رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF ارزیابی کارایی مالی و بهره وری کل عوامل در شرکت ملی گاز ایران (با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA و شاخص مالم کوئیست MQ)
پدید آورنده : فلامرز لطفي خرزوقي
سال دفاع : 1396/06/26
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي
استاد راهنما : خانم دکتر مهربان هادی پیکانی شماره دانشجو : 940251189
استاد مشاور : آقاي دکتر مهدی فدائی
چکیده :
این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی وارزیابی بهره وری در شرکت ملی گاز با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومدل مالم کوییست انجام گرفت.این تحقیق از منظر سطح شناخت توصیفی واز نظر هدف کاربردی بوده است .چامعه اماری پژوهش شامل 10شرکت گاز استانی درجه یک طی دوره زمانی(1392-1394)بوده که به دلیل محدودبودن تعدادجامعه اماری از نمونه گیری پرهیز شد واز روش سرشماری استفاده گردید.که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و نرم افزار DEAPاستفاده شد.نتایج ارزیابی کارایی فنی با گرایش نهاده مدار نشان دادکه میانگین کارایی فنی شرکت های مورد بررسی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس در هر یک از سالهای 1392تا 1394به ترتیب 948/.و915/.و991/. بوده است .میانگین کارایی فنی شرکت های مورد بررسی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس در هریک از سالهای 1392تا 1394 به ترتیب 958/.و975/.و999/. بوده است .براساس شاخص مالم کوییست بهره وری کل عوامل تولید طی دوره مورد بررسی به طور میانگین 18/4 درصد افزایش داشته است.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;