرين بروز رساني : 1396/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.erfan
راضیه عسگرنژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10542
آخرين بروز رساني : 1398/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.asgarnezhad
دکتر محمدرضا قاضی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3280
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghazi
مهندس مرتضی گلشنی منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 383
آخرين بروز رساني : 1398/10/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Golshanimanesh
دکتر علی گهرشناسان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 754
آخرين بروز رساني : 1398/09/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Goharshenasan
دکتر پیام گوران
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 46178
آخرين بروز رساني : 1398/10/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gouran
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3556
آخرين بروز رساني : 1395/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mohaghegh
مهندس مجید مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6682
آخرين بروز رساني : 1395/09/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mokhtari
مهندس بهاره مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4227
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bmokhtari
زهرا مسعودی نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 881
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/za.masoudinia
مهندس شهروز مسیح
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 57584
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih
Google Scholar
فرهاد مصری نژاد
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2467
آخرين بروز رساني : 1398/08/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mesrinejad
فرامرز مظاهری سیچانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8933
آخرين بروز رساني : 1398/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mazaheri
مهندس طاهره ملاح نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2630
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tahereh.mallahnia
Google Scholar
ایران مهدیزادگان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 7853
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehdizadegan
مرضیه مهربان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2503
آخرين بروز رساني : 1398/12/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mehraban
Google Scholar
مجید میرحسینی خرزوقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4033
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majid.mirhosseini
دکتر مجید میرمحمد صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6795
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirmohammad
دکتر سارا نصیریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9890
آخرين بروز رساني : 1398/10/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Nasirian
دکتر رسول نظری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 3164
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rasoul.nazari
دکتر مهدی نقوی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7446
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghavi
محسن نوروزی مبارکه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3027
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohsen.norouzi
دکتر ابوالقاسم نوری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6662
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nouri
مهندس فریبا وحیدزادگان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-فضاي سبز
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2111
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.vahidzadegan
مهندس سیده سارا وطن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4462
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.vatanpour
اسماعیل کشکولیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1508
آخرين بروز رساني : 1398/06/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.Kashkoolian
علی یوسف زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3254
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ali.yousefzadeh