جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سیدحمید آتش پور
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 20707
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/atashpour
مهندس الهه آذر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6074
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.azar
دکتر سعید آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7464
آخرين بروز رساني : 1395/04/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.azarbayjani
دکتر کریم آذربایجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6578
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.azarbayjani
دکتر محمد آذریان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4562
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarian
مهدی آقابیگ زاده نائینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5279
آخرين بروز رساني : 1395/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aghabeigzadeh
دکتر اصغر آقایی جشوقانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 41687
آخرين بروز رساني : 1395/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.aghaei
مهندس وحید آقایی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4749
آخرين بروز رساني : 1395/09/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/v.aghaei
مهندس سولماز ابدالی حاجی آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 3104
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdalihajiabadi
رضا ابراهیم زاده دستجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8414
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahimzadeh
مازیار ابراهیمی دستگردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4963
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ebrahimi
دکتر مهدی ابزری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 6746
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abzari
محمدهادی ابوالحسنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2485
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadhadi.abolhasani
دکتر مسیح اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 983
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih.esnaashari
دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1013
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasim.esnaashari
دکتر سیدمحمدصادق احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9802
آخرين بروز رساني : 1395/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ms.ahmadi
مهندس سیدمحمدفرید احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3162
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mf.ahmadi
مهندس پروین احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 38566
آخرين بروز رساني : 1395/09/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/p.ahmadi
دکتر ندا احمدی روزبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5725
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.ahmadi
اسراء السادات احمدی علون آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4854
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.ahmadi
دکتر ایمان احمدی مسینه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6825
آخرين بروز رساني : 1395/09/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.ahmadi
دکتر اصغر احمدی موحد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4578
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.ahmadi
دکتر مژگان احمدی ندوشن
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3467
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahmadinadoushan
رامین ارفع نیا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4235
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arfania
دکتر مریم استادشریف معمار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2811
آخرين بروز رساني : 1392/05/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ostadsharif
مهندس کاوه استادعلی عسکری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 14705
آخرين بروز رساني : 1395/10/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/oa.askari
دکتر حسینعلی اسدی قارنه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4311
آخرين بروز رساني : 1395/11/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.asadi
دکتر رضا اسماعیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 11054
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/esmaeili
دکتر منصوره اشجع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4936
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ashjae
محمود اشرافی مهابادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1979
آخرين بروز رساني : 1395/05/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.ashrafi
مهندس سمیه اصغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 1575
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asgharzadeh
دکتر اکبر اصغری تبریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2338
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/asghari
دکتر وحید اصفهانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 5222
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/esfahanian
دکتر اکبر اعتباریان خوراسگانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 14702
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/etebarian
دکتر شهاب اعتمادی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3739
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.etemadi
دکتر نعمت اله اعتمادی شلمزاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2826
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.etemadi
دکتر اکبر افقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4425
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afghari
دکتر شاهین اقبال سعیدی ابواسحقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4545
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eghbal
مهندس عبدالرضا اقتداری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2793
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/eghtedari
دکتر هما الماسیه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6154
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/almasieh
سیدجواد امام جمعه زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 717
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.javad.emamjomehzadeh
دکتر علیرضا امامی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 25167
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emami
مهندس مرجان امجد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 6211
آخرين بروز رساني : 1393/06/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amjad
دکتر سیدمحمد امیری محمدآبادی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2124
آخرين بروز رساني : 1395/09/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.amiri
مهندس فرشته امیری میلاجردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 360
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amirimilajerdi
مهندس فاطمه امیری نجف آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 15723
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.amiri
آتوسا امین زاده گوهری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2147
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aminzadeh
دکتر شهرام امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3003
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amini
دکتر کمال امینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4102
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/k.amini
دکتر محمدرضا امینی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8688
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mr.amini
دکتر شیرین امینی سده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2395
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sh.amimi
دکتر امیرمظفر امینی سدهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3072
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.amini
مهندس رضا انتشاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1796
آخرين بروز رساني : 1395/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.enteshari
مریم انجم شعاع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2942
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/anjam
رضا اکبری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1122
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reza.akbari
ناصر ایزدی نیا
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 882
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.izadinia
رخساره باباجعفری اسفندآباد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 726
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rokhsareh.babajafari
رخساره بادامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 10704
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/badami
