گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
مرتبه علمي : استاديار

صفحه اصلي

راهنما
تاریخ : 1396/08/17
بازدید : 63