گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

نمرات خام زیست شناسی حفاظت از ۲۰


تاریخ : 1396/10/25
بازدید : 139

طهماسبی 11.8
چل دوان 9.8
امینی 9.6
خدایار 12
متین فر 10.4
منصوریان 15.2
احمدی 11.6