• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
نادر آخوندی یزدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2083
آخرين بروز رساني : 1395/10/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.akhondi
مرسا آذر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1855
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.azar
اصغر آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2781
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/as.azarbayejani
ابراهیم آذرینوند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2252
آخرين بروز رساني : 1394/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eb.azarenvand
مرتضی آرام سفیددشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1225
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.aram
آزاده آرمان پناه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2127
آخرين بروز رساني : 1394/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/az.armanpanah
محسن آزاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2274
آخرين بروز رساني : 1394/09/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.azad
قاسمعلی آزادی رنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2890
آخرين بروز رساني : 1395/02/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gh.azadi
امیرحسین آقاخانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2881
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.aghakhani
عبدالله آقادوست بادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 863
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.aghaddost
بهاره آقاسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1943
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ba.aghasi
فاطمه آقالری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2933
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.aghalari
شیرین آقاویردی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2027
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.aghavirdinezhad
بیتا آگاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1831
آخرين بروز رساني : 1394/11/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.agahi
دکتر امیر آهن جان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 102
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahanjan
امیر آهنچی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 486
آخرين بروز رساني : 1396/10/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.ahanchi
پویان آهنیان مقدم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 169
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/AhanianMoghaddam
دکتر رسول ابراهیم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 93
آخرين بروز رساني : 1397/10/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahim
احترام ابراهیم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1913
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eh.ebrahim
دکتر اکبر ابراهیم پور درب قلعه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 46
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Ebrahimpoordarbghaleh
مریم ابراهیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1498
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.ebrahimi
فاطمه ابراهیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6155
آخرين بروز رساني : 1393/11/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.ebrahimi
سجاد ابرقویی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 92
آخرين بروز رساني : 1397/10/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/AbarghoeiNejad
مهدی ابریشمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3294
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.abrishami
رویا ابطحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2775
آخرين بروز رساني : 1394/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ro.abtahi
زهره السادات ابن الشهیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 56
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Ebneshahidi
سمیرا ابوطالبی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2038
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.aboutaleby
مهدی اثنی عشران
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3134
آخرين بروز رساني : 1396/05/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.esnaasharan
احمد احترام
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2187
آخرين بروز رساني : 1394/09/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ah.ehteram
پیمان احسان اللهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 84
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Ehsanelahi
مجید احسان فر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1984
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.ehsanfar
سید محمد حسین احمدپناه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 893
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.ahmadpanah
علی ضامن احمدپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2473
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.ahmadpour
دکتر نوید احمدزاده چالشتری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 234
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Ahmadzadeh
دکتر سیدعبدالرحمان احمدنژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 119
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Ahmadnejad
پوران احمدوند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1011
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/po.ahmadvand
نوید احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1983
آخرين بروز رساني : 1396/12/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.ahmadi
حامد احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 219
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.ahmadi
سجاد احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 159
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.ahmadi
فرزاد احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1777
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.ahmadi
امیر احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 19924
آخرين بروز رساني : 1393/12/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.ahmadi
محمدرضا احمدی ورزنه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1769
آخرين بروز رساني : 1396/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.ahmadi
افسانه احمدیان مرج
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1215
آخرين بروز رساني : 1395/08/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/af.ahmadian
عبداله ادریسی حقیقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1693
آخرين بروز رساني : 1394/09/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.edrisi
الیاس اذرکمان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1010
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.azarkaman
محمود ارونتن
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2919
آخرين بروز رساني : 1393/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.arvantan
فریبا استوار زیجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 829
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.ostovarzijerdi
سحر استوان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1692
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.ostovan
نسیم استکی آزاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 310
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.esteki-azad
مجید اسحاقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1045
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.eshaghi
پروانه اسدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1959
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pasadi
کبری اسدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1247
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kasadi
فاطمه اسدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 109
آخرين بروز رساني : 1397/10/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asadi
غزال اسدی اسکندر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1661
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gh.asadi
امیر اسدی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1721
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.asadipour
سعید اسدی چالشتری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 99