مهندس رحمت الله باقری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7627
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.baghri
دکتر صادق بختیاری گوه سرخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3710
آخرين بروز رساني : 1395/03/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhtiari
مهندس مهسا بخشایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2546
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bakhshaei
دکتر مریم براتعلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 79997
آخرين بروز رساني : 1395/09/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/baratali
دکتر مهرداد برکتین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4854
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/barekatain
راحله بطلانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 567
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/raheleh.botlani
دکتر راحله بطلانی اصفهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1117
آخرين بروز رساني : 1395/02/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/botlanii
نگار بهادر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 2990
آخرين بروز رساني : 1392/04/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahador
سیامک بهارلویی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1223
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/siamak.baharlouei
دکتر ژیلا بهارلویی یانچشمه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3203
آخرين بروز رساني : 1394/05/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/baharloei
محمد بهاروند
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 2387
آخرين بروز رساني : 1395/07/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammad.baharvand
مهندس بابک بهاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3925
آخرين بروز رساني : 1394/12/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.bahari
دکتر ابراهیم بهداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2634
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behdad
منصوره بهرامی پور اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4379
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahramipour
شهناز بهشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1641
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/beheshti
مهندس مسعود بهمن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12463
آخرين بروز رساني : 1395/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahmanpour
فرهاد بهنام فر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 995
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad.behnamfar
دکتر رضا بی ریا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 6755
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/biria
محمدصادق بیرژندی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2003
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadsadegh.birjandi
علیرضا پارسایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5173
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/parsaei
مرجان پالهنگ
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2070
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/palhang
مهندس مسعود پسران بهبهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3200
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behbahani
دکتر جواد پنجه پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3470
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/panjepour
لیلا پهلوان زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 1138
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/leila.pahlevanzadeh
زینب پورخاقان شاهرضایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7884
آخرين بروز رساني : 1395/10/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/poorkhaghan
دکتر کتایون پورسخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 13455
آخرين بروز رساني : 1395/11/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/poursakhi
دکتر حسین پورمقدس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3643
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pourmoghadas
دکتر اکبر پیرستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4331
آخرين بروز رساني : 1392/10/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pirestani
دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2181
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/pishehvar
حمیدرضا پیکری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1149
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamidreza.peykari
دکتر سیدعلی تبعیدیان خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2929
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabeidian
آزاده ترک زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 563
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azadeh.torkzadeh
هاجر ترکان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 803
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajar.torkan
بهناز ترکان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2624
آخرين بروز رساني : 1395/09/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/torkan
فائزه تقی پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4516
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/taghipour
مهندس الهام تقی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 11826
آخرين بروز رساني : 1395/11/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.taghizadeh
دکتر فرزانه تقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 3760
آخرين بروز رساني : 1394/06/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/taghian
دکتر منوچهر توسلی نائینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5886
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.tavasoli
دکتر مجید توسلی کجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6247
آخرين بروز رساني : 1392/04/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majid.tavasoli
فاطمه تیموری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 630
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fatemeh.teymouri
مجتبی تیموری منش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 9127
آخرين بروز رساني : 1395/10/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/teimorimanesh
دکتر هادی ثقفی اصفهانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 27634
آخرين بروز رساني : 1395/04/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saghafi
دکتر عبداله جبل عاملی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 7031
آخرين بروز رساني : 1392/03/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.jabalameli
مهندس بهرام جبل عاملی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5812
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/b.jabalameli
دکتر مهرداد جعفرپور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3169
آخرين بروز رساني : 1394/07/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jafarpour
دکتر محمد جعفری فشارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3651
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.jafari
دکتر محمد جلالی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1738
آخرين بروز رساني : 1395/01/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mjalali
خسرو جلالی دهکردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 2966
آخرين بروز رساني : 1394/10/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jalali
دکتر علیرضا جلالی زند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3931
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jalalizand
محمود جلالی کروه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 674
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.jalali
دکتر احمد جلالیان
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4611
آخرين بروز رساني : 1395/11/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jalalian
علی جمشیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 17224
آخرين بروز رساني : 1395/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jamshidi
دکتر مهشید جهادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7298
آخرين بروز رساني : 1395/07/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahadi
دکتر غلامرضا جهانشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2685
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jahanshahi
زهرا جهانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 330
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.jahani
دکتر شهرزاد جوادی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3130
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/javadinejad
دکتر حمیدرضا جوانمرد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5040
آخرين بروز رساني : 1394/02/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/javanmard
