• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5518
آخرين بروز رساني : 1397/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdalihajiabadi
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3216
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
سیدمجتبی احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5195
آخرين بروز رساني : 1397/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.ahmadi
دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3138
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.javad.emamjomehzadeh
مهندس فرشته امیری میلاجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3202
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amirimilajerdi
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 31458
آخرين بروز رساني : 1398/04/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amiri
مهندس رضا انتشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5604
آخرين بروز رساني : 1396/04/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.enteshari
Google Scholar
ناصر ایزدی نیا
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3195
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.izadinia
شراره بشیراعظمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4510
آخرين بروز رساني : 1396/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.bashirazami
دکتر راحله بطلانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3122
آخرين بروز رساني : 1395/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/botlanii
Google Scholar
بهزاد بهرامی نژاد
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1330
آخرين بروز رساني : 1398/01/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.bahraminejad
دکتر رضا بهمنش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1647
آخرين بروز رساني : 1397/08/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.behmanesh
محمد مهدی بینایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1286
آخرين بروز رساني : 1398/05/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.binaee
دکتر منوچهر توسلی نائینی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9216
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.tavasoli
دکتر تقی جاودانی گندمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2232
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/JavdaniGandomani
مهری جمال زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2628
آخرين بروز رساني : 1398/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jamalzadeh
دکتر سیدحسین جولایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4737
آخرين بروز رساني : 1396/01/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/julaee
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی
مرتبه علمي : استاد تمام
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6237
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajiesmaeili
فرسیما خامسی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3696
آخرين بروز رساني : 1397/12/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.khamesipour
مهندس فهیمه خرم روز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7130
آخرين بروز رساني : 1398/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoramrouz
مهندس شهریار خطیبی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5798
آخرين بروز رساني : 1396/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khatibinejad
مهندس فاطمه دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4980
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fdehghani
دکتر نیما رجائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 102
آخرين بروز رساني : 1398/06/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nima.rajaeian
دکتر عبدالمجید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4900
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rezaei
مهندس علی رضائی نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3533
آخرين بروز رساني : 1396/04/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.rezainejad
مهندس فرید رضازاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 53819
آخرين بروز رساني : 1397/02/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.rezazadeh
مهندس محمدرضا رفیعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 544
آخرين بروز رساني : 1398/06/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Rafiee
ارشک سبزی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2779
آخرين بروز رساني : 1398/05/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Sabzipour
Google Scholar
دکتر ایرج سلطانی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 5519
آخرين بروز رساني : 1396/11/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/iraj.soltani
مهندس بهزاد سلیمانی نیسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1869
آخرين بروز رساني : 1396/09/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bsoleimani
مهندس شیوا شماعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12298
آخرين بروز رساني : 1398/03/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.shamaei
دکتر حسین شهرکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 411
آخرين بروز رساني : 1398/05/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahraki
مهندس علیرضا شهنام نیا (بقولی زاده)
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14792
آخرين بروز رساني : 1395/03/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.baghoulizadeh
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3597
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
مهندس لیلا شیخان سودانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 21600
آخرين بروز رساني : 1397/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/l.sheikhan
بهاره صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3545
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahareh.sadeghi
مهندس سید عباس صبحی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14782
آخرين بروز رساني : 1396/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sobhi
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8363
آخرين بروز رساني : 1396/03/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sm.tabaeian
احمد عامری گلستان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 3148
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahmad.ameri
آرزو عرفان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1804
آخرين بروز رساني : 1396/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.erfan
راضیه عسگرنژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9920
آخرين بروز رساني : 1398/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.asgarnezhad
دکتر محمدرضا قاضی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2587
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghazi
مهندس مرتضی گلشنی منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 155
آخرين بروز رساني : 1398/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Golshanimanesh
دکتر علی گهرشناسان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 503
آخرين بروز رساني : 1398/06/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Goharshenasan
دکتر پیام گوران
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 42859
آخرين بروز رساني : 1398/06/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gouran
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3325
آخرين بروز رساني : 1395/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mohaghegh
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 815
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.mohaghegh
مهندس مجید مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6340
آخرين بروز رساني : 1395/09/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mokhtari
مهندس بهاره مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3862
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bmokhtari
مهندس شهروز مسیح
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 55897
آخرين بروز رساني : 1398/02/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih
Google Scholar
فرهاد مصری نژاد
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1798
آخرين بروز رساني : 1398/04/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mesrinejad
فرامرز مظاهری سیچانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4794
آخرين بروز رساني : 1398/06/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mazaheri
مهندس طاهره ملاح نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2408
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tahereh.mallahnia
Google Scholar
ایران مهدیزادگان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 7446
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehdizadegan
مرضیه مهربان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2233
آخرين بروز رساني : 1397/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mehraban
Google Scholar
مجید میرحسینی خرزوقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3596
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majid.mirhosseini
دکتر مجید میرمحمد صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6347
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirmohammad
دکتر سارا نصیریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3530
آخرين بروز رساني : 1398/04/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Nasirian
دکتر رسول نظری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 2853
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rasoul.nazari
دکتر مهدی نقوی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7077
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghavi
محسن نوروزی مبارکه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2739
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohsen.norouzi
دکتر ابوالقاسم نوری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6267
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nouri
مهندس فریبا وحیدزادگان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-فضاي سبز
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1940
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.vahidzadegan
مهندس سیده سارا وطن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4165
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.vatanpour
اسماعیل کشکولیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 991
آخرين بروز رساني : 1398/06/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.Kashkoolian
علی یوسف زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2932
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ali.yousefzadeh