آخرين بروز رساني : 1398/01/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/AsadiChaleshtori
محمد علی اسفندیاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1539
آخرين بروز رساني : 1394/10/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.esfandiari
جعفر اسفندیاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2102
آخرين بروز رساني : 1393/12/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ja.sfandyari
کامران اسلاملو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 852
آخرين بروز رساني : 1395/08/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ka.eslamlo
فاطمه اسلامی هرندی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1427
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.eslami
سعید(سیاوش) اسماعیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2837
آخرين بروز رساني : 1396/11/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.esmaeili
میترا اسماعیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1666
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mi.esmaeili
رمضان اسمعیل اسدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1604
آخرين بروز رساني : 1394/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.esmail
رضا اسکندری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 168
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/re.eskandari
عباس اسکندری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 1163
آخرين بروز رساني : 1395/08/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.eskandari
مهدی اصغرخواه فرخانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1066
آخرين بروز رساني : 1395/11/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asgharkhah
اعظم اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 189
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/az.esfahani
مسلم اصلی آزاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 14231
آخرين بروز رساني : 1395/11/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asliazad
سیما اعتباریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 983
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/si.etebarian
افشین اعتصامی رنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 190
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/af.etesami renani
سید حمید رضا اعتضادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1227
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.etezady
دکتر بهاره اعظمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 225
آخرين بروز رساني : 1398/05/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azami
میثم اعظمیان جزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2033
آخرين بروز رساني : 1397/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.azamian
سید حامد افتخارزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4358
آخرين بروز رساني : 1397/11/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.eftekharzadeh
سیدمحمد افتخاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1161
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ُs.eftekhari
مهندس علیرضا افتخاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1444
آخرين بروز رساني : 1395/05/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.eftekhari
زهرا افتخاری مهیاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2631
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/za.eftekhari
مهندس فهیمه افخم نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 454
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afkhamnia
علی افسری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 240
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.afsari
رضا افسری بادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2615
آخرين بروز رساني : 1393/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/re.afsari
سیما افسری راد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1425
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/si.afsarirad
عبدالرحمن افشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3054
آخرين بروز رساني : 1395/05/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.afshari
آزاده افشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 172
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/az.afshari
محبوبه افشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1042
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.afshari
دکتر آزاده افشری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 62
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afshari
سید احسان افصحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3805
آخرين بروز رساني : 1396/03/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.afsahi
میترا اقاخانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1168
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mi.aghakhani
علی اصغر اقالر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 954
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.aghalar
مسعود اقبال طلب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1934
آخرين بروز رساني : 1397/04/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.eghbaltalab
کتایون اقتصادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 391
آخرين بروز رساني : 1397/10/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ka.eghtesadi
رضا اقدام پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1960
آخرين بروز رساني : 1393/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/re.aghdampoor
فریبا اگاه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1051
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.agah
سید علی امامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2788
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.emami
مهندس نازنین سادات امامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 60
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nazaninsadat.emami
سید احمد امامیه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 68
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emamyeh
مریم امتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1715
آخرين بروز رساني : 1394/09/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.omati
مهندس مهرداد امیدسالاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1622
آخرين بروز رساني : 1395/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.omidsalari
امیر امیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1316
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.omidi
مهدی امیدی ارجنکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2402
آخرين بروز رساني : 1395/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mi.omidi.arjenaki
هومن امیراحمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 203
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ho.amirahmadi
مهدی امیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 10552
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.amiri
امین امیریان فارسانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3811
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.amirianfarasni
سعیده امین الرعایا یمینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2537
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.aminolroaya
کاظم امین زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2850
آخرين بروز رساني : 1397/04/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.aminzadeh
سعیده امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1705
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.amini
دکتر بهنام امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 92
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Amini
مهندس بابک امینی بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1466
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aminibehbahani
مجدالدین انصاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 497
آخرين بروز رساني : 1396/09/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/maj.ansari
دکتر سعید انصاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 5424
آخرين بروز رساني : 1397/06/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ansari
مریم انصاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3000
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.ansari
علی انصاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 19
