دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

:: سرفصل دروس
تاریخ : 1398/04/28
تعداد صفحات : 1

:: برنامه هفتگی
تاریخ : 1398/04/28
تعداد صفحات : 1

:: تکالیف و پروژه ها
تاریخ : 1398/04/28
تعداد صفحات : 2

:: منابع درس
تاریخ : 1398/04/28
تعداد صفحات : 3

:: اعلام نمرات
تاریخ : 1398/04/28
تعداد صفحات : 2