• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
Google Scholar
مهندس مرجان امجد
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10455
آخرين بروز رساني : 1393/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amjad
مژده جمشیدی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 339
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.Jamshidi
Google Scholar
مهندس حسن سعادتمند
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 13812
آخرين بروز رساني : 1392/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saadatmand
غلامرضا سلیمانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7766
آخرين بروز رساني : 1394/11/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimanian
Google Scholar
مصطفی صبوری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8556
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sabori
Google Scholar
اصغر عالمیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6093
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alemian
محمد علیمرادی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10721
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alimoradi
Google Scholar
مهندس مریم فروغی ابری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5271
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.foroughi
Google Scholar
مهندس رضا فروغی ابری
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5343
آخرين بروز رساني : 1395/08/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughiabari
سیدحسین مؤیدی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7409
آخرين بروز رساني : 1397/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/moayedi
Google Scholar
محمد موحدیان عطار
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6398
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/movahedian
مهندس علیرضا نوروزی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1700
آخرين بروز رساني : 1397/02/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alirezaNoroozi
هادی هرمزی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6712
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hormozi
دکتر محدثه همدانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6308
آخرين بروز رساني : 1398/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamedanian
دکتر فهیمه کاشانی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1309
آخرين بروز رساني : 1398/02/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fKashani
Google Scholar
فاطمه کریمی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 7924
آخرين بروز رساني : 1393/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fkarimi
Google Scholar
سیدمنصور یزدانیان
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7563
آخرين بروز رساني : 1395/05/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yazdanian