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Ali.Ansari
مرتضی انصاری اردلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3358
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.ansari
شیوا انصاری پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 22740
آخرين بروز رساني : 1394/10/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.ansaripour
امیر انوریان فرد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2113
آخرين بروز رساني : 1395/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.anvarian
زهرا اهتمام
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 174
آخرين بروز رساني : 1396/12/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/za.ehtemam
امیرحسین اورکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 943
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.oraki
امین اکبرپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1846
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.akbarpour
محمد اکبری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1303
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.akbari
جواد اکبری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2310
آخرين بروز رساني : 1395/08/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ja.akbari
عاطفه اکبری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1670
آخرين بروز رساني : 1396/05/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/at.akbari
علیرضا اکبری مقدم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1890
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.akbari
حمیدرضا اکبریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1237
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.akbarian
هوشنگ اکرمی ابرقویی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 176
آخرين بروز رساني : 1396/09/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ho.akrami
اصغر ایران پور مبارکه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2692
آخرين بروز رساني : 1398/06/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/as.iranpour
دکتر محمدهادی ایزدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 93
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Izadi
علی نقی ایزدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1397
آخرين بروز رساني : 1394/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.ezadi
فتانه ایزدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 49
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Fataneh.Izadi
حسین ایزدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 80
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hossein.izadi
مسعود ایزدی دستنایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 214
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.izadi dastenaii
امین ایمانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1359
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.imanian
سید علیرضا باب الحوائجی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1300
آخرين بروز رساني : 1396/07/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.babolhavaeji
ولی اله بابایی راد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2287
آخرين بروز رساني : 1395/06/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/va.babaeirad
میثم بابایی فارسانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5938
آخرين بروز رساني : 1394/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.babaee
نسرین بارفروش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1551
آخرين بروز رساني : 1394/10/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.barforoush
محمد بازایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2305
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.bazaei
لیلا باستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1062
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/le.bastani
پری ناز باستانی اله اباد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1480
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pa.bastani
امیر عباس باطنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1593
آخرين بروز رساني : 1398/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.bateni
حسین باغ شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2591
آخرين بروز رساني : 1394/11/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ho.baghsheikhi
دکتر محمد جواد بافرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید :
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadjavad.bafrani
دکتر محمد جواد بافرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید :
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadjavad.bafrani
محمد باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1326
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.bagheri
رقیه باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3148
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ro.bagheri
فاطمه باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3646
آخرين بروز رساني : 1395/07/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.bagheri
حسن باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 235
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.bagheri
عباس باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 344
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.bagheri
نرجس باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 220
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.baghery
علی باقری حسین آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1600
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.bagheri
محمدابراهیم باقری کفاش رفسنجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1092
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.bagheri_kaffash
هادی بخردی نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2604
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.bekhradinasab
محمد بخشیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 953
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.bakhshian
دلارام بدیعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1203
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/badiee
الهه بدیعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2465
آخرين بروز رساني : 1393/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.badiee
کورش براتی بلداجی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 237
آخرين بروز رساني : 1396/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ku.baratiboldaji
عاطفه براهیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 148
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/at.barahimi
میرزین العابدین برخه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1307
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mi.barkheh
عباس بشیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1976
آخرين بروز رساني : 1394/09/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.bashiri
محمد بقائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2328
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.baghaei
امیر حسین بقایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 44
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Baghaee
محمدجواد بلدی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 236
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.baladi
دلارام بلوچی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2543
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/de.balouchi
خدیجه بلکامه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 66
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadije.belkame
حسن بنداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 67
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Hasan.Bandad
دکتر حسن بنداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 61
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Bandad
سید مصطفی بنی طبا جشوقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 5311
آخرين بروز رساني : 1395/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.banitaba
وحید بنیسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1538
آخرين بروز رساني : 1398/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.banisi
مهدی بهرامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1218
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.bahrami