دکتر سیدحسین جولایی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2038
آخرين بروز رساني : 1395/10/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/julaee
دکتر عزیزه چالاک
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 8825
آخرين بروز رساني : 1395/04/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/chalak
دکتر الهام چاوشی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2115
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/chavoshi
دکتر عاطفه چمنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 19594
آخرين بروز رساني : 1395/11/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/chamani
زینب چوقادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3015
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/choghadi
دکتر بیژن حاتمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2939
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hatami
محمدجواد حاج رسولیها
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 987
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadjavad.hajrasouliha
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3170
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hajiesmaeili
دکتر ناصر حاجیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 31138
آخرين بروز رساني : 1395/11/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.hajian
دکتر نرگس حبیبی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7992
آخرين بروز رساني : 1395/09/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/habibi
سیدحسن حجازی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2755
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hejazi
ناصر حسن پور کازرونی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 914
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naser.hasanpour
دکتر ابوالفتح حسین زاده نمین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1804
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseinzadeh
محمدرضا حسینی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 6984
آخرين بروز رساني : 1394/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hosseini
دکتر زهرا حسینی پزوه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 19061
آخرين بروز رساني : 1395/02/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.hossaini
سیدمحمدصادق حسینی کجانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2720
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hoseini
دکتر حمیدرضا حق وردی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3720
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haghverdi
مهندس هادی حقیقت نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1841
آخرين بروز رساني : 1394/11/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.haghighatnejad
مسعود حیدری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4234
آخرين بروز رساني : 1395/05/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.heidari
دکتر حسین حیدری تبریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 7216
آخرين بروز رساني : 1395/03/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.heidari
شادی خاتمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 2129
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khatami
محمدتقی خادمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4443
آخرين بروز رساني : 1392/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khademi
عبدالله خانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 530
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollah.khani
دکتر مسعود خبیری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2703
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khabiri
مهندس مقدی خدابخشیان کنارکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 3985
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khodabakhshian
دکتر لیلا خدیوی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2079
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khadivi
مهندس فهیمه خرم روز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 2726
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoramrouz
دکتر بهنام خرمی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 746
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/behnam.khorammi
دکتر لیلا خزدوز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3374
آخرين بروز رساني : 1392/12/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khazdooz
مهندس الهام خسروی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2989
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khosravi
ابوالفضل خسروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 913
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abolfazl.khosravi
مهندس سیدامیر خسمخی ثابت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2027
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khasmakhi
مهندس شهریار خطیبی نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1594
آخرين بروز رساني : 1395/10/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khatibinejad
مهندس فریبا خلیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2561
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khalili
دکتر محمدرضا خواجه پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3995
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khajehpour
دکتر علی خوش فطرت
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 47626
آخرين بروز رساني : 1395/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khoshfetrat
فلور خیاطان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 5292
آخرين بروز رساني : 1394/07/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/khayatan
دکتر سعید دائی کریم زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3504
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/karimzadeh
مهرداد دادخواه تیرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 16743
آخرين بروز رساني : 1394/06/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dadkhah
دکتر لیلی دادرس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1851
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dadras
دکتر رضا دارابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2898
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/darabi
الهام داوری دولت آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2626
آخرين بروز رساني : 1393/01/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.davari
مهندس الهه دری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 25146
آخرين بروز رساني : 1395/11/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri
محسن دستگیر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 813
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohsen.dastgir
فروزنده دشتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 5070
آخرين بروز رساني : 1395/08/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dashti
دکتر مجید دلشاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 20417
آخرين بروز رساني : 1394/02/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/delshad
مهدی دهباشی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 563
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.dehbashi
حمید دوازده امامی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 8870
آخرين بروز رساني : 1393/07/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/12emami
مریم دیباج
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1977
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dibaj
مهندس سارا ذاکری زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 2861
آخرين بروز رساني : 1395/11/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.zakerizadeh
دکتر لیلا رئیسی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1328
آخرين بروز رساني : 1395/09/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/raisi
دکتر علی رادان جبلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3907
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/radan
دکتر هادی رادنژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3794
آخرين بروز رساني : 1395/09/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/radnejad
زهرا راعی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 631
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zahra.raei
دکتر اعظم رجالی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4958
آخرين بروز رساني : 1395/07/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rejali
دکتر جهانبخش رحمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 28834
آخرين بروز رساني : 1395/09/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rahmani
دکتر قاسم رحیمی سرشبادرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 20602
آخرين بروز رساني : 1393/09/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rahimi
دکتر مسیح رزمجو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3015
