گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : مربی

بهترین نمرات هر نیمسال (آخرین ویرایش 3 بهمن 98)