آزاده بهرامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2980
آخرين بروز رساني : 1395/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/az.bahrami
فریده بهرامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1034
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.bahrami
حسن بهرامی لمجیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1365
آخرين بروز رساني : 1395/12/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.bahramilemjery
سمیه بهرامیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1870
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/so.bahramian
مریم بهروزنژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1370
آخرين بروز رساني : 1395/01/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.behrouznejad
شکوه بهشتی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1169
آخرين بروز رساني : 1394/09/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.beheshtinejad
معصومه بهمن زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1213
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.bahmanzadeh
منا بهمنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1693
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.bahmani
ندا بهوندی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 207
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ne.behvandi
جواد بویر حسنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2737
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ja.boyer
محمد رضا بکرانی بالانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1396
آخرين بروز رساني : 1395/08/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.bakrani
فروزان بکناش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1578
آخرين بروز رساني : 1394/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fo.baktash
میترا بی ریایی نجف ابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 306
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mi.biriaiee
دکتر مرتضی بیاتی کمیتکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روابط بین الملل و علوم سیاسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 202
آخرين بروز رساني : 1397/10/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Bayatekomitake
مستانه بیرانوند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1028
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.beyranvand
احسان بیرنگ برازین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3436
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eh.birang
امیر بیگانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 897
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.biganiyan
وحید بیکتاشی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 66
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/biktashi
مجتبی پارسا نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1266
آخرين بروز رساني : 1394/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.parsanasab
منصور پاگیری قلعه نویی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 387
آخرين بروز رساني : 1397/02/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.pagiri ghalehnoei
داود پاک طینت مهدی ابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1859
آخرين بروز رساني : 1394/11/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/da.paktinat
فاطمه پاکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1081
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.paki
الهام پاینده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 566
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.payandeh
وحید پرست تاش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2833
آخرين بروز رساني : 1395/10/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/va.parasttash
محسن پروین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1060
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.parvin
آنیتا پریش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3002
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/an.parish
طاهره پژوهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2599
آخرين بروز رساني : 1394/02/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ta.pazhoohi
محسن پناهنده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1239
آخرين بروز رساني : 1395/12/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.panahande
علیرضا پورباقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1223
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.pourbagheri
رضا پورخسروانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 200
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/re.pourkhosravani
محمدرضا پورشیرازی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 166
آخرين بروز رساني : 1397/10/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pourshirazi
دکتر مریم پورصفائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 77
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/porsafaey
شهرام پورمحمد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 61
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pourmohammad
فرشته پورمظاهریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1068
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fe.pourmazaherian
طاهره پورنعمتی شمس اباد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1415
آخرين بروز رساني : 1394/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ta.pournemati
عبدالرضا پورهمایون
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2000
آخرين بروز رساني : 1394/09/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.pourhomayoon
الهام پونده نژادان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 824
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.pondehnezhadan
شهرام پویا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 130
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.pouya
فرید پویدار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2500
آخرين بروز رساني : 1395/10/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pooydar
مهتاب پیرایش شیرازی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 1446
آخرين بروز رساني : 1394/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.pirayesh
نیلوفر پیرستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 524
آخرين بروز رساني : 1397/07/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ni.pirestani
محمد تابش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2211
آخرين بروز رساني : 1397/01/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.tabesh
محمدتقی تارایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2731
آخرين بروز رساني : 1398/01/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.taraei
امین تجدد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1800
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.tajaddod
محمد تجلی اردکانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1717
آخرين بروز رساني : 1395/02/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.tajalli
فوژان تدین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1963
آخرين بروز رساني : 1396/07/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fo.tadayon
محمدعلی تدین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2313
آخرين بروز رساني : 1394/09/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.tadayon
شیما تراب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1200
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.torab
فاطمه ترابی زیارتگاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 247
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.torabi ziaratgahi
غلامحسین ترابیان بادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1173
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gh.torabian
فاطمه ترک لادانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1104
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.torkladani
علیرضا ترکان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2246
آخرين بروز رساني : 1397/04/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/atorkan
بتول ترکی نیسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1397
آخرين بروز رساني : 1394/09/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ba.torki
محمدهادی تسلیمیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 836
