گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/12
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه جلسه شورای دانشکده راهنمایی پایان نامه (با وقت فبلی)
دو شنبه مراجعه دانشجویان الکترونیک2 ماشین2
سه شنبه مراجعه دانشجویان جلسه شورای گروه طراحی مبدل طراحی مبدل
چهار شنبه مراجعه دانشجویان الکترونیک دیجیتال پیشرفته الکترونیک دیجیتال پیشرفته
پنج شنبه
جمعه