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/razmjoo
دکتر مسعود رستمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1098
آخرين بروز رساني : 1395/07/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrostami
مهندس مهرزاد رشیدی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4810
آخرين بروز رساني : 1394/03/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rashidi
فاطمه رشیدی میبدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2418
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rashidi
دکتر عبدالحمید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3242
آخرين بروز رساني : 1393/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.rezaei
دکتر عبدالمجید رضائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2676
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.rezaei
مهندس علی رضائی نژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1191
آخرين بروز رساني : 1394/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.rezainejad
مهندس فرید رضازاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 44634
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.rezazadeh
دکتر احسان رضوانی سیچانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 926
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rezvani
دکتر مهدی رفیعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1893
آخرين بروز رساني : 1394/11/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mrafiei
دکتر احمدرضا رفیعی فروشانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3434
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rafiei
مهندس مسعود رمضانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 11221
آخرين بروز رساني : 1395/11/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ramezani
دکتر همایون رنجبر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3953
آخرين بروز رساني : 1395/04/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ranjbar
دکتر نادر رهنما
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 11503
آخرين بروز رساني : 1393/08/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rahnama
امیر روح الامین
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 5308
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rouholamin
مهندس صفحه تست آقای روزبه ساغرزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1827
آخرين بروز رساني : 1395/09/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sagharzade
دکتر مریم زارع جهرمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3518
آخرين بروز رساني : 1393/10/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zare
دکتر سیدعلیرضا زارعی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 19205
آخرين بروز رساني : 1395/10/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zarei
دکتر علیرضا زارعی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4420
آخرين بروز رساني : 1393/10/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azarei
محمدمهدی زعفرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1433
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadmahdi.zaefarani
دکتر فرساد زمانی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 13842
آخرين بروز رساني : 1395/11/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zamani
دکتر نفیسه زمیندار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4883
آخرين بروز رساني : 1394/06/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zamindar
پروین زهتابچی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1605
آخرين بروز رساني : 1395/09/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zehtabchi
لیدا ساسانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 754
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/lida.sasani
دکتر مرتضی سامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3105
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sameti
ایلناز سجادیان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 1110
آخرين بروز رساني : 1395/06/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ilnaz.sajjadian
مهندس سیدمهدی سجادیه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6864
آخرين بروز رساني : 1395/07/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sajadieh
دکتر هادی سروری
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1961
آخرين بروز رساني : 1395/08/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvari
دکتر سیدبهنام سروری نژاد
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 16710
آخرين بروز رساني : 1395/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sarvarinezhad
افسانه سروش یار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4413
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soroushyar
مهندس حسن سعادتمند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7838
آخرين بروز رساني : 1392/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.saadatmand
دکتر زهره سعادتمند
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 10545
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/z.saadatmand
سیده پوراندخت سعادتی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 551
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.pourandokht.saadati
دکتر نرگس سعیدیان خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 5872
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/saeidian
دکتر محمدرضا سلطان آقائی کوپائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8385
آخرين بروز رساني : 1392/04/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei
ایرج سلطانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 777
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/iraj.soltani
دکتر علی سلیمانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3794
آخرين بروز رساني : 1394/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dr.soleimani
مهندس علی سلیمانی مرغملکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 22369
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani
ریحانه سلیمانی نجف آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 827
آخرين بروز رساني : 1395/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/reyhaneh.soleymani
غلامرضا سلیمانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3845
آخرين بروز رساني : 1394/11/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/soleimanian
دکتر قربانعلی سلیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2091
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salimi
عاطفه سلیمی شهرکی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1327
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/atefeh.salimi
دکتر عبدالحسین سمیع
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2171
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samie
سیدکمیل سیدشوربلال
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2700
آخرين بروز رساني : 1395/11/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sayedshourbalal
دکتر بدری شا طالبی حسین آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4611
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahtalebi
دکتر محمدرضا شادمان فر
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1446
آخرين بروز رساني : 1394/11/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shadmanfar
مجتبی شاه طوسی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 665
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.shahtousi
دکتر شهلا شاه ناصر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2159
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahnaser
دکتر بهرام شاهدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 17835
آخرين بروز رساني : 1394/11/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahedi
دکتر مجتبی شاهنوشی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 850
آخرين بروز رساني : 1395/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mojtaba.shahnoushi
دکتر عبدالحسین شاهکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 3697
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahkar
دکتر محمدشریف شاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4347
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahi
شریفه شاهی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3526
آخرين بروز رساني : 1395/06/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sharifeh.shahi
سعید شریفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 2277
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/saeid.sharifi
دکتر غلامرضا شریفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 3684
آخرين بروز رساني : 1395/05/05
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sharifi
دکتر حسین شریفی رنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14723
آخرين بروز رساني : 1395/11/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.sharifi
دکتر مجید شمس