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.taslimian
شهلا تشکر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 923
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.tashakor
سید زین العابدین تقو ی نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 964
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.taghavinasab
صمد تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1290
آخرين بروز رساني : 1394/09/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.taghizadeh
محمد حسین تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10380
آخرين بروز رساني : 1398/05/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.taghizadeh
مهرداد تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1620
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.taghizadeh
دکتر کبری تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 65
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/TAGHIZADEH
حسین تل گینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 356
آخرين بروز رساني : 1396/09/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ho.talgini
شهلا تواناپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 53
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tavanapour
مریم توانگرریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 909
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.tavangar
مژگان توانگرزمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 846
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.tavangarzamin
فرشاد توحیدنیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1419
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.tohidnia
بابک توحیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1518
آخرين بروز رساني : 1394/12/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ba.tohidi
مهدی توسلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1033
آخرين بروز رساني : 1395/11/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.tavasoli
پیمان توفیقی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 63
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/TofighiBoroujeni
زهرا توکل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1425
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/za.tavakol
فرزانه توکلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1533
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.tavakoli
یاسین توکلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2243
آخرين بروز رساني : 1394/10/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ya.tavakoli
محسن توکلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 244
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.tavakoli
حسن توکلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 387
آخرين بروز رساني : 1397/08/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.tavakoli
اعظم ثابت پی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1279
آخرين بروز رساني : 1396/05/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/az.sabetpey
علیرضا جاشوئی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1139
آخرين بروز رساني : 1394/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.jashooei
محمد جان نثاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1316
آخرين بروز رساني : 1395/09/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.jannesari
وحید جانی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 166
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/va.janipour
الناز جاویز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1411
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.javiz
محمد جعفرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 984
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.jafarzadeh
عبدالرسول جعفرزاده قهدریجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2818
آخرين بروز رساني : 1398/06/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.jafarzadeh
علیرضا جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 905
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.jafari
بتول جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2326
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ba.jafari
مرضیه جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 1753
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.jafari
دکتر مینا جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 104
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mina.jafari
مرتضی جعفری خورشیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 900
آخرين بروز رساني : 1395/01/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/morteza.jafari
مولود جعفری طادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1786
آخرين بروز رساني : 1396/11/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.jafari
زینت جعفری فشارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1373
آخرين بروز رساني : 1394/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zi.jafari
شیما جعفریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1154
آخرين بروز رساني : 1395/09/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.jafarian
معصومه جلالیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1127
آخرين بروز رساني : 1394/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.jalalian
مرضیه جلیل پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1353
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.jalilpour
ارسلان جمادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1639
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ar.jamadi
غلامرضا جمالی ارمندی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 119
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Gholamreza.Jamaliarmandi
دکتر زاهد جمالی نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 42
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jamlinasb
احمد رضا جمشیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 867
آخرين بروز رساني : 1395/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ah.jamshidi
حسن جمشیدی قلعه سفیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1256
آخرين بروز رساني : 1394/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.jamshidi
پروین جمشیدیان قلعه شاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 4866
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pa.jamshidian
زهرا جنتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 944
آخرين بروز رساني : 1395/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/za.jannati
شهین جهادی ارسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1046
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.jahadi
مهندس سعید جهان اندیش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 243
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.jahanandish
صادق جهان بخش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 951
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.jahanbakhsh
محمدعلی جهان تاب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 950
آخرين بروز رساني : 1395/08/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.jahantab
علیرضا جهانگیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1197
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.jahangiri
شیما جهانگیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2189
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.jahangiri
مرتضی جوادمحب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 56
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Javadmoheb
ندا جوام
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 799
آخرين بروز رساني : 1395/08/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ne.javam
فردین جوانبخت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1905
آخرين بروز رساني : 1394/11/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.javanbakht
محمد جوانمردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1398
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.javanmardi
محمد جودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1175
آخرين بروز رساني : 1394/12/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.joudi
سارا جورکش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1199
آخرين بروز رساني : 1397/12/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.jorkesh
