گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی فیزیولوژی
یک شنبه فیزیولوژی انسان فیزیولوژی انس روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی فیزیولوژیک
دو شنبه
سه شنبه آزمایشگاه اصول کالبدشناسی اصول کالبدشناسی فیزیولوژی انسانی آزمایشگاه اصول کالبدشناسی
چهار شنبه فیزیولوژی انس فیزیولوژی اعصاب و غدد فیزیولوژی اعصاب و غدد
پنج شنبه آزمایشگاه سلولی مولکولی ورزشی روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی فیزیولوژیک
جمعه