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3554
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shams
دکتر محمدرضا شمشیری
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10380
آخرين بروز رساني : 1395/11/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.shamshiri
مهندس علیرضا شهنام نیا (بقولی زاده)
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9826
آخرين بروز رساني : 1395/03/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.baghoulizadeh
رحیم شکرآمیز
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1698
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekaramiz
دکتر رضا شکرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2941
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shokrani
دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3498
آخرين بروز رساني : 1395/06/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shekarchizadehesfahani
مهندس لیلا شیخان سودانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 12877
آخرين بروز رساني : 1395/11/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/l.sheikhan
دکتر مهناز شیخی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1614
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sheikhi
دکتر امیرمنصور شیرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2233
آخرين بروز رساني : 1394/03/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shirani
دکتر سمانه شیرانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 595
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/samaneh.shirani
دکتر الهه صادقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 900
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/elaheh.sadeghi
مهرداد صادقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1115
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehrdad.sadeghi
بهاره صادقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1050
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahareh.sadeghi
نرگس صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2384
آخرين بروز رساني : 1392/06/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sadeghi
دکتر نگین صادقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 8487
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.sadeghi
دکتر سوسن صادقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 4471
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/s.sadeghian
دکتر محمدمهدی صادقیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-فضاي سبز
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3851
آخرين بروز رساني : 1395/01/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.sadeghian
دکتر شایسته صالحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2283
آخرين بروز رساني : 1392/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/salehi
دکتر مجید صامتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3373
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.sameti
مهدی صباغ لنگرودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 2002
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sabbagh
مهندس سید عباس صبحی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 11918
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.sobhi
مصطفی صبوری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4430
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sabori
داود صدیقی مورنانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3439
آخرين بروز رساني : 1395/08/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sedighi
دکتر محمدعلی ضیاء
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1770
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zia
مهندس مسعود ضیائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 4082
آخرين بروز رساني : 1392/07/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ziaei
مرضیه ضیائی راد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1718
آخرين بروز رساني : 1394/02/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ziaeirad
هوشنگ طالبی حبیب آبادی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 539
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/houshang.talebi
دکتر سیده مرضیه طبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 3184
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sm.tabaeian
دکتر غلامرضا طباخیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2282
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabakhian
دکتر سیدنورالدین طباطبائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1859
آخرين بروز رساني : 1392/02/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tabatabaei
دکتر جواد طباطبائیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5015
آخرين بروز رساني : 1395/07/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/j.tabatabaeian
دکتر مجید طغیانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4237
آخرين بروز رساني : 1395/01/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.toghiani
مهندس عباس طغیانی پزوه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2730
آخرين بروز رساني : 1392/04/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.toghiani
دکتر آرزو طهمورث پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2846
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tahmourespour
عباس عابداصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1960
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abed
دکتر حیدرعلی عابدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 13610
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abedi
دکتر مژگان عارفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 6316
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arefi
اصغر عالمیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4330
آخرين بروز رساني : 1392/12/19
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alemian
احمد عامری گلستان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 837
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ahmad.ameri
سمیه عباسی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1061
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/somayyeh.abbasi
دکتر هاجر عباسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3706
آخرين بروز رساني : 1395/09/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abbasi
دکتر محمد علی عباسیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 10977
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abbasian
دکتر آتوسا عبداللهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2718
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdollahy
غلامحسین عبدیزدان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2204
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/abdeyazdan
دکتر حمید عزیزی ملک آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2919
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/azizi
راضیه عسگرنژاد
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4278
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ra.asgarnezhad
دکتر میترا عطاآبادی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2604
آخرين بروز رساني : 1395/09/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ataabadi
دکتر سیدمهدی علامه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5922
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.allameh
دکتر مسعود علامه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 11014
آخرين بروز رساني : 1395/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/allame
سعید علی احمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4111
آخرين بروز رساني : 1395/09/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/aliahmadi
زهرا علی بابائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1815
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alibabaei
محمد علیمرادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4769
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alimoradi
دکتر مصطفی عمادزاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4242
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/emadzadeh
دکتر علیرضا عمرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2699
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/omrani
دکتر روشنک غفاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2639
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghafari
دکتر پریچهر غلیانی اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2803
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghaliani
مهندس حسین غیور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1492
آخرين بروز رساني : 1393/04/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.ghayour
دکتر احمد فاضل
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2142
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.fazel
دکتر محمد فاضل نجف آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5711
آخرين بروز رساني : 1395/09/21
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.fazel
مهندس زهره فتوحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 21888
آخرين بروز رساني : 1395/11/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fotouhi
دکتر مهدی فدایی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2670
آخرين بروز رساني : 1395/10/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.fadaei
دکتر شیرین زهرا فرهاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2305
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/farhad
دکتر هادی فرهادی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4235
آخرين بروز رساني : 1395/08/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/h.farhadi
دکتر الهام فروزنده
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 3704
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/e.foroozandeh
دکتر امیرداور فروزنده شهرکی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2870
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroozandeh
دکتر احمدعلی فروغی ابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3294
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughi
مهندس مریم فروغی ابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3050
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.foroughi
مهندس رضا فروغی ابری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1858
آخرين بروز رساني : 1395/08/08
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/foroughiabari
دکتر مسعود فیض بخش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 7459
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/feizbakhsh
نغمه فیضی نجفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 535
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghmeh.feyzi
علیرضا قاری قرآن
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1062
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/alireza.gharighoran
دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2464
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/d.ghasemi
دکتر مریم قاسمی سیچانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 10560
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.ghasemi
دکتر محمدرضا قاضی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 457
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghazi
دکتر سارا قبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 20206
آخرين بروز رساني : 1395/11/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghobadi
مسعود قبه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3038
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghobbeh
دکتر آرش قدوسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 4033
آخرين بروز رساني : 1392/11/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghodousi
دکتر محمدعلی قضاوی خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2660
آخرين بروز رساني : 1394/08/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghazavi
دکتر غلامرضا قلمکاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4048
آخرين بروز رساني : 1395/09/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghalamkari
دکتر آذر قلی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4920
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gholizadeh
محمدرضا قنبری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1015
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadreza.ghanbari
دکتر البرز قیتانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 1899
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gheitani
دکتر عباسعلی قیصری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 5160
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gheisari
محمدمهدی قیصری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2919
آخرين بروز رساني : 1395/07/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.gheisari
دکتر مریم گل آبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3178
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golabadi
دکتر احمدرضا گل پرور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3474
آخرين بروز رساني : 1392/08/26
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.golparvar
دکتر محسن گل پرور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 9005
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.golparvar
دکتر سید هدایت اله گلستانه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1796
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestaneh
دکتر آرش گلستانه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 646
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.golestaneh
دکتر سیدهاشم گلستانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4647
آخرين بروز رساني : 1395/04/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/golestani
دکتر محمد گلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6455
آخرين بروز رساني : 1394/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/goli
دکتر حبیب اله گندم زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1749
آخرين بروز رساني : 1392/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gandomzadeh
دکتر مهناز گودرزی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4700
آخرين بروز رساني : 1395/05/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/goodarzi
دکتر پیام گوران
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5090
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Gouran
دکتر احمدرضا لطفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 5543
آخرين بروز رساني : 1394/11/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/lotfi
مریم لعلی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 331
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/Lali
دکتر حسن مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 594
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hasan.momeni
دکتر شهروز مؤمنی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 748
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/shahrouz.momeni
سیدحسین مؤیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4113
آخرين بروز رساني : 1392/07/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/moayedi
دکتر محمود مالمیر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 11241
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malmir
مهندس محمود مالکی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 5672
آخرين بروز رساني : 1395/04/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/maleki
دکتر محمدرضا مالکی پوراصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2182
آخرين بروز رساني : 1395/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/malekipour
مینو متقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1586
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mottaghi
دکتر آرش متقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2529
آخرين بروز رساني : 1395/11/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/arash.mottaghi
دکتر احمد متقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 3919
آخرين بروز رساني : 1395/10/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.mottaghi
احمد مجلسی کوپائی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3175
آخرين بروز رساني : 1394/06/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majlesi
مهندس فائزه محقق
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 1026
آخرين بروز رساني : 1395/07/27
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.mohaghegh
دکتر حمزه محمدی خشوئی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 11236
آخرين بروز رساني : 1395/10/18
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohammadi_khoshouei
مینا محمدی دستجردی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 576
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mina.mohammadi
دکتر احمد محمدی قهساره
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3529
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ghehsare
دکتر اسماعیل محمودی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 9633
آخرين بروز رساني : 1395/09/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoudi
مهندس میلاد محمودیان اصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6515
آخرين بروز رساني : 1395/09/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mahmoudian
دکتر رمضانعلی محمودیه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 7120
آخرين بروز رساني : 1395/11/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoudieh
مهندس مجید مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 4002
آخرين بروز رساني : 1395/09/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mokhtari
مهندس بهاره مختاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 1874