مانی جوزدانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1649
آخرين بروز رساني : 1394/12/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.jouzdani
محسن جولائی خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3391
آخرين بروز رساني : 1395/12/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.joulaei
حبیب جوکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1202
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.jokar
فایزه جوکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 817
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.jokar
بیژن جوکار تنگ کرمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 965
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bi.jokar
ایمان چارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 899
آخرين بروز رساني : 1395/08/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/im.charaki
مریم چاوشی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1169
آخرين بروز رساني : 1395/12/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.chavoshi
الهام چاوشی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1583
آخرين بروز رساني : 1394/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.chavoshi
الناز چلونگر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6035
آخرين بروز رساني : 1397/06/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.chelongar
مانا چم زاده قنواتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 325
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.chamzadeh ghanavati
نرگس چوبداران ورنوسفادرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1371
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.choobdaran
بهرام حاتمی سولگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 836
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ba.hatami
مرضیه حاجی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 771
آخرين بروز رساني : 1395/01/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.haji
نهال حاجی ابوتراب کاشی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 240
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.haji aboutorab kashi
علی حاجی پور میلاسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 410
آخرين بروز رساني : 1396/08/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajipormilasi
وحید حاجی حیدری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 810
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajiheydari
اعظم حاجی رستم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1323
آخرين بروز رساني : 1394/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/az.hajirostam
داریوش حاجی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1504
آخرين بروز رساني : 1397/07/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Hajizadeh
مرید حاجی علیزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1019
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.hagalizadeh
مهران حبیب زادگان کلهرودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2344
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.habibzadegan
محمد حبیب زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1924
آخرين بروز رساني : 1397/08/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.habibzadeh
محسن حبیبی دوست
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1774
آخرين بروز رساني : 1396/12/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.habibidost
محبوبه حجتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1493
آخرين بروز رساني : 1394/10/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.hojaty
حمید حججی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 217
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.hojaji
فرهاد حریری اکبری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1800
آخرين بروز رساني : 1394/11/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.hariri
محمد فردین حریقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1081
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.harighi
زینب حسن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1898
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ze.hasanpoor
فاطمه حسن زاده دولت اباد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 153
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.hasanzadeh dolatabad
مریم حسنعلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1047
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.hassanali
علی حسنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 257
آخرين بروز رساني : 1397/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.hosni
حیدر حسنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 207
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.hasani
مهران حسین افشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1126
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/me.hossein_afshari
محمداشرف حسین بر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1517
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.hosseinbor
یعقوب حسین پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2400
آخرين بروز رساني : 1394/09/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ya.hosseinpour
اعظم حسین زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 79
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Hosseinzadeh
علمدار حسین زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 72
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Alamdar.Hosseinzadeh
مریم حسینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 788
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahosseini
لیلا حسینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2036
آخرين بروز رساني : 1394/10/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/le.hoseini
سید حمزه حسینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 859
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.hoseini
مهکامه حسینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1577
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.hosseini
عاطفه سادات حسینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1213
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/at.hosseini
سید امراله حسینی پور ده بزرگ
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1559
آخرين بروز رساني : 1393/11/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.hossinipoor
ناهیدالسادات حسینی حسن آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 32
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Hosseinihasanabadi
سیدحسنعلی حسینی نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 832
آخرين بروز رساني : 1394/10/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sy.hosseininia
سید احمد حسینی نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2525
آخرين بروز رساني : 1394/10/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.hosseininia
سیده صفیه حسینی یزدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1078
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.hosseini
طاهره حصیب حسین آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1250
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ta.hasib
علیرضا حفیظی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 877
آخرين بروز رساني : 1398/04/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Hafizi
صدیقه حق جو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 215
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.haghjoo
دکتر سید محمد غلی حق دوست
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 142
آخرين بروز رساني : 1398/02/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haghdoost
محمدعلی حق شناس آدرمنابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1332
آخرين بروز رساني : 1395/08/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.haghshenas
سید حمید حقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1138
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.haghi
دکتر معصومه حقیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 58
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haghiri
فریبا حقیقی ایرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 2819
آخرين بروز رساني : 1393/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.haghighi_irani
خداداد حمزه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 73
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Hamzae
