رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ارزیابی و ارائه مدل نرم افزاری مشخصات هندسی خودروی طرح در آیین نامه راه ها بر اساس خودروهای موجود در کشور
پدید آورنده : داود رشیدی
سال دفاع : 1395/06/24
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا باقریه شماره دانشجو : 920646608
استاد مشاور : آقاي دکتر سیدمهدی ابطحی
چکیده :
در هر کشوري آيين نامه هاي طراحي در رشته هاي مهندسي به گونه اي تهيه مي گردند که با اعمال ضرائب اطمينان منطقي، تامين کننده نيازهاي آن کشور باشند. در خصوص آيين¬نامه طرح هندسي راه که داراي ارتباط تنگاتنگ با مشخصات ناوگان حمل ونقلي و فرهنگ رانندگي در هر جامعه مي باشد، ترجمه يک آيين نامه بيگانه باعث رخداد خطاهاي بزرگتري مي گردد. فصل چهارم نشريه 415، به معرفي انواع و مشخصات هندسي خودروهاي طراحي راه در پنج دسته کلي پرداخته است و کليه ابعاد اين خودروها براساس وسايل توليد شده در کشور آمريکا نگارش گرديده است که داراي انطباق غيرقابل قبولي با خودروهاي موجود در کشور مي باشد. از اين¬رو در پژوهش پيش¬رو با بررسي روابط مرتبط با خودروي طرح و گردش در قوس¬هاي افقي و قائم، به بررسي کلي اين روابط پرداخته مي¬شود. پس از آن با بررسي آمار خودروهاي داخلي موجود در کشور، خودروهاي مُد تعيين مي-گردد. نتايج پژوهش نشان مي¬دهد خودروي پژو پارس در گروه سواري، نيسان زامياد در گروه وانت، کاميون بنز 2624 در گروه کاميون، کشنده هوو در گروه تريلر و اتوبوس اسکانيا در گروه اتوبوس به عنوان خودروي طرح تعيين مي¬گردند. همچنين نتايج تحليل توان به ظرفيت نشان مي¬دهد که خودروي کشنده هوو ملاک طراحي خطوط اضافه در سربالايي راه¬هاي اصلي دوخطه و خودروي کاميون بنز 2624 خودروي ملاک طرح در طراحي حوضچه¬هاي فرار مي¬باشد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;