گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

نمرات خام زیست شناسی حفاظت از ۲۰
تاریخ : 1396/10/25
بازدید : 138

نمرات نهایی بوم شناسی مهره داران
تاریخ : 1396/03/26
بازدید : 239