علیرضا حمزه نژادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 951
آخرين بروز رساني : 1394/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.hamzehnezhadi
نعیمه حمیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2325
آخرين بروز رساني : 1394/10/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.hamidi
فاطمه حمیدی فرد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2360
آخرين بروز رساني : 1396/02/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.hamidifard
شاهو حوریجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 253
آخرين بروز رساني : 1398/06/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Hoorijani
سیده فاطمه حیدرنژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1032
آخرين بروز رساني : 1395/01/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.heydarnezhad
الهه حیدرنیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 751
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/el.heidarnia
محمدرضا حیدری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1929
آخرين بروز رساني : 1398/06/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.heydari
علیرضا حیدری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 936
آخرين بروز رساني : 1395/08/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.heidari
بهاره حیدری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2418
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ba.heidari
محمود حیدری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1530
آخرين بروز رساني : 1395/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/heidari
فرزاد حیدری ارجلو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1458
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.heidari
پیمان حیدری ارجلو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 954
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pe.heydari
مسعود حیدری چگنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 164
آخرين بروز رساني : 1396/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.heidari chegeni
افروزه حیدری سودجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1476
آخرين بروز رساني : 1398/05/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/af.heidari
مسعود خاشعی ورنامخواستی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1700
آخرين بروز رساني : 1394/11/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.khashei
فرزانه خالقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 784
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fr.khaleghi
اکبر خالقی فر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1175
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ak.khaleghifar
آرزو خالقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2731
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ar.khaleghian
محبوبه خان احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2959
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.khanahmadi
محسن خانبانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1514
آخرين بروز رساني : 1394/09/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.khanbani
رضا خانمیرزایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1887
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/re.khanmirzaee
منصور خانه گیر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 920
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.khanehgir
آرام خباز شیرازی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 151
آخرين بروز رساني : 1396/09/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ar.khabbaz shirazi
غلامرضا خجسته
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2620
آخرين بروز رساني : 1398/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gh.khojasteh
محمدرضا خدابخشیان نائینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1936
آخرين بروز رساني : 1394/09/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.khodabakhshian
علیرضا خدادادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1007
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.khodadadi
دکتر مهدی خدادادیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 47
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/KHODADADIAN
ثریا خدایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1408
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/so.khodae
سمیه السادات خدایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1473
آخرين بروز رساني : 1394/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/so.khodaei
دکتر عقیل خرم ابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 231
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoramabadi
کمال خرم دل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1373
آخرين بروز رساني : 1394/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ka.khorramdel
روح الله خرمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1021
آخرين بروز رساني : 1395/01/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ro.khorami
فرشته خرمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 245
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fe.khorrami
الهه خرمی نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 22
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khorrami
محیا خسروی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 666
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.khosravi
آرزو خسروی راد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2383
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ar.khosravirad
فائزه خلج
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2626
آخرين بروز رساني : 1393/12/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khalaj
حمیدرضا خلج هدایتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2099
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.khalaj
سپهر خلجی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 158
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khalaji
سید کمال الدین خلیفه سلطانی امنیه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 788
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.khalifesoltani
پیمان خلیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 348
آخرين بروز رساني : 1396/11/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pe.khalili
نجمه خلیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 796
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.khalili
رضا خلیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 136
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/re.khalili
رضا خلیلی آذر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1181
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/re.khaliliazar
سید حسن خلیلی حسین آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1247
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.khalili
عاطفه خلیلیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 781
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/at.khaliliyan
علی خنیفر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1453
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.khanifar
عبدالرضا خواجویی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 776
آخرين بروز رساني : 1398/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.khajoienejad
محسن خوانساری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2069
آخرين بروز رساني : 1394/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.khansari
رسول خوانین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 62
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Khavanin
حبیب اله خودسیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 303
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khodsiani
مینا خوشنام
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2361
آخرين بروز رساني : 1396/09/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mi.khoshnam
صدیقه خیاطان مصطفوی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1000
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/se.khayatan
اکرم السادات خیرالسادات
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1904
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ak.kheyrossadat
رضا خیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 83
آخرين بروز رساني : 1397/10/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Kheyri
