جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
لیدا ساسانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1236
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/lida.sasani
دکتر مرتضی سامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3963
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sameti
ایلناز سجادیان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 2210
آخرين بروز رساني : 1395/06/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ilnaz.sajjadian
مهندس سیدمهدی سجادیه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8727
آخرين بروز رساني : 1395/07/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sajadieh
دکتر هادی سروری
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3315
آخرين بروز رساني : 1396/06/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvari
دکتر سیدبهنام سروری نژاد
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 21734
آخرين بروز رساني : 1396/06/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvarinezhad
دکتر افسانه سروش یار
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5624
آخرين بروز رساني : 1396/06/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soroushyar
مهندس حسن سعادتمند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9398
آخرين بروز رساني : 1392/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saadatmand
دکتر زهره سعادتمند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 11693
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.saadatmand
سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
بازدید : 1137
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
دکتر نرگس سعیدیان خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 6781
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/saeidian
دکتر محمدرضا سلطان آقائی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10212
آخرين بروز رساني : 1396/06/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei
ایرج سلطانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1597
آخرين بروز رساني : 1396/06/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/iraj.soltani
دکتر علی سلیمانی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4895
آخرين بروز رساني : 1396/05/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.soleimani
مهندس علی سلیمانی مرغملکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 28530
آخرين بروز رساني : 1396/06/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani
ریحانه سلیمانی نجف آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1385
آخرين بروز رساني : 1395/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reyhaneh.soleymani
غلامرضا سلیمانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4788
آخرين بروز رساني : 1394/11/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimanian
دکتر قربانعلی سلیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2551
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salimi
عاطفه سلیمی شهرکی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2254
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/atefeh.salimi
دکتر عبدالحسین سمیع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2806
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samie
سیدکمیل سیدشوربلال
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4500
آخرين بروز رساني : 1396/03/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sayedshourbalal