• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
دکتر کریم آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10384
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.azarbayjani
مهندس وحید آقایی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7468
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.aghaei
دکتر مهدی ابزری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 10605
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abzari
مهندس سیدمحمدفرید احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5269
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mf.ahmadi
دکتر اصغر احمدی موحد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8006
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.ahmadi
دکتر اکبر اصغری تبریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 5236
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asghari
دکتر نعمت اله اعتمادی شلمزاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5076
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.etemadi
Google Scholar
دکتر اکبر افقری
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 8885
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afghari
دکتر امیرمظفر امینی سدهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5493
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.amini
مریم انجم شعاع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5799
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/anjam
رضا اکبری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3574
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reza.akbari
رخساره باباجعفری اسفندآباد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2817
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rokhsareh.babajafari
Google Scholar
دکتر صادق بختیاری کوه سرخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7052
آخرين بروز رساني : 1395/03/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhtiari
مهندس مهسا بخشایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5227
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhshaei
راحله بطلانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2364
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/raheleh.botlani
دکتر ابراهیم بهداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5406
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behdad
شهناز بهشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3726
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/beheshti
فرهاد بهنام فر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3476
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad.behnamfar
Google Scholar
دکتر رضا بی ریا
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 12124
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/biria
مهندس مسعود پسران بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5973
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behbahani
دکتر حسین پورمقدس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6025
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pourmoghadas
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2973
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
مجتبی تیموری منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12897
آخرين بروز رساني : 1397/03/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/teimorimanesh
مهندس بهرام جبل عاملی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9806
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.jabalameli
محمود جلالی کروه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2590
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.jalali
Google Scholar
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5630
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
دکتر بیژن حاتمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5577
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hatami
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7456
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
دکتر حمیدرضا حق وردی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6951
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haghverdi
محمدتقی خادمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7133
آخرين بروز رساني : 1392/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khademi
عبدالله خانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2501
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollah.khani
Google Scholar
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4396
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
ابوالفضل خسروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2913
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abolfazl.khosravi
مهندس سیدامیر خسمخی ثابت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4108
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khasmakhi
دکتر محمدرضا خواجه پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6873
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khajehpour
مهندس سارا ذاکری زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5250
آخرين بروز رساني : 1395/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.zakerizadeh
Google Scholar
دکتر مسعود رستمی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 7511
آخرين بروز رساني : 1397/10/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrostami
دکتر عبدالحمید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5894
آخرين بروز رساني : 1393/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.rezaei
دکتر علیرضا زارعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8161
آخرين بروز رساني : 1393/10/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarei
پروین زهتابچی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 3395
آخرين بروز رساني : 1395/09/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zehtabchi
دکتر مرتضی سامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6185
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sameti
دکتر قربانعلی سلیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4309
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salimi
دکتر عبدالحسین شاهکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6342
آخرين بروز رساني : 1396/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahkar
دکتر رضا شکرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5474
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shokrani
Google Scholar
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3600
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2657
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani
دکتر مجید صامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6985
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.sameti
هوشنگ طالبی حبیب آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2181
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/houshang.talebi
دکتر جواد طباطبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 8170
آخرين بروز رساني : 1395/07/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/j.tabatabaeian
مهندس عباس طغیانی پزوه
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4870
آخرين بروز رساني : 1392/04/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.toghiani
دکتر آتوسا عبداللهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5084
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollahy
دکتر مصطفی عمادزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7332
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emadzadeh
دکتر پریچهر غلیانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5858
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghaliani
دکتر احمد فاضل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4594
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.fazel
دکتر الهام فروزنده
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 7043
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.foroozandeh
دکتر احمدعلی فروغی ابری
مرتبه علمي : استاد تمام
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 6238
آخرين بروز رساني : 1397/10/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughi
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2727
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi
علیرضا قاری قرآن
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4471
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alireza.gharighoran
دکتر محمدعلی قضاوی خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6128
آخرين بروز رساني : 1394/08/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghazavi
Google Scholar
دکتر آذر قلی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8072
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gholizadeh
دکتر عباسعلی قیصری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 10751
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gheisari
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4116
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر سیدهاشم گلستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 9428
آخرين بروز رساني : 1395/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestani
دکتر حبیب اله گندم زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 3902
آخرين بروز رساني : 1392/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gandomzadeh
دکتر شهروز مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2956
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahrouz.momeni
احمد مجلسی کوپائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5462
آخرين بروز رساني : 1394/06/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majlesi
مهندس میلاد محمودیان اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8992
آخرين بروز رساني : 1398/12/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mahmoudian
فردین مردانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2622
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fardin.mardani
محمد مشکوری نجفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4066
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mashkouri
Google Scholar
دکتر منوچهر مصری پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5762
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mesripour
دکتر مرتضی ملکیان
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1173
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malekian
بهرام منتظری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2323
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahram.montazeri
دکتر امیرحسن منجمی
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14718
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi
دکتر سیدمصطفی موسوی نسب
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3860
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavinasab
دکتر مهدی میرجابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6317
آخرين بروز رساني : 1398/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mirjaberi
دکتر سیدابراهیم میرشاه جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 6119
آخرين بروز رساني : 1392/03/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jafari
دکتر مائده السادات میرعظیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5688
آخرين بروز رساني : 1394/04/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirazimi
Google Scholar
سیدعلی ناجی
مرتبه علمي : مربی
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4625
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naji
مهدی نبی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2936
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nabi
حمیدطاهر نشاط دوست
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2250
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamidtaher.neshatdoust
دکتر فرید نعیمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8488
آخرين بروز رساني : 1395/12/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.naeimi
Google Scholar
مهدی نفر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2171
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nafar
دکتر موسی کلیمی نقره ئیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6251
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/noghreian
دکتر مهدی نمازی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 8453
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/namazizadeh
Google Scholar
دکتر امیرارسلان نوابی
مرتبه علمي : استادیار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3301
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amirarsalan.navabi
دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10648
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi
مهندس سپیده هدائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5852
آخرين بروز رساني : 1394/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaian
محمود وفائیان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2512
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.vafaeian
دکتر منوچهر کامکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 6929
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kamkar
Google Scholar
دکتر جواد کرامت
مرتبه علمي : دانشیار
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6853
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/keramat
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4604
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
مهندس مهدی کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4810
آخرين بروز رساني : 1392/02/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karimi
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3050
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر محمود کلباسی اشتری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5705
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalbasi
دکتر منصور کوشا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 7642
آخرين بروز رساني : 1394/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/koosha
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 7565
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yarmohammadian
دکتر علیرضا یوسفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 9506
آخرين بروز رساني : 1392/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yousefi