امیرحسین دارابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1210
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/am.darabi
علی دارایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1080
آخرين بروز رساني : 1394/09/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.daraee
مهدی داستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1135
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.dastani
پگاه دالوند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 1902
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pe.dalvand
روژین داودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2994
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ro.davoudi
جهان پناه داودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 664
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ja.davoodi
شهلا داودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 657
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.davoodi
مهشاد دخت جواهریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1046
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.dokhtjavaherian
محسن درانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 91
آخرين بروز رساني : 1398/04/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dorrani
عاطفه درخشان دارا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1107
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/at.derakhshan
مختار درخشان هوره
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1762
آخرين بروز رساني : 1394/10/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.derakhshan
محمد درخشنده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 153
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.derakhshandeh
مریم درخشنده لزرجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1749
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.derakhshandeh.lazarjani
صفدر درّی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 134
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.dorri
مهندس محمدمهدی دشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 474
آخرين بروز رساني : 1397/07/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mm.dashti
حسین دشتی عسکری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 187
آخرين بروز رساني : 1397/05/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ho.dashti askari
کاظم دنان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 255
آخرين بروز رساني : 1396/12/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Danan
مالک دهستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1061
آخرين بروز رساني : 1394/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.dehestani
کورش دهقان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 169
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ko.dehghan
علیرضا دهقان منگابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1334
آخرين بروز رساني : 1394/10/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.dehghan
بابک دهقانپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2385
آخرين بروز رساني : 1398/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ba.dehghanpour
غلامرضا دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 733
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gh.dehghani
علیرضا دهقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 988
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.dehghani
حمیده دهقانی سامانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 755
آخرين بروز رساني : 1395/09/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ha.dehghani
سعیده دهقانی ناژوانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 256
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.dehghani najhvani
پروانه دودمان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 805
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pa.doodman
نرجس دیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 121
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/na.dayani
زینب ذاکرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1024
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ze.zakerzadeh
عباس ذبیحی فرد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 748
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ab.zebihi
زهرا ذوالفقاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1125
آخرين بروز رساني : 1395/11/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/za.zolfaghari
اسلام ذوالقدرپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2022
آخرين بروز رساني : 1394/02/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/es.zolghadrpour
فاطمه رئوفی منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 274
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.raoufi manesh
علی رئیسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1235
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/al.reisi
نگار رئیسی دهکردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1417
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ne.reisi-dehkordi
علی رئیسی نافچی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 101
آخرين بروز رساني : 1398/05/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reisinafchi
محمدحسن رادمنش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1073
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.radmanesh
محمد رازقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1021
آخرين بروز رساني : 1394/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.razeghi
ابراهیم راستی برازجانی فقط
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2510
آخرين بروز رساني : 1396/02/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eb.rasti
مجتبی راعی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 146
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.raei
فری ناز راه نمایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 573
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.rahnamaei
معصومه ربی بی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 295
آخرين بروز رساني : 1396/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.rabibi
مهسا رجائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 70
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Mahsa.Rajaeian
افسانه رجایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 815
آخرين بروز رساني : 1397/05/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/af.rajaei
اعظم رجایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1650
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/az.rajaei
دکتر ندا رجاییان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 1441
آخرين بروز رساني : 1394/08/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rajaeian
مجمد امین رجبی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 757
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.rajabi
بهار رجبی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 86
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Rajabi
فاطمه رجبی وندچالی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 997
آخرين بروز رساني : 1394/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.rajabivandchali
فرهاد رحمان پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1409
آخرين بروز رساني : 1396/02/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fa.rahmanpour
بهاره رحمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 133
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Bahareh.Rahmani
مهدی رحمتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 206
آخرين بروز رساني : 1396/11/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ma.rahmati
محمدحسین رحمتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 172
آخرين بروز رساني : 1396/09/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mo.rahmati
سام رحیم زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2772
آخرين بروز رساني : 1395/03/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.rahimzadeh
ندا رحیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2792
آخرين بروز رساني : 1394/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ne.rahimi
فیض اله رحیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
بازدید : 2229
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fe.rahimi