گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي