گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - معماري
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي