رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF بررسی رابطه ی هوش هیجانی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدائی شهر اصفهان
پدید آورنده : سمانه سلیمی بابوکانی
سال دفاع : 1395/11/20
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما : خانم دکتر زهره سعادتمند شماره دانشجو : 920583994
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه هوش هيجاني با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهر اصفهان انجام شد. پژوهش با توجه به هدف، كاربردي و از نظر روش توصيفي ازنوع همبستگي انتخاب شد. جامعه آماري پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم ناحيه 3 شهر اصفهان به تعداد 255 نفر تشکيل شد که 155 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روايي ابزار به دو شيوه صوري و محتوايي محاسبه گردید. در خصوص روایی صوری پرسشنامه دراختيار تعدادي از آزمودنيها قرار گرفت و در راستاي روايي محتوايي نظر استاد راهنما و تعدادي از متخصصين گردآوري شد و پايايي آن از طريق شاخص آلفاي کرونباخ (0.79) به دست آمد که شامل مشخصات فردي و سؤال هاي اصلي و تخصصي ويژه ي بررسي فرضيه هاي تحقيق بوده است. اطلاعات جمع آوري شده از طريق آزمون هاي آماري در دوسطح توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي( آزمون کلموگروف و اسميرنوف ،آزمون تی ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار اس ‌پي اس ‌اس استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده¬ها از ضريب همبستگي پيرسون، استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که: که با توجه به ميزان P-value که پايينتر از 0.05 مي باشد، بين متغير هوش هيجاني با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. واژگان کليدي : هوش،هوش هيجاني، عزت نفس،پيشرفت تحصيلي
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;