• چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد :
  • جشنواره ها و همایشها :
  • سامانه نشریات دانشگاه :
  • کارگزینی هیات علمی :
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر لیلا رئیسی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3309
آخرين بروز رساني : 1397/03/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/raisi
دکتر علی رادان جبلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5613
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/radan
دکتر هادی رادنژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5455
آخرين بروز رساني : 1396/12/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/radnejad
زهرا راعی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1647
آخرين بروز رساني : 1397/02/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zahra.raei
دکتر اعظم رجالی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8343
آخرين بروز رساني : 1396/12/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rejali
دکتر جهانبخش رحمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 32964
آخرين بروز رساني : 1397/01/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rahmani
دکتر قاسم رحیمی سرشبادرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 25889
آخرين بروز رساني : 1393/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rahimi
دکتر مسیح رزمجو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4669
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/razmjoo
دکتر مسعود رستمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3980
آخرين بروز رساني : 1396/12/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrostami
دکتر علی رشید پور
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1000
آخرين بروز رساني : 1396/12/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Rashidpoor
مهندس مهرزاد رشیدی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6076
آخرين بروز رساني : 1394/03/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rashidi
فاطمه رشیدی میبدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4183
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rashidi
دکتر عبدالحمید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4772
آخرين بروز رساني : 1393/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.rezaei
دکتر عبدالمجید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4168
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rezaei
مهندس علی رضائی نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2794
آخرين بروز رساني : 1396/04/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.rezainejad
مهندس فرید رضازاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 52442
آخرين بروز رساني : 1397/02/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.rezazadeh
دکتر احسان رضوانی سیچانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3843
آخرين بروز رساني : 1396/12/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rezvani
دکتر مهدی رفیعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4510
آخرين بروز رساني : 1396/12/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrafiei
دکتر احمدرضا رفیعی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5512
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rafiei
مهندس مسعود رمضانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 16899
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ramezani
دکتر همایون رنجبر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6736
آخرين بروز رساني : 1397/01/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ranjbar
دکتر نادر رهنما
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 15773
آخرين بروز رساني : 1393/08/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rahnama
امیر روح الامین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 7970
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rouholamin
مهندس صفحه تست آقای روزبه ساغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2986
آخرين بروز رساني : 1395/09/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sagharzade