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bmokhtari
دکتر مهرداد مدرسی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6571
آخرين بروز رساني : 1394/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/modarresi
دکتر فروغ مرتضائی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2569
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mortazaeinejad
فردین مردانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 670
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fardin.mardani
دکتر حمیرا مردانی سامانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1648
آخرين بروز رساني : 1392/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mardani
مهندس شهروز مسیح
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 23168
آخرين بروز رساني : 1395/11/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/masih
دکتر زهره مشکاتی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 2740
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/meshkati
محمد مشکوری نجفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2207
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mashkouri
محمدرضا مصاحبی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 3045
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosahebi
دکتر منوچهر مصری پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 3101
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mesripour
دکتر رومینا مظاهری تهرانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2225
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mazaheri
میترا ملائی نژاد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1786
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/molaeinejad
طاهره ملاح نیا
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 630
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/tahereh.mallahnia
دکتر رضا منانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2315
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/r.manani
فرشته منانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2349
آخرين بروز رساني : 1395/05/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.manani
بهرام منتظری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 615
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/bahram.montazeri
دکتر امیرحسن منجمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 8984
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi
دکتر غلامرضا منشئی
مرتبه علمي : دانشيار
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 3274
آخرين بروز رساني : 1395/12/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/gholamreza.manshaei
سندس منصوری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3294
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mansouri
میثم مهابادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2025
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahabadi
علی مهداد
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4190
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdad
مهندس محمد مهدوی مزده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 7138
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdavi
ایران مهدیزادگان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4095
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehdizadegan
مرضیه مهربان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 440
آخرين بروز رساني : 1395/11/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mehraban
علیرضا مهرنظر
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 4790
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mehrnazar
دکتر پریسا مهم کارخیراندیش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1733
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kheirandish
محمد موحدیان عطار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3064
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/movahedian
مهسا السادات موسوی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 10173
آخرين بروز رساني : 1395/10/10
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavi
دکتر سیدمصطفی موسوی نسب
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1587
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mosavinasab
دکتر مهدی میرجابری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3454
آخرين بروز رساني : 1395/07/20
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.mirjaberi
مجید میرحسینی خرزوقی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 804
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/majid.mirhosseini
فهیمه السادات میردامادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3356
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirdamadi
دکتر پروین میرزا کوچکی بروجنی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2473
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirzakoochaki
عاطفه السادات میرسعیدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3104
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirsaeidi
دکتر سیدابراهیم میرشاه جعفری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 3740
آخرين بروز رساني : 1392/03/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/jafari
رضوان میرصفائی ریزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 1802
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirsafaei
دکتر مائده السادات میرعظیمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3100
آخرين بروز رساني : 1394/04/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirazimi
دکتر مجید میرمحمد صادقی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3560
آخرين بروز رساني : 1395/05/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mirmohammad
سیدعلی ناجی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 2228
آخرين بروز رساني : 1395/05/16
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naji
دکتر داود نادری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4585
آخرين بروز رساني : 1392/09/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naderi
دکتر محمدرضا نادری درباغشاهی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2613
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.naderi
دکتر محمد علی نادی خوراسگانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 13073
آخرين بروز رساني : 1395/09/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nadi
دکتر احسان اله ناصحی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2488
آخرين بروز رساني : 1392/04/02
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasehi
مهدی نبی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 733
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nabi
دکتر محمد نجار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 13121
آخرين بروز رساني : 1392/02/28
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/najjar
سحر نجارزادگان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3189
آخرين بروز رساني : 1392/03/01
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/najjarzadegan
دکتر پیام نجفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 9288
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/najafi
مهندس سعیده نژادستاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 2277
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nejadsattari
حمیدطاهر نشاط دوست
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 592
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamidtaher.neshatdoust
مهندس دانیال نصر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1607
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/dnasr
دکتر علی خان نصراصفهانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4135
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nasr
دکتر رسول نظری
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 635
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/rasoul.nazari
دکتر فرید نعیمی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3537
آخرين بروز رساني : 1395/06/04
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.naeimi
مهدی نفر
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 502
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.nafar
دکتر موسی کلیمی نقره ئیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3161
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/noghreian
دکتر امیررضا نقش
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4332
آخرين بروز رساني : 1395/10/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghsh
دکتر مهدی نقوی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4096
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/naghavi
دکتر مهدی نمازی زاده
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 4984
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/namazizadeh
دکتر امیرارسلان نوابی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 469
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/amirarsalan.navabi
مولود نورانی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 796
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/moloud.nourani
دکتر علیرضا نوروزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 6496
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi
محسن نوروزی مبارکه
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 799
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mohsen.norouzi
دکتر ابوالقاسم نوری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 3563
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nouri
دکتر منیره نیلی احمدآبادی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1798
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nili
دکتر مجتبی نیک دوستی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4308
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nikdousti
مهندس سید هادی نیکزاد الحسینی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات دانشگاه
دانشکده : ساختمان اندیشه
بازدید : 1838
آخرين بروز رساني : 1393/02/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nikzad
دکتر مهربان هادی پیکانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5131
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.hadi
دکتر عبدالله هادی وینچه
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6788
آخرين بروز رساني : 1395/05/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/a.hadi
دکتر بهرام هادیان
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 5987
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hadian
دکتر واچیک هایراپطیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4569
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hairapetian
مهندس سپیده هدائیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 3260
آخرين بروز رساني : 1394/01/14
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaian
اکرم هراتیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2998
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/haratian
هادی هرمزی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3451
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hormozi
دکتر محدثه همدانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 1293
آخرين بروز رساني : 1395/04/09
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hamedanian
دکتر ناصر هنرجو
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2081
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/honarjoo
دکتر مهران هودجی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4058
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/hodaji
دکتر مهدی واعظ دلیلی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 1658
آخرين بروز رساني : 1395/09/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahdi.vaezdalili
دکتر سیدحسین واعظی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3442
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/vaezi
مهندس فریبا وحیدزادگان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : کشاورزی-فضاي سبز
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 480
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.vahidzadegan
سیده سارا وطن پور
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 1741
آخرين بروز رساني : 1395/11/03
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/sa.vatanpour
محمود وفائیان
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 503
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mahmoud.vafaeian
دکتر بابک وهابی مقدم
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3671
آخرين بروز رساني : 1392/03/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/vahabi
ثریا کاظمی جوجیلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3873
آخرين بروز رساني : 1394/06/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kazemi
دکتر مهرداد کاظمیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1974
آخرين بروز رساني : 1392/02/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kazemian
دکتر منوچهر کامکار
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 3963
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kamkar
دکتر مسیح کاویان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2385
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kavian
دکتر محمد کتابی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2791
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ketabi
دکتر جواد کرامت
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3748
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/keramat
دکتر مریم کرمی نوگورانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 2123
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karami
فریبا کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 13588
آخرين بروز رساني : 1395/10/17
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/f.karimi
مهندس مهدی کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2466
آخرين بروز رساني : 1392/02/31
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/m.karimi
نازی کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
بازدید : 1751
آخرين بروز رساني : 1392/02/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/n.karimi
فاطمه کریمی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 3844
آخرين بروز رساني : 1393/03/06
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/fkarimi
دکتر نرگس کشتی آرای
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 24322
آخرين بروز رساني : 1395/08/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/keshtiaray
دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 1257
آخرين بروز رساني : 1395/09/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalantar
دکتر محمود کلباسی اشتری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2217
آخرين بروز رساني : 1392/02/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kalbasi
دکتر نادر کلباسی غروی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 431
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/nader.kalbasi
زینب کمالی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 11571
آخرين بروز رساني : 1394/08/22
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kamali
دکتر عبدالحسین کنگازیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7218
آخرين بروز رساني : 1395/10/07
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kangazian
مهندس گلرخ کوپایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری
بازدید : 4032
آخرين بروز رساني : 1395/11/30
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/g.kopaie
دکتر منصور کوشا
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
بازدید : 4319
آخرين بروز رساني : 1394/08/29
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/koosha
فرزاد کوهیان افضلی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید : 3066
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/koohian
زهرا کیانی پیکانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 4181
آخرين بروز رساني : 1392/05/13
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kiani
مهندس مینا کیمیایی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 31831
آخرين بروز رساني : 1395/10/15
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/kimiaei
مریم یادگاری
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2234
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yadegari
دکتر افشین یادگاری نائینی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
بازدید : 611
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/afshin.yadegari
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 4444
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yarmohammadian
دکتر محمدروح اله یزدانی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
بازدید : 9363
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yazdani
دکتر محمدرضا یزدانی
مرتبه علمي : استاديار
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1574
آخرين بروز رساني : 1395/11/23
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/mryazdani
سیدمنصور یزدانیان
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4097
آخرين بروز رساني : 1395/05/11
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yazdanian
علی یوسف زاده
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 525
آخرين بروز رساني :
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/ali.yousefzadeh
زهرا یوسفی
مرتبه علمي : مربي
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
بازدید : 1319
آخرين بروز رساني : 1395/05/12
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/zahra.yousefi
دکتر علیرضا یوسفی
مرتبه علمي :
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
بازدید : 5586
آخرين بروز رساني : 1392/11/25
آدرس: www.khuisf.ac.ir/prof/yousefi
<